فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 1001: تمامی قرآن بر پیشانی اسرافیل

آورده اند که: چون حق - سبحانه و تعالی - ملآئکه را امر فرمود به سجده آدم** در این باره ر. ک: بقره / 34، اعراف / 11، اسرآء / 61، کهف / 50، طه / 116.*** - علی نبینا و آله و علیه السلام - اول کسی که مبادرت نمود به سجده او از ملائکه اسرفیل بود. پس حق - سبحانه و تعالی - بدین سبب او را از بین ملائکه گرامی داشت بدین گونه که تمام قرآن مجید را بر پیشانی او، ثبت و ضبط فرمود.** ر. ک: گنج جواهر دانش یا جواهر العددیه 1 / 344 - 343، به نقل از: نزهة المجالس، ج 1.***
آغاز حکایتم به انجام رسید - المنة لله که به اتمام رسید
و اسأل الله بلُطفِ الاَتَم - صَون َالجِنانِ و اللِّسانِ و القَلَم
مِن انحراف اَو قُصُور او غَلَط - فیما یجنُّ او یُقالُ او یُخَط
ربَّنا لا تُؤاخِذنا اءنْ نَسینا اَو اَخطأنا
وَ آخِرُ دَعوانا اَنِ الحمدُللهِ رَبِّ العالِمین