فهرست کتاب


شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی(جلد دوم)

داود صمدی آملی

امام دهم (علیه السلام)

در مناقب شیخ اکبر آمده است: و علی الداعی الی الحق، امین الله علی الخلق، لسان الصدق، باب السلم، اصل المعارف و عین منبت العلم، منجی ارباب المعادات، منقذ اصحاب الضلالات و البدعات، عین الابداع انموذج اصل الاختراع، مهجة الکونین و محجة الثقلین، مفتاح خزائن الوجوب، حافظ مکامن الغیوب، طیار جو الازل و الابد، علی بن محمد صلوات الله علیه.
طیار جو الازل و الابد، اشاره است به ازلیت و ابدیت حقیقت متجرده آن حضرت صلوات الله علیه.

امام حسن عسکری (علیه السلام)

معتصم وقتی سر من رأی بنا کرد و آن را لشکرگاه ساخت حضرتش به آنجا منتقل نمود تا در بین لشکریان وی، مورد نظر باشد لذا نام عسکر که به معنی لشکر است به حضرت داده شد که ملقب به عسکری گردید.
اخلاق حضرتش همانند اخلاق رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و مردی نیکو قامت و خوش سیما و جوان بود که دارای جلال و هیبت و هیئت نیکویی بود و عام و خاص وی را تعظیم می کردند. و او را به جهت فضلش و عفاف و صیانت و زهد و عبادت و صلاح و اصلاحش عظیم می داشتند. او جلیلی هوشیار و زیرک، فاضلی کریم بود. (خرائج راوندی.)
صلوات الله و ملائکته و حمله عرشه و جمیع خلقه من أرضه و سمائه علی البحر الزاخر، زین المفاخر، الشاهد لارباب الشهود، الحجة علی ذوی الجحود، معرف حدود حقایق الربانیة، منوع أجناس العالم السبحانیة، عنقاء قاف القدم، العالی عن مرقاة الهمم، وعاء الامانة، محیط الامامة، مطلع الانوار المصطفوی، الحسن بن علی العسکری علیه صلوات الله الملک الاکبر.
24- امام قائم آن سر الهی - پناه جمله از مه تا به ماهی
25- ولی ختم مطلق آنجناب است - که جان پاک او ام الکتاب است
26- ز نسل فاطمه بنت رسول است - همان ام ابیهای بتول است
27- سمی حضرت خیر الانام است - قیامش در جهان حسن ختام است
سمی: همنام را گویند که نام مبارک حضرت ولی عصر (عج) به نام نامی خاتم انبیاء محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) است که بصورت مقطع نوشته می شود بدین صورت (م ح م د).
روایات فراوانی از جناب خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) به سندهای زیاد رسیده و از طرق مختلف از فریقین نقل شده است که (علیه السلام) از فرزندان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که اسمش مواطی اسم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و سلطنت شرق و غرب عالم را شامل می شود و بواسطه او عالم پر از قسط و عدل می شود بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. و این اخبار در حد تواتر تام است که صاحب کتاب کفایة الطالب شافعی کتابی را تصنیف کرد در 25 باب که همه روایات آن از طرق علمای عامه است که در اخبار صاحب الزمان (علیه السلام) است و نام کتابش را البیان فی أخبار صاحب الزمان نهاده است و این اخبار را از صحاح ششگانه اهل سنت و غیر آنها از کتب عامه نقل کرده است (رساله امامت ص 435.)

در مناقب امام ثانی عشر (م ح م د بن العسکری (علیه السلام))

