فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

1 - تعاونیهای تولیدی:

این بخش به چهار بخش تعاونیهای (کشاورزی، صنعتی، عمرانی و معدنی) که همگی در تولید نقش فعال دارند، تقسیم می شود.

2 - تعاونیهای خدماتی:

این تعاونیها در زمینه آموزشگاههای فنی و حرفه ای، مراکز تفریحی، درمانی، هنری، ورزشی و سایر خدمات فعالیت می نمایند.

3 - تعاونیهای توزیعی:

این بخش تأمین کننده نیاز مصرف کنندگان، تأمین کننده نیاز تولید کنندگان مسکن، اعتبار، حمل و نقل می باشد.
قانون اساسی - تعاون - عدالت اجتماعی
و تعاونوا علی البر و التقوی
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.** سوره حدید آیه 25: همانا ما پیامبران خود را با ادله و معجزات (به خلق) فرستادیم و برایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم براستی عدالت گرایند.***
با توجه به آیات شریفه و نمودار بالا این واقعیت آشکار می شود که قانون اساسی، عدالت اجتماعی و تعاون نشأت گرفته از اسلام ناب محمدی (ص) مبتنی بر احکام اسلام عزیز می باشد.
ارسال رسل و انزال کتب از جانب اقدس حق تعالی برای برقراری قسط و عدالت اجتماعی در جوامع بشری بوده است که خود توحید است و سیرالی الله بی گمان انتخاب روز و هفته تعاون، همانند دیگر روزها و هفته ها، نه به قصد توجه به یک دوره زمانی خاص، بلکه با نیت مروری بر دست آوردها و پیشرفتها، تأملی در سیاست گزاریها و روشهای اجرایی، و سرانجام تجدید عزم برای اتخاذ مواضعی پویا و مستحکم جهت کسب موفقیت های بیشتر است.
برگزیدن تاریخ تصویب قانون بخش تعاون (سیزدهم شهریور سال 1370) در مجلس شورای اسلامی به عنوان روز تعاون قبل از هر چیز به مثابه تجلیل و استقبال از قانونمندی و به گونه ای اعلام پایبندی قاطع تعاونگران به نظم و ترتیب و رعایت قوانین و مقررات است. خصلت اصلی قانون تعاون، نیت قانونگزاران در اجتناب از ایجاد تعاونیهای غیر واقعی و بدون هدف است و مؤید آن است که قانونگزاری صحیح اغلب به دنبال تکامل طبیعی تعاون واقعی آغاز می شود و نمی تواند پیشاپیش شرکتهای تعاونی شکوفا و موفق گام بردارد. یک قانون تعاونی فقط در جایی می تواند مؤثر باشد که پیش از آن تعاون عملی در آنجا وجود داشته باشد.
از آغاز تشکیل وزارت تعاون، کوششهایی در زمینه افزایش فعالیت و پویایی و تبلور شکوفایی اقتصاد تعاونیها با اعمال نظارت، راهنمایی، حمایت و آموزش صورت گرفته است.