فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

59. خداوند همه مردم را در قیامت جمع می کند

الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیمه لاریب فیه و من اصدق من الله حدیثا.
نساء: 87
الله خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست. به تحقیق همه شما را در روز قیامت، که هیچ شکی در آن نیست، گرد می آورد، و چه کسی از خدا به گفتار راستگوی تر است؟
آیات 9 سوره آل عمران و 12 انعام و 26 سبا و 15 و 29 شوری و 47 کهف نیز بیانگر این واقعیت است که خداوند همه مردم را در قیامت جمع می کند.

با کدامین جسم؟(282)

این سوال مطرح است که اگر معاد جسمانی است، با توجه به اینکه در طول عمر همه سلولهای بدن انسان چند بار عوض می شوند، انسان با کدام یک از بدنها و اجسامی که در عمرش با آنها زندگی کرده برگردانده می شود؟ علاوه بر این، هر بدنی برای خود پرونده و اعمالی دارد که ممکن است با پرونده و اعمال بدن دیگر کاملا متفاوت باشد.
همان طور که قبلا هم گفتیم هر بدنی تمام مشخصات و صفات بدن پیشین خود را جذب می کند و تغییرات سلولی تاثیری در من انسان ندارد. بنابراین آخرین بدن بایگانی تمام پرونده ها و خلاصه و فشرده ای از تمام مشخصات بدنهای گذشته است. بدین ترتیب هر گاه بدن مبعوث و بر انگیخته شود، گویی تمام بدنها بر انگیخته شده است.
قرآن نیز، چنان که گفتیم، در آیات متعددی معاد و رستاخیز را با آخرین بدن می داند: و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون(283) (به هنگام نفخ صور انسانها از قبرها به سوی پروردگارشان می شتابند.)

صحنه قیامت در توصیف امام علی (علیه السلام)

در آن هنگام (بعد از مرگ همه مخلوقات،) آسمان را به حرکت آورد و از هم بشکافد و زمین را به لرزش آورد و به سختی تکان دهد. کوهها از جا کنده و از هیبت جلال و سطوتش به یکدیگر کوبیده و متلاشی شوند و با خاک یکسان گردند.
هر کسی را که در زمین به خاک رفته است بیرون آورد و پس از فرسودگی نوسازی کند و بعد از پراکندگی آن را جمع کند. سپس آنها را برای پرسشهایی که از اعمال مخفی و کارهای پنهانی شان می خواهد بکند از هم جدا و دو دسته می کند. سر انجام به عده ای نعمت می بخشد و از دیگران انتقام می گیرد.(284)
آن (رستاخیز) روزی است که خداوند اولین و آخرین را برای رسیدگی به حساب دقیق و رسیدن به پاداش کردارشان جمع می کند. همه در حال خضوع به پا خیزند، عرق (از سر و رویشان فرو می ریزد) و اطراف دهانشان را احاطه می کند. لرزش زمین تمام اندامشان را می لرزاند. نیکوترین و خوشحال ترین افراد در آن روز کسی است که جای پایی پیدا کند یا محلی برای ایستادن خود به دست آورد(285).
از قبرها خارج شده و به سوی منزل آخرین رهسپار گردیده اند. هر یک از بهشت و جهنم ساکنانی دارند که تبدیل و تحول در آن نیست و از آن به جای دیگر انتقال نمی یابند(286).