فهرست کتاب


برگی از آسمان (شرحی بر توقیعات حضرت مهدی علیه السلام)

حجت الاسلام میرزا علی بابائی

قطع رحم عمر را کوتاه می کند

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود در حدیثی ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلاقع من اهلها قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران (و بی صاحب) و خالی از اهل و خانمان گرداند**کیفر گناه، ج 2، ص 32. ***.
در حدیث دیگری از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که امیرمؤمنان علیه السلام در خطبه ای فرمود (اعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء) پناه می برم به خدا از گناهانی که در نابودی شتاب کند. ابن کوا که در زمره دشمنان آن حضرت و از خوارج بود و همیشه مترصد و منتظر بود تا ایراد بر کردار و گفتار آن حضرت بگیرد برخاسته گفت یا علی مگر گناهی هم هست که در نابودی شتاب کند. (فقال علیه السلام نعم ویلک قطیعة الرحم) فرمود بلی قطع رحم است**همان مدرک.***.

امام صادق علیه السلام با منصور دوانیقی

روزی منصور دوانیقی کسی را به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد و چون آن حضرت نزد وی آمد دستور داد در پهلوی خودش توشکی گستردند امام علیه السلام را در کنار خود نشاند آنگاه چند بار صدا زد محمد (محمد نام پسر منصور و لقبش مهدی بود) را نزد من آرید. مهدی را پیش من آرید و هم چنین پشت سر هم تکرار می کرد بدو گفتند هم اکنون می آید و چون آمد منصور رو به امام صادق علیه السلام کرده گفت آن حدیثی که درباره صله رحم نقل کردی تکرار کن تا مهدی هم بشنود. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که آن حضرت فرمود ان الرجل لیصل رحمه و قد بقی من عمره ثلاث سنین فیصبرها الله عزوجل ثلاثین سنة و یقطعها و قد بقی من عمره ثلاثون سنة فیصبرها الله ثلاث سنین براستی که مرد صله رحم می کند و از عمرش سه سال بیش نمانده ولی خدا بواسطه همان صله رحم عمر سه سال را سی سال می کند و از عمرش سی سال ماند ولی خدا(به همان واسطه) عمر سی سال را سه سال می کند منصور گفت این حدیث نیکو است ولی منظورم این حدیث نیست. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که فرمود صلة الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار صله رحم خانه ها را آباد گرداند و بر عمرها بیفزاید و گرچه انجام دهندگان آن مردمان خوبی نباشند. منصور گفت این هم نیکو حدیثی است ولی منظور من این حدیث هم نیست. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که آن حضرت فرمود ان الرجل صلة الرحم تهون الحساب و تقی میتة السوء صله رحم حساب ها را در روز قیامت آسان و از مرگ بد حفظ کند. منصور گفت آری منظور من همین حدیث بود**کیفر گناه، ج 2، ص 33، به نقل از سفینة، ج 1، ص 516. ***.

قطع رحم در ردیف شرک

مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد مبغوض ترین اعمال نزد خدای عزوجل کدام عمل می باشد. (فقال الشرک بالله) فرمود شرک به خدا (قال ثم ماذا قال الامر بالمنکر و النهی عن المعروف) پرسید پس از آن چه فرمود امر به کار زشت و نهی از کار نیک**سفینة، ج 1، ص 516.***.