داستانهایی از خاک تربت امام حسین علیه السلام

نویسنده : شهید احمد میر خلف زاده و علی میر خلف زاده

«تربت بالای سر»

«حضرت ابی عبداللَّه علیه السلام » فرمودند:
جنب سر مبارک حسین بن علی علیه السلام تربت قرمزی است که در آن شفاء هر دردی، غیر از مرگ می باشد.
«یونس بن ربیع» می گوید: بعد از اینکه، این حدیث را شنیدم نزد قبر حاضر شده و طرف سر قبر را حفر کردم و چون به قدر یک ذراع کندم از رأس قبر خاک هائی مثل ریگ های ریزی که آب آنها را با خود می آورد بر ما ریخت، رنگ آنها قرمز و اندازه شان قدر یک درهم بود، آنها را با خود به کوفه آورده پس ممزوج و عجینشان کرده و پنهانشان نمودم و بعد به تدریج از آن به مردم می دادم تا با آن مریض های خود را مداوا کنند.** کامل الزیارات 849***

کربلا قافله عشق بسامان آمد - عاشق اینک به برت با همه یاران آمد
مژده ایدشت بلا محمل عشاق رسید - خیز و تعظیم نما شاه شهیدان آمد
مرحبا عرصه قربانی عشاق شدی - عاشق اندر تو کنون در پی قربان آمد
فخرکن بر همه عالم که شدی معدن فضل - بعد از این وادی تو جنت رضوان آمد
ناز کن بر حرم کعبه و بر عرش برین - خاک تو حجله گه تازه جوانان آمد
فخر کن مدفن اولاد پیمبر شده ای - خاک تو کحل بصر بهر محبان آمد** مصائب الائمه 92.***

(11)

«تربت قبر»

«حضرت ابی عبداللَّه علیه السلام »، فرمودند:
هر گاه کسی از شما تربت قبر حسین علیه السلام را خواست تناول کند، بگوید:
بار خدایا از تو سؤال می کنم به حق فرشته ای که آن را اخذ نموده و رسولی که آن را جای داده و وصّی که در آن پنهان شده آن را شفاء از هر دردی قرار بده (نام دردهای مورد نظر را ببر).** کامل الزیارات 850***
حضرت ابو جعفر علیه السلام فرمودند:
هرگاه تربت قبر حسین علیه السلام را اخذ کردی بگو:
خدایا به حق این تربت و بحق فرشته ای که موکّل بر آن است، و به حق فرشته ای که آن را حفر نموده، قرار بده این تربت را شفاء از هر دردی و امان از هر خوف و هراسی.
سپس حضرت فرمودند:
اگر شخصی چنین کند حتماً تربت شفاء هر دردی خواهد بود و از هر خوفی امان برایش می باشد.**کامل الزیارات 851***
شه لب تشنگان را کربلا شد آخرین منزل - بگفتا بر گشائید همرهان از ناقه ها محمل
الا ای ساربان خرگاه زینب را به پستی زن - نه بیند تا برادر را بزیر خنجر قاتل
بلیلا ای خدا صبری بده آندم که او بیند - تن اکبر بخون غلطان بسان طایر بسمل
چه بیند غرقه خون قنداقه اصغر رباب از غم - خراشد رو کند گیسو کشد هر لحظه آه از دل
بطرف جویباری ام لیلا گر گلی بیند - فغان از دل آرد چون گل رو برده سر در گل
چو بیند (هاشمی) رأس حسین زینب بروی نی - کند کاری که خون گرید بحالش چوبه محمل **مصائب الائمه 93.***

(12)

«حافظ از خوف»

ابو حمزه ثمالی از حضرت ابی عبداللَّه علیه السلام نقل کرد، من در مکّه بودم (...در اثناء حدیثش گفت):
فدایت شوم می بینم اصحابمان را که تربت حائر را برای استشفاء اخذ می کنند، آیا اینکه می گویند در این تربت شفاء هست درست است؟
امام علیه السلام فرمودند:
استشفاء می جویند به تربتی که از قبر تا رأس چهار میلی قرار گرفته و شفاء حاصل می شود ... .
اخذ کن که شفاء است برای هر دردی و حافظ است از آنچه خوف و هراسی داری و هیچ داروئی معادل آن نبوده مگر دعاء. و باید توجّه داشت اگر فسادی در این تربت دیده می شود و احیاناً تأثری ندارد این همان فساد ناشی از سه چیز است:
الف:آنچه با آنها مخلوط می گردد(مراد ظروفی است که تربت ها را در آنها می ریزند)
ب:کسانی که با این تربت استشفاء می جویند اعتقاد و یقینشان به حصول شفاء اندک می باشد.
ولی آنانکه یقین کامل دارند که در صورت معالجه با آن شفاء بر ایشان حاصل می شود و آنرا بکار برند به اذن خدا معالجه شده و این تربت آنها را از داروهای دیگر مستغنی می نماید.
ج: شیاطین و جن هائی از اهل کفر هستند بر بنی آدم حسد برده و این تربت را مسح نموده و بوی آن را از بین می برند و اساساً تربت از حائر خارج نمی شود مگر آنکه جماعتی از این شیاطین و جن ها که تعدادشان قابل احصاء نیست آماده اند برای اینکه تربت را اگر چه در دست صاحبش هست مسح نموده و اثرش را زائل کنند و اینکه بیرون حائر هستند و نمی توانند به درون آن نفوذ کنند بخاطر وجود فرشتگان در حائر می باشد.
و اگر تربتی سالم بوده واز تماس شیاطین و جن ها در امان مانده باشد مسلماً احدی با آن معالجه نکرده مگر آنکه در آن ساعت بهبودی برایش حاصل می شود، بنابراین اگر تربت سالم بماند وقتی اخذش نمودی پنهانش کن و زیاد اسم خداوند متعال را بر آن بخوان و بِدَم.
خبر رسیده که برخی از کسانی که تربت را اخذ نموده اند آنرامورد استحفاف قرار داده حتی پاره ای از ایشان آنرا در توبره و علف دان شتر و قاطر و درازگوش یا در ظرف طعام انداخته و یا با دست های آلوده به طعام و غذا آنرامسح نموده و یا آن را در خورجین می نهند و با این حال چگونه با آن شفاء حاصل شود؟!
چنانچه قلبیکه در آن یقین و اعتقاد به تأثی تربت نیست و صاحبش به آنچه مصلحت و صلاح خودش در آن است استحفاف می ورزد اثر و عمل تربت را قطعاً فاسد می نماید.** کامل الزیارات 852***
ختم بر تربت قبر حسین علیه السلام و متمّم فائده آن این است که سوره اناانزلناه فی لیلة القدر را بر آن خوانده و به آن بدمند.**کامل الزیارات 855***

ای زمین کربلا، مرکز فیض خدا - فخر کن بر ماسوا، تا بود عالم بپا
گشت وارد در زمین کربلا سلطان دین - سبط خیر المرسلین
عالم ایجاد گردید از ورودش دل غمین - جمله انس و جن حزین
مجلس ماتم بپا گردید در خلد برین - دیده گریان حورالعین
با زمین کربلا فرمود آن خسرو چنین - شو مهیا ای زمین** مصائب الائمه 104.***

(13)