فهرست کتاب


پنجاه روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به مطالعه

کتی ای. زاهلر سارا رئیسی

7. با صدای بلند با همدیگر بخوانید

برنیس همیشه برای پسرش جروم با صدای بلند کتاب می خواند و ساعت کتاب خوانی شاعت مورد علاقه هر دوی آنهاست. اکنون که جروم در کلاس دوم دبستان است برنیس متوجه چیز جدیدی شده است: هنگامی که مادرش کلمات را با صدای بلند می خواند، اغلب اوقات جروم نیز لب های خود را حرکت می دهد و بدون صدا می خواند. گاهی نیز روی صفحه خم می شود و به بخشی جلوتر از آنچه برنیس می خواند توجه کند. برنیس گاهی مکث می کند واز جروم می پرسد که آیا علاقه دارد کهخودش برای مادرش بخواند، اما جرو همیشه می گوید نه و از مادرش می خواهد که خواندن را ادامه دهد.
وقتی بچه ها یاد گرفتند که به تنهایی بخوانند، باز هم باید به کار خود ادامه بدهیم و برای آنها با صدای بلند کتاب بخوانیم. البته می توانیم روال کار را تغییر دهیم. اکنون دیگر می توانیم کار خواندن را با فرزندمان تقسیم کنیم. برای این کار روش های زیادی وجود دارد که برخی از آنها را توضیح می دهیم. اگر فرزندتان در برابر این کار مقاومت کرد، از آن یک بازی بسازید. خواندن شعرها به صورت مشترک به طور طبیعی از هر چیز دیگری راحت تر است اما انواع دیگر قطعات ادبی را نیز می توان به صورت مشترک خواند.

چگونه کار خواندن را تقسیم کنیم

نفری یک خط.
شما خط اول را بخوانید، خط دوم، و الی آخر. روش دیگر این است که نفری یک صفحه بخوانید.
شما: یکی بود یکی نبود
کودک: زیر گنبد کبود
دیالوگ.
شما روایت را بخوانید و فرزندتان دیالوگ را، یا هر یک از شما متن گفته های یکی از شخصیت ها را بخوانید.
شما: بچه ها در را باز کنید، من مادرتونم. (آقا گرگه)
کودک: اگر تو راست می گی، دست هایت را نشان بده!(شنگول)
(قصه شنگول و منگول)
شما: لک لک به مرد گفت: مرا آزاد کن، من لک لکم، نه دُرنا.
کودک: من ترا با دُرناها گرفتم و همراه دُرناها هم می کشمت.
(مورچه و کبوتر**. مورچه و کبوتر، ترجمه ی مهران محبوبی، 1377، نشر مرکز، کتاب مریم.***)
ترجیح بند (بند برگردان)
شما: که یکی هست و هیچ نیست جز او.
هر دو: وحده لا اله الا هو
(هاتف اصفهانی)

با همدیگر (هر دو با هم می خوانید.)

هر دو: دویدم و دویدم
سر کویی رسیدم
دوتا خاتونی دیدم ...
وقتی با همدیگر با صدای بلند می خوانید به فرزندتان می گویید که خواندن با صدای بلند تنها کار شما نیست، بلکه کاری است که از آن لذت می برید و فرزندتان نیز می تواند از آن لذت ببرد. یکی از محاسن آن این است که همیشه نسبت به توانایی فرزندتان در خواندن، یعنی میزان روان بودن، درک مطلب و دایره لغات او آگاهی خواهید یافت. فایده دیگر آن این است که فرزندتان را برای خواندن برای هم نسل های خود آماده می کند (مراجعه کنید به روش 6)، که اگر کودک خردسالی داشته باشید و وقتتان نیز کم باشد، کمک بزرگی است.