فهرست کتاب


در جستجوی استاد

صادق حسن زاده

(الگوی بد )

(از مواردی که صغیره تبدیل به گناه کبیره می شود ) آن است که شخصی عملی کند که مقتدای مردم در معصیت شود. یعنی چون مردم او را شخص موثقی می دانند از عمل زشت او سرمشق می گیرند و به او اقتدا می نمایند و اینجاست که فرق بین عالم و جاهل مشخص می گردد و عمل بد عالم معصیتش بیشتر است از عمل بد جاهل؛ زیرا عالم بد عمل، سبب اضلال مردم می شود و مردم را از وصول به قرب الی الله باز می دارد، لکن جاهل تنها خود را محروم می نماید و هم چنین است در قسمت طاعات که ثواب عالم به مراتب بیشتر از جاهل است؛ پس باید کاری کرد که مقتدای مردم واقع نشد در معصیت.

(سهل شمردن گناه پنهان )

(از مواردی که گناه صغیره تبدیل به گناه کبیره می شود ) التهاون علی ستر الله علیه است، یعنی معصیت خدا کند و چون خدا او را پوشانید، پس به نظر حقارت و سهولت به معصیت نگاه کند و بدبختانه حساب نمی کند که خداوند از روی فضل و کرمش ستاری فرموده است و اگر که چنانچه خلقت ما را طوری قرار می داد که به هر خاطره ای که در قلب ما خطور می کرد آثارش فوراً در پیشانی ها ظاهر می گردید، هر آینه اجتماع بشر بر هم خورده و از یکدیگر فرار می نمودند و روح اجتماع آنها نبود و لذا معصیت پنهان شده را نباید کوچک و سست شمرد.

(تبدیل گناه صغیره به کبیره )

شش امر موجب می شود که گناه صغیره به گناه کبیره تبدیل شود:
1- اصرار بر معصیت،
2- کوچک شمردن گناه،
3- مسرور شدن بر معصیت صغیره،
4- اظهار معصیت،
5- مقتدای مردم شدن در گناه کردن،
6- با نظر حقارت و سهولت به گناه پنهان شده خود نگاه کردن.