آشنایی با قرآن جلد 4

نویسنده : متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

مقدمه

کتاب حاضر مشتمل است بر سیزده جلسه تفسیر سوره نور توسط استاد شهید آیه الله مطهری که در سال 1249 شمسی در مسجد الجواد (تهران) در شبهای جمعه ایراد شده است.
همان طور که خواننده محترم مطلع است، از استاد شهید حدود 150 ساعت تفسیر قرآن باقیمانده است که تاکنون بخش اندکی از آن منتشر شده و کتاب حاضر جلد چهارم این مجموعه (آشنایی با قرآن )باشد. به فضل خدا مجلدات بعدی این مجموعه که مشتمل بر تفسیر سوره هایی از جزء 25 تا 20 قرآن کریم می باشد با سرعت بیشتری منتشر خواهد شد.
این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن متفکر شهید حاوی مطالبی بدیع و جالب توجه و مرتبط با مسائل روز بوده و از بیانی روان و شیوا برخوردار است. از خدای متعال بهره گیری هر چه بیشتر از آثار آن بزرگمرد و نیز توفیق بیشتر برای انتشار آثار چاپ نشده آن استاد شهید مسالت می کنیم.
12 اردیبهشت 70 شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری

تفسیر سوره مبارکه نور (آیات 1 - 10 سوره مبارکه)

محتوای کلی سوره مبارکه نور