فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 6

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره یوسف آیه 43

(43) وَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرَی سَبْعَ بَقَرَ تٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یَابِسَتٍ یَأَیُّهَا الْمَلَأ أَفْتُونِی فِی رُءْیَیَ إِن کُنتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُونَ
ترجمه: و (روزی) پادشاه (مصر) گفت: من هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند وهفت خوشه ی سبز و(هفت خوشه ی) خشکیده ی دیگر را (در خواب) دیدم، ای بزرگان قوم! اگر تعبیر خواب می کنید درباره ی خوابم به من نظر دهید.
نکته ها:
تاکنون در این سوره، سه خواب مطرح شده است؛ خواب خود یوسف، خواب دو رفیق زندانی و خواب پادشاه مصر.
در تورات آمده؛ پادشاه یک نوبت در خواب دید گاوهای لاغر گاوهای فربه را می خورند و نوبت دیگر، خوشه ی سبز در کنار خوشه های خشکیده را دید.**تفسیر المیزان.***
درباره ی اینکه عزیز مصر همان پادشاه مصر است یا دو نفر هستند، گفتگو و اختلاف نظر است که ما از آن می گذریم، زیرا نقشی در بحث ندارد.
در کتاب روضه ی کافی آمده؛ خواب دیدن سه نوع است: گاهی بشارت الهی، گاهی ایجاد وحشت از شیطان و گاهی خواب های بی سروته وپریشان.**تفسیر نورالثقلین.***
پیام ها:
1- خداوند با خواب دیدن یک شاه ظالم، (به شرطی که تعبیر کننده اش یوسف باشد) ملّتی را از قحطی نجات می دهد. (قال الملک انی اری)
2- پادشاه مصر، رویای شگفت خویش را به طور مکرر دیده بود. (اری)
3- روسا و قدرتمندان با اندک خاطره ی ناگواری، احساس خطر می کنند که مبدا قدرت از آنها گرفته شود. (قال الملک انی اری... افتونی)
4- برای تعبیر خواب، باید به اهل آن مراجعه کرد و نباید به تعبیر هرکس توجه نمود. (أفتونی .... ان کنتم للرؤیا تعبرون)

سوره یوسف آیه 44

(44) قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَمِ بِعَلِمِینَ
ترجمه: (اطرافیان پادشاه) گفتند: خواب هایی پریشان است و ما به تعبیر خواب های آشفته دانا نیستیم.
نکته ها:
کلمه ی «اضغاث» جمع «ضَغث» به معنای مخلوط کردن و «ضِغْث» به معنای دسته چوب مختلط است.
کلمه ی «احلام» جمع «حلم» به معنای خواب پریشان است. «اضغاث احلام» یعنی خواب های پراکنده ودرهمی که معّبر نمی تواند سرنخی از آنرا به دست آورد.
پیام ها:
1- ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید. (اشراف چون تعبیر صحیح خواب را نمی دانستند گفتند: خواب شاه پریشان است.) (قالوا اضغاث احلام)
2- کار را باید به کاردان سپرد. (کارشناس تعبیر می کند، ولی غیر کارشناس می گوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است) (ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین)

سوره یوسف آیه 45

(45) وَقَالَ الَّذِی نَجَا مِنْهُمَاوَادَّکَرَبَعْدَأُمَّةٍأَنَاْ أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ
ترجمه: و آن کس از آن دو (زندانی) که نجات یافته بود، پس از مدتی (یوسف را) به خاطر آورد، و (به عزیز مصر) گفت: مرا (به سراغ یوسف) بفرستید تا (از تعبیر خواب) شما را با خبر کنم.
نکته ها:
«اُمّة» گرچه به معنای اجتماع مردم است، ولی در اینجا به اجتماع روزها (مدّتها) اطلاق شده است.**تفسیر کبیر و المیزان.***
پیام ها:
1- خوبی ها دیر یا زود اثر خود را نشان می دهند. (وادّکر بعد اُمة)
2- آگاهان را به جامعه معرفی کنید تا مردم از آنان بهره مند شوند. (فارسلون)
3- بعضی از کارشناسان در انزوا به سر می برند، از آنان غافل نشوید. (فارسلون)