فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

شهید قدوسی از دیدگاه مقام معظم رهبری:

(... هم پرکار بود، خسته نمی شد، هم پشتکار داشت. این طور نبود که یک کاری را رها کند و دنبال کار دیگری برود. نمونه آن مدرسه حقانی، اگر ریاست مدرسه حقانی با کسی غیر از آقای قدوسی بود من باور نمی کنم که این مدرسه به این اندازه از فوائد و آثار می رسید. این مرد بود که نشست آنجا، حواسش را جمع کرد از همه کارهای خود برید، به هیچ کاری نپرداخت تا این مدرسه را به این رونق رساند و از لحاظ شکل و محتوی مدرسه را به حد مطلوب و قابل توجهی قرار داد.)

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره شهید قدوسی گفته اند:

(یک خصوصیت بارز ایشان نظم و قاطعیت بود، در بین همه ما ایشان زبانزد بود به نظم و قاطعیت و به همین دلیل ما برای ایشان مدیریتی قائل بودیم و کارهایی که در آن روزها احتیاج به مدیریت قاطعی داشت به ایشان سپرده می شد و به همین دلیل هم ایشان را مسئول محاکمات آن زمان کردند و اول مسئول زندانی های بازداشتی از رژیم قبل در روزهای اول انقلاب که خیلی بی نظم بود کردند و این کار برای این انجام شد که بشود به آنجا نظمی داد.)

فاجعه خونین هفده شهریور