فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 71

(71) قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَیْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُونَ
(برادران یوسف روبه ماموران کردندو) گفتند: شما چه چیزی را گم کرده اید.

سوره یوسف آیه 72

(72) قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَ لِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ
ترجمه: گفتند: پیمانه و جام مخصوص شاه را گم کرده ایم و برای هرکس آنرا بیاورد یک بار شتر (جایزه) است و من این را ضمانت می کنم.
نکته ها:
کلمه ی «صواع» و «سقایة» به یک معنی بکار رفته اند، پیمانه ای که هم با آن آب می خورند و هم گندم را کیل و اندازه می کنند که نشانه صرفه جویی، بهره وری و استفاده چند منظوره از یک وسیله است.**در تفسیر اطیب البیان آمده است که «صواع» ظرفی است که گنجایش یک صاع (حدود3 کیلوگرم) گندم را دارد.***
کلمه ی «حِمْل» به بار گفته می شود. و کلمه «حَمْل» نیز به معنای بار است، امّا باری که پنهان باشد، مثل بارانی که در دل ابر است یا فرزندی که در شکم مادر است.**مفردات.***
جمله (لمن جاء حمل بعیر) هرکس چنین کند من چنان پاداش می دهم، در اصطلاح فقهی جُعاله است که دارای سابقه و اعتبار قانونی است.
پیام ها:
1- جایزه تعیین کردن، از شیوه های قدیمی است. (ولمن جاء به حِمل بعیر)
2- جوایز باید متناسب با افراد و زمان باشد. در زمان قحطی بهترین جایزه یک بار شتر غلّه است. (حِمل بَعیرٍ)
3- ضامن گرفتن برای جلب اطمینان، سابقه تاریخی دارد. (انا به زعیمٌ)

سوره یوسف آیه 73

(73) قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی الْأَرْضِ وَمَا کُنَّا سَرِقِینَ
ترجمه: گفتند: به خدا سوگند شما می دانید که ما برای فساد در این سرزمین نیامده ایم و ما هرگز سارق نبوده ایم.
نکته ها:
برادران یوسف گفتند: شما می دانید که ما برای سرقت و فساد به این منطقه نیامده ایم، در اینکه از کجا می دانستند چند احتمال دارد؛ شاید با اشاره یوسف باشد که این گروه دزد نیستند. شاید هنگام ورود به منطقه گزینش شده بودند. آری برای ورود و خروج هیئت های بیگانه، مخصوصاً در شرایط بحرانی باید دقت کرد تا مطمئن به اهداف مسافرین شد.
پیام ها:
1- حُسن سابقه، نشانه ای برای برائت است. (لقد علمتم)
2- دزدی وسرقت، یکی از مصادیق فساد در زمین است. (ماجئنا لنفسد فی الارض)