فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

تقسیم بندی تعاونیها:

تعاونیها با توجه به نوع فعالیتی که دارند در قالب گروههای ذیل طبقه بندی شده اند:

1 - تعاونیهای تولیدی:

این بخش به چهار بخش تعاونیهای (کشاورزی، صنعتی، عمرانی و معدنی) که همگی در تولید نقش فعال دارند، تقسیم می شود.

2 - تعاونیهای خدماتی:

این تعاونیها در زمینه آموزشگاههای فنی و حرفه ای، مراکز تفریحی، درمانی، هنری، ورزشی و سایر خدمات فعالیت می نمایند.