فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

جمعیت و محیط زیست

افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، کاربرد نامناسب و استفاده بی رویه از زمین و محیط زیست را به دنبال دارد و دشواریهای بیشماری را در بخش اقتصاد کشورهای در حال توسعه فراهم می آورد. تا دو دهه پیش تنها کشورهای صنعتی با آلودگی آب و هوا دست به گریبان بودند، اما امروزه کشورهای در حال توسعه همچون ایران نیز به گونه ای جدی در معرض این تهدید قرار گرفته اند. در بیشتر شهرها مشکلات گوناگونی در زمینه جمع آوری و دفع فاضلاب به چشم می خورد و باستثنای چند شهر، دفع فاضلاب به وسیله چاه های غیر بهداشتی صورت می گیرد. مصرف روزافزون کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی نیز تهدیدی دیگر برای سلامت محیط دریاچه ها و رودها به شمار می آید.
پیامدهای ناگوار آلودگی محیط زیست نه تنها موجب بروز بیماریهای مختلف جسمی و روانی نوظهور در نسل حاضر شده، بلکه نسلهای آینده را نیز مورد تهدید قرار داده است.

جمعیت و مسکن

در فرآیند بی رویه افزایش جمعیت، مسأله مسکن به یکی از مسائل پیچیده بسیاری از جوامع تبدیل شده است. افزایش هزینه مسکن از یک سو و فزونی جمعیت از سوی دیگر، به این مشکل دامن می زند و دشواری تهیه سرپناه را برای بسیاری از خانواده ها دو چندان می سازد.

جمعیت و آموزش و پرورش

رشد پرشتاب و بی وقفه جمعیت، آثار ناخوشایندی بر نظام آموزش و پرورش کشورها دارد. در کشورهایی که رشد جمعیت آنها 5/2 درصد است، درصد باسوادی بزرگسالان نزدیک به 63 درصد است، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته صنعتی که رشد جمعیت سالانه آنها در محدوده 5/0 درصد مهار شده است. 99 درصد بزرگسالان از نعمت سواد برخوردارند.
در کشور ایران در سالهای اخیر، نهضت سوادآموزی که به فرمان امام (ره) تشکیل شده، تلاشهای گسترده ای در جهت ریشه کن ساختن بیسوادی انجام داده است، اما متأسفانه هنوز این معضل بزرگ به طور کامل ریشه کن نشده است و بموازات رشد جمعیت روزبروز بر شمار افراد لازم التعلیم افزودن می شود. در چنین وضعیتی به دلیل ناکافی بودن امکانات آموزشی کشور بمرور سطح فرهنگ از نظر کمی و کیفی کاهش می یابد.