فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

تألیفاتی که به چاپ نرسیده است:

21 - شرح تفصیلی کتاب عروة الوثقی، نوشته آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی
22 - تنقیح الاصول
23 - منتخب اشعار، مطالب فلسفی، عرفانی و...، فارسی و عربی 1333 ه.ق
24 - نزهة السمر و نهزة السفر: سفرنامه حج
25 - حاشیه علی کتاب الاسفار، نوشته ملاصدرا
26 - حاشیه علی رسالة العرشیه نوشته ملاصدرا
27 - حاشیه علی کتاب رسالة الوجود نوشته ملاصدرا
28 - دائرةالمعارف العلیاء در 3 جلد
29 - حاشیه بر رسائل شیخ انصاری
30 - حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری
31 - حاشیه بر کتاب قوانین الاصول، نوشته میرزای قمی
32 - رساله فی الجمع بین الاحکام الظاهریة و الواقعیه
33 - تعلیقهایی بر کتاب امالی، نوشته سید مرتضی
33 - تعلیقهایی بر کتاب ادب الکاتب، نوشته ابن قتیبه
35 - تعلیقهایی بر کتاب الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز
36 - تعلیقهایی بر نهج البلاغه و نقد شرح نهج البلاغه نوشته شیخ عبده
37 - تعلیق بر کتاب (فتنة الکبری) نوشته طه حسین
38 - العبقات العنبریة فی الطبقات الجعفریة
39 - رسالة فی الاجتهاد و التقلید
40 - عقود الحیاتی: زندگینامه خودش

ترجمه ها:

1 - هیأت فارسی
2 - حجت السعادة
3 - سفرنامه ناصر خسرو و بعضی از قطعات ادبی
سرانجام با عمری پر برکت چونان عمر مردان نامی تاریخ پس از سالها خدمت و تلاش در جهت نشر اسلام، در روز دوشنبه 18 ذی القعده **مطابق با 28/4/1334 ***1373 ه.ق به دنبال بیماری، نخست در بیمارستان بستری گردید ولی بهبود نیافت و آنگاه برای تغییر آب و هوا به کرند از توابع ایران آمد و بعد از سه روز در همانجا وفات یافت. پیکر پاک او را با شرکت دهها هزار نفر از مسلمانان به بغداد حمل و سپس به نجف منتقل کردند و در آرامگاهی در وادی السلام به خاک سپردند.

عملیات والفجر 2