قال الشیخ محیی الدین رحمة الله علیه: و علی سر الاسرار العلیة و خفی الارواح القدسیة، معراج العقول موصل الاصول، قطب رحی الوجود، مرکز دائرة الشهود، کمال النشأة و منشأ الکمال، جمال الجمیل و مجمع الجمال، الوجود المعلوم، و العلم الموجود، المسائل نحوه الثابت فی الوجود، المخاذی للمرات المصطفویة المتحقق بالاسرار المرتضویة، المترشح بالانوار الالهیة، المربی بالاستار الربوبیة، فیاض الحقایق بوجوده، قسام الدقایق بشهوده، الاسم الاعظم الالهی، الحاوی للنشأت الغیر المتناهی، غواص الیم الرحمانیة، مسلک الالاء الرحیمیة، طور تجلی اللاهوتیة، نار شجرة الناسوتیة، ناموس الله الاکبر، غایة البشر، أبی الوقت، مولی الزمان الذی هو للحق أمان، ناظم مناظم السر و العلن ابی القاسم م ح م د بن الحسن علیه الصلوة والسلام.
ستایش و سپاس پاینده از حقایق مجرده و حاملین عرش بر آن حقیقت مضمر و نور مستتر الهی باد که حقیقت اسرار علیه است و باطن ارواح قدسیه، ادراک کنه ذاتش معراج عقول بشریه است و او خود رساننده فروع بر اصول نظریه، قطب آسیای وجود و مرکز دایره شهود، غایت کمال نشأه طبیعت و منشأ هر گونه کمال، و نهایت جمال جمیع عوالم و مجمع هر نوع جمال، وجود معلوم و علم موجود است که مائل است به جناب او هر آن کس که ثابت است در دهر، مولود حقیقت ذاتش محاذی مراد مصطفوی، و متحقق به اسرار مرتضوی، مترشح با انوار الوهیت و تربیت شده با استار ربوبی، افاضه و بخشایش حقایق به وجود او است، قسمت امتیاز دقایق بشهود، و اسم اعظم الهی و دارای نشأت غیر متناهی، غواص دریای رحمانیه و ناظم آلاء رحیمیه، طور تجلی الوهیه، و نار شجره ناسوتیه، ناموس اکبر الهی و نهایت امکان بشریت، صاحب وقت و مولای زمان، ناظم عالم امکان، مایه آرامش و أمان، ابوالقاسم م ح م د بن حسن علیه و علی آبائه الصلوة والسلام.
او اسم اعظم الهی است که جامع جمیع اسما است.
جناب شیخ اکبر محیی الدین بن عربی در خاتمه مناقب ائمه علیهم السلام فرماید:
اللهم انی اشهدک أن هولاء اهل بیت الرسالة و مهتلف الملائکة و مهبط الوحی و خزان العلم و منتهی الحکمة و معادل الرحمة و اصول الکرم و قادة الامم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و أبواب الایمان و اصفیاء الرحمن و سلالة خیرة النبیین و خلاصة عترة صفوة المرسلین صلوات الله و سلامه علیه و علیهم اجمعین.
این جملات عرشی برگرفته شده از زیارت جامعه کبیره است. فتدبر.
در کلمه 296 هزار و یک کلمه آمده است:
شبی در محضر انور استاد علامه طباطبایی قدس سره الشریف در قم تشرف داشته ایم که روز قبلش در تهران با دانشمندانی از آن جمله آقای کربن فرانسوی، جلسه مذاکره علمی داشتند، برای ما حکایت فرمود که امروز در آن جلسه تهران، مهمان بزرگواری داشته ایم، این مهمان فرانسوی و مسلمان و از امامیه بوده است، از زبان مترجمش اظهار داشت که مسلمانم و شیعه اثنا عشری هستم و به سر امامیه اعتقاد دارم.
استاد طباطبایی فرمودند: من پرسیدم که آیا تبار و دودمان آقا در پاریس از طایفه امامیه اند؟
در جوابم گفت: خیر، من به مطالعه کتب ادیان و مذاهب و ملل و نحل و تحقیقات شخصی خودم به دین اسلام رسیده ام و مسلمان شدم و از اسلام به امامیه و مذهب جعفری که حتی به سر امامیه هم معترف و معتقدم.
استاد طباطبایی فرمودند: پرسیدم مرادش از سر امامیه چیست؟ در پاسخم گفت: وجود امام زمان، مهدی موعود (علیه السلام).
آری بقیة الله و تتمة النبوة، واسطه فیض الهی، امام مهدی منتظر سلام الله علیه انسان کامل است، و با بدن عنصری حی موجود است، و در نظام هستی قبله کل است، و از بطون تفسیر کریمه و ان الی ربک المنتهی است که همه می کوشند تا به این قبله کل منتهی شوند.