فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

اهداف بخش تعاون:

براساس ماده 1 قانون بخش تعاون، اهداف بخش تعاون عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری از حاصل کار خود.
6 - پیشگیری از انحصار، احتکار تورم و اضرار به غیر.
7 - توسعه تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تقسیم بندی تعاونیها:

تعاونیها با توجه به نوع فعالیتی که دارند در قالب گروههای ذیل طبقه بندی شده اند:

1 - تعاونیهای تولیدی:

این بخش به چهار بخش تعاونیهای (کشاورزی، صنعتی، عمرانی و معدنی) که همگی در تولید نقش فعال دارند، تقسیم می شود.