فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

عملیات مرصاد

5 مرداد 1367

بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما** سوره نساء آیه 138*** (ترجمه: منافقان را بشارت ده که برای آنان عذاب سخت دردناک خواهد بود.)
نفاق از پدیده های شوم و خطرناک جوامع انسانی بویژه جوامع اسلامی است که می تواند در اثر کوچکترین غفلت، زمینه تحقق توطئه های دشمنان را برای نابودی آن جوامع فراهم سازد. خداوند تبارک و تعالی در آیات فراوانی در قرآن مجید خطر منافقین را گوشزد می نماید، و ضمن کوبیدن شخصیت آنها سخت تحقیرشان می کند و رسوایشان می سازد تا در جامعه جرأت خودنمایی نداشته باشند. طبق آیات الهی، منافقین، علیه اسلام و جامعه اسلامی نقشه می کشند و از درون توطئه می کنند و با ظاهرسازی و چهره در نقاب می خواهند خدا را فریب دهند ولی خداوند از نقشه و توطئه و راز دل آنان آگاه است. و همه نقشه های آنها را نقش بر آب می کند و توطئه هایشان را به خودشان برمی گرداند.
ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم** سوره نساء آیه 142*** (ترجمه: همانا منافقان با خدا مکر و حیله می کنند و خدا نیز با آنها مکر می کند (یعنی مکرشان را باطل می سازد و بر آن مکر و نفاق مجازاتشان هم خواهد کرد) ).

آشکار شدن چهره نفاق سازمان مجاهدین خلق!

همزمان با اوجگیری نهضت اسلامی ایران و پیروزی آن در 1357، سازمان باصطلاح مجاهدین خلق با این اعتقاد که نظام مقدس جمهوری اسلامی نظامی مرتجع است و با بزرگ جلوه دادن خطر ارتجاع، مبارزه علیه انقلاب اسلامی و برنامه ریزی جهت به دست گرفتن حکومت را آغاز کرد.
سازمان با جمع آوری سلاح از پادگانها و جذب و اغفال نیروهای جوان و سازماندهی آنها در پی فراهم شدن یک زمینه اجتماعی مناسب بود. در ابتدا مزورانه خود را همگام و همراه نهضت اسلامی نشان می داد و حتی تمثال مبارک امام (ره) را نیز در کنار آرم سازمان قرار داده و از امام (ره) به عنوان رهبری قاطع و سازش ناپذیر یاد می کرد.
با پیروزی بنی صدر در اولین انتخابات ریاست جمهوری، منافقین وی را عامل مهمی برای رسیدن به اهداف خود یافتند و حمایت از او را در صدر برنامه های خویش قرار دادند.
با خیانت آشکار بنی صدر و وقایعی که پیرامون این خیانت به وجود آمد** از مهمترین این وقایع، واقعه 14 اسفند 1359 دانشگاه تهران بود که طرفداران بنی صدر در این دانشگاه آشوب به راه انداختند و امت حزب الله را مورد ضرب و شتم قرار دادند.***.
مجلس شورای اسلامی رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر و برکناری او داد و امام (ره) قاطعانه وی را ابتدا از فرماندهی کل قوا و سپس براساس اصل 110 قانون اساسی از ریاست جمهوری عزل نمودند.
با برکناری بنی صدر، منافقین زمینه اجتماعی را برای آغاز علنی مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی مناسب دیدند و به خیال خام خود زمان را برای سرنگونی حکومت مناسب یافتند.