فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

1 - ارزش سیاسی اسکله

تصرف این دو اسکله، تسلط بر شمال خلیج فارس را به دنبال داشت. و لازم به یادآوری است - که بعد از عملیات والفجر 8 - که جمهوری اسلامی اعلام کرد بر شمال خلیج فارس مسلط شده است - عراق تعدادی خبرنگار و فیلمبردار به روی اسکله ها آورده بود، تا بدین وسیله نشان دهد که هنوز این منطقه، دارای فعالیت است. همچنین این عملیات مقارن با تشکیل کنفرانس سران غیر متعهدها در حراره بود و لذا قبل از این که آن را عملیات نظامی صرف محسوب کنیم می بایستی بعنوان یک عملیات سیاسی نظامی قلمداد کرد.

2 - زمینه سازی برای تصرف و تهدید ام القصر

با گذاشتن امکانات وسیعی روی آن، رفتن به سوی ام القصر به راحتی انجام می گرفت. از طرف دیگر، نیروهای خودی می توانستند، روزها در این منطقه مستقر و شبها جهت انجام عملیات، به سوی بوبیان حرکت و مجددا به این منطقه باز گردند.

شرح عملیات