فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره نحل آیه 19

(19) وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ
ترجمه: وخداوند آنچه را پنهان می کنید وآنچه را آشکار می سازید می داند.
پیام ها:
1- علم خداوند نسبت به همه امور، چه آشکار و چه پنهان یکسان است. (ما تسرّون و ما تعلنون)
2- اگر بدانیم که خداوند به کارهای ما آگاه است تقوا پیشه می کنیم. (واللَّه یعلم)
3- خداوند به نیّت ها و اهداف ما نیز آگاه است. (یعلم ما تسرّون)

سوره نحل آیه 20

(20) وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَهُمْ یُخْلَقُونَ
ترجمه: وکسانی را که بجای خدا می خوانند، هیچ چیز نمی آفرینند وخود نیز آفریده شده اند.

سوره نحل آیه 21

(21) أَمْوَتٌ غَیْرُ أَحْیَآءٍ وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ
ترجمه: آنها مرده گانند نه زنده گان، ونمی دانند چه وقت برانگیخته خواهند شد.
نکته ها:
چون بت پرستان، بت ها را به شکل انسان می ساختند و در خیال خود با آنها مثل صاحب شعور برخورد می کردند، لذا خداوند در این آیه، بت ها را اموات خوانده که برای موجودات دارای حیات وشعور بکار می رود.
برای جاهل، تکرار مطلب لازم است. در کنارِ (لایخلقون)، (یخلقون) و در کنارِ (اموات)، (غیر احیاء) ذکر شده است، در حالی که همان معنی را می رساند.
پیام ها:
1- بُت ها، نه قدرت دارند، نه حیات و نه علم و شعور. (در حالیکه شرط پرستش، علم و قدرت و حیات است) (لایخلقون، اموات، مایشعرون)
2- غیر خدا هر چه باشد، مرده است. چه جماد باشد، چه انسان. (اموات غیر احیاء)
3- در قیامت، حتی بُت ها مبعوث می شوند. (ما یشعرون ایّان یبعثون)
چنانکه در آیه 98 انبیا می فرماید: (انکم و ما تعبدون من دون اللَّه حصب جهنّم)