فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

روز تعاون

13 شهریور 1370

تعاونوا علی البر و التقوی
(این احساسی که در ملت ما پیدا شده است که باید تعاون کند، باید اعانت کند. این از برکات این انقلاب است).
امام خمینی (ره)
(تعاونیها وسیعترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست)
(مقام معظم رهبری)
تعاون و همکاری می تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون وحدت و یکدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیتها پدیدار می گردد، و جامعه از آسیب دشمنان مصون می ماند.
در حدیثی پیامبر اسلام محمد (ص) می فرمایند:
لو اجتمعتم علی البر لتحاببتم
اگر همه شما در راه خیر و نیکوکاری بهم بپیوندید و هم آهنگ شوید، دوستدار و علاقمند به یکدیگر خواهید شد **کتاب الحدیث - مرتضی فرید - جلد اول چاپ هشتم (1371) - ص 322 یا مجموعه ورام - جلد اول - ص 134***.
این حدیث حکایت از آن دارد که تعاون در اسلام جایگاه خاصی دارد و در همه امور همکاری، محبت، صفا و صمیمیت مطرح است. در جهان امروز می باید برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همکاری باشد و همواره می باید آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی الگوی اعمال و رفتار انسانها باشد، تا بتوان به اهداف و مقاصد عالی دست یافت.
تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوالله ان الله شدید العقاب** سوره مائده آیه 2 ترجمه: و باید شما در نیکوکاری و تقوی به یکدیگر کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.***)
به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
به منظور تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13/6/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجرای ماده 65 این قانون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون در تاریخ 10/10/1370 تشکیل گردید.

اهداف بخش تعاون:

براساس ماده 1 قانون بخش تعاون، اهداف بخش تعاون عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری از حاصل کار خود.
6 - پیشگیری از انحصار، احتکار تورم و اضرار به غیر.
7 - توسعه تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.