فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

سازمان کودتای (نقاب):

در دی ماه 1358 یکی از هواداران شاپور بختیار به نام مهندس قادسی نمودار سازمانی را تهیه کرد و نام آن را (نقاب) گذاشت. گزینش نام (نقاب) که جمع حروف اول (نجات قیام انقلاب بزرگ) است به گفته آنها ناظر بر این معنا بوده که: (حرکت مردم تا خروج شاه از ایران، اصیل و سازنده بود ولی پس از آن منحرف شده است، لذا وفاداران به اصالت قیام باید در صدد اصلاح آن برآیند.)
در نمودار سازمان یاد شده یک قسمت مرکزی پنج نفری مشخص شده بود. در زیر آن مسئول تهران، مسئول امور شهرستانها، مسئول امور وزارتخانه ها، مسئول امور دانشگاهها، انتشارات و تبلیغات، مسئول امور ایلات و مسئول امور چریکی تجسم شده بود.
در رأس سازمان (نقاب) شورایی به نام رئیس و ذیل آن پنج شاخه قرار داشت:
1 - شاخه بافت
2 - شاخه نگر
3 - شاخه نشر
4 - شاخه اطلاعات
5 - شاخه عمل

وظایف شاخه ها:

1 - شاخه بافت: جذب افراد و گروههای جدید و معرفی آنها به شاخه های سازمان، سازماندهی عشایر به عنوان بازوهای قوی کودتای احتمالی و نیز تشکیل کمیته های مخفی در وزارتخانه ها و ادارات به مثابه دستهای پنهان کودتاگران در اندام دولت.
2 - شاخه نگر: تهیه و تدوین برنامه های تبلیغی مانند اعلامیه و نوار و پوستر و ...
3 - شاخه نشر: توزیع تولیدات شاخه نگر
4 - شاخه اطلاعات: جذب و معرفی افراد معتمد به سازمان (نقاب)، محافظت از مجموعه تشکیلات آن در برابر ردیابی نهادهای انقلابی. اعضای این شاخه را تعدادی از افراد کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق (شهربانی و رکن 2 ارتش و ساواک) تشکیل می دادند.
5 - شاخه عمل: سازماندهی نیروهای نظامی و طراحی عملیات یک کودتا.
شاخه عمل که عملاً رکن اصلی سازمان نقاب را تشکیل می داد، زیر نظر یک شورای نظامی متشکل از سرهنگ محمد باقر بنی عامری، سرتیپ سرهنگ زاد نادری، سرتیپ آیت الله محققی، ستوان یکم ناصر رکنی (رابط نیروی هوایی و کودتا)، سرهنگ هادی ایزدی (رابط نیروی زمینی و کودتا)، استوار یکم محمد مهدی حیدری (رابط تیپ نوهد با کودتا)، علیرضا ژیان (رابط نیروی دریایی و کودتا) و تعدادی دیگر بود.
شاخه عمل به عنوان یک شاخه مادر، دربرگیرنده شاخه های زیر بود:
شاخه هوایی، شاخه لشکر 1، شاخه لشکر 2، شاخه لشکر 92 زرهی اهواز، شاخه نیروی دریایی و شاخه نوهد
(نقاب) برای ارزیابی مسائل و تصمیم گیری سه نوع جلسه برگزار می کرد:
1 - جلسات جمعی نظامی که حدود 10 الی 12 نفر در آن جلسات بودند و مطالب آن ابتدا در مورد نحوه عملیات تاکتیکی، پیشرفت کار، بویژه در مورد نیروی هوایی، دریافت اطلاعات از طریق عامل ساواک در مورد منزل امام (ره)، سپاه پاسداران و سایرین و تبادل نظر در مورد آنها، رفع اختلافات در مورد چگونگی عملیات نیروی زمینی و هوایی و هماهنگی آنها، ابلاغ اطلاعات رسیده از شاخه سیاسی در مورد هماهنگی های ابرقدرتها و دول غربی، تعیین مشاغل نظامی و نحوه کار فرماندهان پس از پیروزی کودتا.
2 - جلسات دو یا سه نفره بین واحدهای درگیر در عملیات کودتا، در این جلسات جزئیات مسائل کلی که در جلسات عمومی و جمعی مذاکره شده بود، مطرح می گردید و اشکالات آنها بررسی و برطرف می شد.
3 - جلسات شاخه سیاسی که همیشه یک نفر از گروه نظامی نیز در آن شرکت می کرد. در این جلسات اشکالاتی که باید با پاریس مطرح می شد و یا تدارکاتی که گروه نظامی احتیاج داشت و گروه سیاسی باید آنها را برطرف می کرد، و همچنین بررسی دستورات رسیده از پاریس مورد شور و گفتگو قرار می گرفت.

ستاد فرماندهی پاریس:

ستاد فرماندهی پاریس مرکب از عده ای از چهره های سیاسی و نظامی رژیم گذشته بود که ستاد نظامی شاپور بختیار را تشکیل می دادند. علاوه بر آنها، نمایندگان اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و عراق نیز در ارتباط با ستاد بودند. وظیفه این ستاد علاوه بر ارائه طرح کلی کودتا و انجام هماهنگی ها و پشتیبانیهای مختلف جهانی با کودتا و برآوردن نیازهای مالی و لجستیکی سازمان بود.
تغییر در ساختار:
پس از سفر محمد باقر بنی عامری رئیس شاخه عمل به پاریس در اسفند 1358 و ارائه گزارش پیشرفت کار به شاپور بختیار که به تصویب اولویت کودتا انجامید، سازمان نقاب که به منظور مطالعه و زمینه سازی کودتا تشکیل شده بود دستخوش تغییر و تحول متناسب با کودتا گردید. ساختار جدید مرکب بود از:
1 شاخه نظامی 2 - شاخه سیاسی 3 - شاخه پشتیبانی