فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

ساختار، اهداف و وظایف جهاد دانشگاهی:

الف - ساختار:
ماده یک اساسنامه جهاد دانشگاهی این نهاد را به شرح زیر تعریف می کند:
جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چهارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی می رسد.
بر اساس این تعریف، ماده 4 اساسنامه مزبور ساختار آن را چنین بیان می دارد: ارکان جهاد دانشگاهی عبارتند از:
1 - هیأت امناء 2 - شورای علمی 3 - رئیس جهاد دانشگاهی
ب - اهداف:
ماده 2 اساسنامه، اهداف جهاد دانشگاهی را چنین اشعار می دارد:
- گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خودکفایی
- توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه، از طریق همکاری با حوزه و دانشگاه و سایر مراجع و نهادی فرهنگی بخصوص برای نسل جوان.
- گسترش طرحهای کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش
ج - وظایف:
وظایف نهاد جهاد دانشگاهی بر اساس ماده 3 اساسنامه آن عبارت است از:
1 - تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در طبقه جوان کشور، بویژه دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چهارچوب سیاستهای فرهنگی کشور.
2 - ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی - فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی
3 - انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی.
4 - پیگیری طرحهای تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
5 - ارائه خدمات علمی - فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه
6 - حمایت، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه.
7 - اجرای دوره های رسمی آموزشهای علمی - کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور.
8 - ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده براساس قوانین و مقررات آموزش عالی.

محورهای فعالیت و تواناییهای تخصصی:

جهاد دانشگاهی پس از تشکیل، ابتدا پرسشنامه ای برای کلیه اساتید، ارسال و از آنها خواست تا زمینه کاری مورد علاقه خود را اعلام دارند، همچنین از کلیه وزارتخانه ها و ارگانها خواست تا تعداد نیروی متخصص مورد نیاز خود را با ذکر نوع تخصص اعلام کنند. بدین نحو تا حدودی ضمن به کارگیری نیروهای متخصص، نیازهای مراکز دولتی را تأمین کرد. همزمان با این اقدام کلیه کارگاههای دانشگاهها را به مراکز پژوهشی تبدیل و با بررسی نیازهای صنعتی، پزشکی و... سعی و کوشش در تأمین نیازهای کشور نمود.
با شروع جنگ تحمیلی جهاد دانشگاهی با تمام توان و نیرو در اختیار جنگ و رزمندگان اسلام قرار گرفت و کمکهای تخصصی و فنی زیادی به جبهه ها کرد و با شروع کار دانشگاهها در سال 1362 دروس معارف اسلامی را جزء مواد بررسی کلیه رشته های تحصیلی گنجاند و در حال حاضر در چهار محور فرهنگی، طرح و تحقیقات، برنامه ریزی و تشکیلات و امور دانشگاهی فعالیت می کند.
تواناییهای جهاد دانشگاهی در حال حاضر با توجه به این که دانشگاهها و محیطهای علمی و تخصصی کشور دارای استعدادهای شکوفا و ثمربخشی هستند در گروه های زیر خلاصه می شود:
گروه فنی و مهندسی، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم پایه، گروه هنر، گروه پزشکی، گروه علوم انسانی.
که این شش گروه به 53 شاخه تقسیم می شود و در مجموع شاخه های تخصصی این گروهها نزدیک به 760 طرح تحقیقاتی انجام شده و به نتیجه رسیده است. در گروه فنی و مهندسی 286 طرح در گروه علوم پایه 132 طرح، در گروه پزشکی 56 طرح، در گروه علوم انسانی 65 طرح، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 47 طرح و در گروه هنر 172 طرح تحقیقاتی انجام شده است.
به عنوان مثال در گروه پزشکی در شاخه طب نظامی در زمینه مبارزه با گازهای شیمیایی و درمان مصدومین شیمیایی تحقیقات وسیعی صورت گرفته است که به چند نمونه آنها اشاره می کنیم
1 - تولید آمپول امیل نیتریت
2 - بررسی اختلالات ایمنی در مجروحین جنگی با گاز خردل
3 - تهیه آنتی بادی و مطالعه اثر آنتی بادی تولید شده بر علیه گازهای عصبی
4 - بررسی تغییرات هماتولوژیک در مجروحین شیمیایی با گاز خردل

شهادت میرزا رضا کرمانی