فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

3 - تعاونیهای توزیعی:

این بخش تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان، تأمین کننده نیاز تولید کنندگان مسکن، اعتبار، حمل و نقل می باشد.
قانون اساسی - تعاون - عدالت اجتماعی
و تعاونوا علی البر و التقوی
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.** سوره حدید آیه 25: همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات (به خلق) فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم براستی عدالت گرایند.***
با توجه به آیات شریفه و نمودار بالا این واقعیت آشکار می شود که قانون اساسی، عدالت اجتماعی و تعاون نشأت گرفته از اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر احکام اسلام عزیز می باشد.
ارسال رسل و انزال کتب از جانب اقدس حق تعالی برای برقراری قسط و عدالت اجتماعی در جوامع بشری بوده است که خود توحید است و سیرالی الله بی گمان انتخاب روز و هفته تعاون، همانند دیگر روزها و هفته ها، نه به قصد توجه به یک دوره زمانی خاص، بلکه با نیت مروری بر دست آوردها و پیشرفتها، تأملی در سیاست گزاریها و روشهای اجرایی، و سرانجام تجدید عزم برای اتخاذ مواضعی پویا و مستحکم جهت کسب موفقیت های بیشتر است.
برگزیدن تاریخ تصویب قانون بخش تعاون (سیزدهم شهریور سال 1370) در مجلس شورای اسلامی به عنوان روز تعاون قبل از هر چیز به مثابه تجلیل و استقبال از قانونمندی و به گونه ای اعلام پایبندی قاطع تعاونگران به نظم و ترتیب و رعایت قوانین و مقررات است. خصلت اصلی قانون تعاون، نیت قانونگزاران در اجتناب از ایجاد تعاونیهای غیر واقعی و بدون هدف است و مؤید آن است که قانونگزاری صحیح اغلب به دنبال تکامل طبیعی تعاون واقعی آغاز می شود و نمی تواند پیشاپیش شرکتهای تعاونی شکوفا و موفق گام بردارد. یک قانون تعاونی فقط در جایی می تواند مؤثر باشد که پیش از آن تعاون عملی در آنجا وجود داشته باشد.
از آغاز تشکیل وزارت تعاون، کوششهایی در زمینه افزایش فعالیت و پویایی و تبلور شکوفایی اقتصاد تعاونیها با اعمال نظارت، راهنمایی، حمایت و آموزش صورت گرفته است.

ارزشهای معنوی تعاونیها:

اگر چه در نظر اول، هدف از فعالیتها و توسعه تشکیلات تعاونی و توجه و پیوستن گروههای مختلف اجتماعی به تعاونیها، دلایل اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد را به خاطر می آورد، لکن تلاشهای تعاونی، متکی بر اساس معنوی دقیقی است که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریتی است که از طریق خودیاری، تشکیل شرکتهای تعاونی را بر اقدامات فردی ترجیح داده اند. قبول بار مسئولیت ناشی از عضویت در تعاونیها و تعهد و احساس وظیفه در امور مادی و اخلاقی و اجتماعی، سازنده انسانهایی است که قادرند سازمانها و مؤسسات متعلق به خود را با اعتقاد و ایمان کامل، اداره و سرپرستی نمایند و با کمک هم، روی پای خود بایستند، تا از طریق این اعتماد به نفس، در جامعه متحول و پر کشمکش کنونی، به موجودیت و حیات خود در قالب انسانهای آزاده و سرافراز حقیقت بخشیده، از مزایای زندگی شرافتمندانه بهره مند گردند.
به همین علت، صرفنظر از مزایا و ارزشهای اقتصادی که در کار تعاونیها نهفته است، جنبه های معنوی و اجتماعی و اثرات سازنده ای که تعاونیها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.
مردمی که از طریق پیوستن به تعاونیها، قوای پراکنده خویش را متحد و استعدادها و امکانات خود را صرف بهبود زندگی خویش می نمایند، سازندگان جوامعی هستند که عدالت، تقوی، همکاری و کمک متقابل، معیارهای مورد احترام آنهاست.
اگر رشد و توسعه تعاونیها به اندازه ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است بیانجامد، تحقق آرمانهای اجتماع، در زمینه های توزیع عادلانه ثروت، توفیق در ریشه کن ساختن فقر و تهیدستی و اختلافات فاحش طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
تعاونیها، مبشر آزادی و برابری هستند. در مکتب تعاون، انتخاب راه نیکو برای زندگی بهتر به عهده انسانهاست. همه مختارند با توجه به حقوق همنوعان خود، روشهای مطلوب را پیش بگیرند و بر رونق و اعتلای کار و زندگی خود بیفزایند و به باروری استعدادها بپردازند، و با کار و کوشش و لیاقت، به کسب شخصیت و اعتبار مقام شایسته نایل شوند.

شهادت آیت الله حاج شیخ علی قدوسی