فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

به من دعایی بیاموزید

همان طور که قبلا گفتیم، یکی از خطرها در هنگام مرگ عدیله عندالموت است. محمد بن سلیمان دیلمی می گوید: به خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: شیعیان شما می گویند ایمان بر دو قسم است: یکی مستقر و دیگری ایمانی که به امانت سپرده شده و رفتنی است. از شما می خواهم دعایی به من بیاموزید که ایمانم را کامل و پایدار کند، به گونه ای که تا لحظه مرگ زایل نشود. امام فرمودند: بعد از هر نماز واجب بگو:رضیت بالله ربا و بمحمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نبیا و بالاسلام دینا و بالقران کتابا و بالکعبه قبله و بعلی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجه بن الحسن صلوات الله علیهم ائمه اللهم انی رضیت بهم ائمه فارضنی لهم انک علی کل شی ء قدیر.(231)

هر که بمیرد مرا می بیند

حارث همدانی از شیعیان و موالیان امیر المومنین امام علی (علیه السلام) است که امام در حال مریضی مژده وصال و دیدار خود را به هنگام مرگ به او دادند و فرمودند هنگامی که جانت به حلقومت برسد، چون دوستدار منی مرا خواهی دید.
یا حار همدان من یمت یرنی - من مومن او منافق قبلا
یعرفنی طرفه و اعرفه - بنعته و اسمه و ما فعلا
و انت عند الصراط معترضی - فلا تخف عثره و لا زللا
اقول للنار حین توقف - للعرض ذریه لا تقربی الرجلا
ذریه لا تقربیه ان له - حبلا بحبل الوصی متصلا
اسقیک من بارد علی ظماء - تخاله فی الحلاوة العسلا(232)
(ای حارث همدانی، هر که بمیرد از مومنان یا منافقان مرا پیش روی خود می بیند، چشم او مرا می شناسد و من هم او را به اوصاف و اعمالش می شناسم و تو در نزد صراط پیش من خواهی آمد. پس از هیچ لغزشی مترس. به آتش می گویم به این مرد نزدیک مشو. در آن زمانی که برای عرض اعمال بازداشت می شوی، می گویم این مرد را واگذار و نزدیک او میا که ریسمان او به ریسمان وصی محمد علیهما السلام متصل است. در موقع تشنگی آب سردی به تو خواهم داد که آن را در شیرینی همچون عسل خواهی یافت.)
ای کاش که گفتی فمن یمت یرنی - جان فدای کلام دل جویت
کاش روزی هزار مرتبه من - مردمی تا بدیدمی رویت

44. هر خبری در موعد خود محقق می شود

لکل نبا مستقر و سوف تعلمون
انعام: 67
و به زودی خواهید دانست که برای هر خبری زمانی معین است.
نبأ در قرآن درباره امری به کار می رود که اهمیت و شأن عظیم دارد. بنابراین نبأ آن خبری را گویند که دارای فایده بزرگ باشد و عاری از هر گونه کذب.
مستقر از ماده قر به معنای سرماست، و خاصیت سرما سکون است و خاصیت حرارت حرکت. لذا قرار یعنی ثبات و محل استقرار، و استقرار هم یعنی ثابت شدن، و مستقر یعنی محل قرار گرفتن.