فهرست کتاب


برگی از آسمان (شرحی بر توقیعات حضرت مهدی علیه السلام)

حجت الاسلام میرزا علی بابائی

ائمه اطهار علیهم السلام در تمام اعمال و افعال شیعیان اطلاع دارند

14- در اطلاع حضرت صادق علیه السلام بر غیب شیخ طوسی از داود بن کثیر رقی روایت کرده که گفت نشسته بودم خدمت حضرت صادق علیه السلام که ناگاه ایشان از پیش خود به من فرمود ای داود به تحقیق که عرضه شد بر من علمای شما روز پنجشنبه پس دیدم بین اعمال تو صله و احسان تو را به پسر عمت فلان پس این مطلب مرا خشنود گردانید. همانا صله تو او را سبب می شود که عمر او زود فانی و اجل او منقطع شود. داود گفت مرا پسر عمی بود معاند و دشمن اهلبیت و مردی خبیث خبر به من رسید که او و عیالش بد می گذرانند. پس برای نفقه او براتی نوشتم و نزد او فرستادم.پیش از آنکه به سوی مکه توجه کنم چون به مدینه رسیدم خبر داد مرا بدین مطلب حضرت امام صادق علیه السلام.
صله ارحام و احسان به برادران نعمت و عمر انسان را زیاد می کند عبدالرحمن بن حجاج از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود در بنی اسرائیل مردی صالح بود همسری مانند خود صالحه داشت. مرد مذبور شبی در خواب دید که شخصی به نزد او آمده و بدو گفت خدای تعالی عمر تو را فلان مقدار مقدر فرمود و مقرر داشته که نیمی از عمر تو در وسعت و فراخی بگذرد و نیم دیگر آن به سختی و فشار و فقر اکنون تو مخیری هر کدام را مقدم داری (اگر می خواهی آن نیمی که در فراخی و ثروتی است مقدم بدار و نیم دوم زندگی را در سختی بگذران و اگر خواهی سختی و فقری را مقدم بدار و نیمه دوم زندگی را در فراخی و وسعت و ثروت بگذران) مرد صالح گفت من زنی صالحه دارم که با من در زندگی شریک است من با وی مشورت می کنم و اطلاع می دهم چون صبح شد به زن گفت من چنین خوابی دیده ام زن بدو گفت همان فراخی و ثروت و وسعت را در نیمه اول زندگی اختیار کن شاید خدا به ما رحم کند و نعمت را بر ما تمام گرداند چون شب دوم شد همان شخص به نزد وی آمد و بدو گفت کدام را اختیار کردی مرد صالح گفت من همان فراخی را در نیمه اول انتخاب کردم او هم پذیرفت و رفت و از روز دیگر دنیا از هر طرف بدو رو آور شد و نعمت او زیاد گشت زن که چنان دیدید و گفت بوسیله این اموال به خویشان خود و نیازمندان دیگر رسیدگی کن و به همسایگان و برادرانت از این اموال بده (و همچنان پیوسته او را به صله رحم و احسان و کارهای نیک وادار می کرد) تا چون نیمی از عمر او گذشت همان مرد را در خواب دید که به نزد وی آمده گفت خدای تعالی به خاطر قدردانی از رفتاری که تو در این مدت انجام دادی (و احسانی که کردی) همه عمر را در فراخی و نعمت مقرر فرمود تا پایان عمر مقرر داشت که به همین وضع به سر بری**کیفر گناه، ج 2، ص 17.***.

قطع رحم عمر را کوتاه می کند

امیر المؤمنین علیه السلام فرمود در حدیثی ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلاقع من اهلها قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را ویران (و بی صاحب) و خالی از اهل و خانمان گرداند**کیفر گناه، ج 2، ص 32. ***.
در حدیث دیگری از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که امیرمؤمنان علیه السلام در خطبه ای فرمود (اعوذ بالله من الذنوب التی تعجل الفناء) پناه می برم به خدا از گناهانی که در نابودی شتاب کند. ابن کوا که در زمره دشمنان آن حضرت و از خوارج بود و همیشه مترصد و منتظر بود تا ایراد بر کردار و گفتار آن حضرت بگیرد برخاسته گفت یا علی مگر گناهی هم هست که در نابودی شتاب کند. (فقال علیه السلام نعم ویلک قطیعة الرحم) فرمود بلی قطع رحم است**همان مدرک.***.

امام صادق علیه السلام با منصور دوانیقی

روزی منصور دوانیقی کسی را به سراغ امام صادق علیه السلام فرستاد و چون آن حضرت نزد وی آمد دستور داد در پهلوی خودش توشکی گستردند امام علیه السلام را در کنار خود نشاند آنگاه چند بار صدا زد محمد (محمد نام پسر منصور و لقبش مهدی بود) را نزد من آرید. مهدی را پیش من آرید و هم چنین پشت سر هم تکرار می کرد بدو گفتند هم اکنون می آید و چون آمد منصور رو به امام صادق علیه السلام کرده گفت آن حدیثی که درباره صله رحم نقل کردی تکرار کن تا مهدی هم بشنود. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که آن حضرت فرمود ان الرجل لیصل رحمه و قد بقی من عمره ثلاث سنین فیصبرها الله عزوجل ثلاثین سنة و یقطعها و قد بقی من عمره ثلاثون سنة فیصبرها الله ثلاث سنین براستی که مرد صله رحم می کند و از عمرش سه سال بیش نمانده ولی خدا بواسطه همان صله رحم عمر سه سال را سی سال می کند و از عمرش سی سال ماند ولی خدا(به همان واسطه) عمر سی سال را سه سال می کند منصور گفت این حدیث نیکو است ولی منظورم این حدیث نیست. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که فرمود صلة الرحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار صله رحم خانه ها را آباد گرداند و بر عمرها بیفزاید و گرچه انجام دهندگان آن مردمان خوبی نباشند. منصور گفت این هم نیکو حدیثی است ولی منظور من این حدیث هم نیست. امام علیه السلام فرمود آری پدرم از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرد که آن حضرت فرمود ان الرجل صلة الرحم تهون الحساب و تقی میتة السوء صله رحم حساب ها را در روز قیامت آسان و از مرگ بد حفظ کند. منصور گفت آری منظور من همین حدیث بود**کیفر گناه، ج 2، ص 33، به نقل از سفینة، ج 1، ص 516. ***.