فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 965: نقش دو پهلوی نگین

گویند: نصوح که نامش نجم بود، عاشق پسر پادشاهی به نام یحیی شد. او به طوری عاشق وی بود که بر نگین انگشتر خود این نثر عربی را نقش کرد نجم عشق یحیی))** نجم عشق یحیی.*** یعنی: نجم عاشق یحیی است. این خبر به گوش پادشاه رسید. پادشاه بسیار خشمناک شد و دستور قتل نجم را صادر کرد. نجم اظهار نمود که من بی تقصیرم. به او گفته شد که: تقصیر و گناهی از این بالاتر که خود را عاشق پسر پادشاه می دانی؟! وی در جواب گفت: این تهمت است که به من نسبت داده اند. پادشاه گفت: بهترین شاهد همان جمله ای است که بر نگین انگشترت نقش کرده ای. نجم گفت: پادشاها! من به رمزی از رموز ( حروف مقطعه قرآن توسل جسته ام و مقصودم این است که بحم عسق نجِّنی یعنی: (خدایا) به حق (حا - میم - عین - سین - قاف))** حروف مقطعه مذکور در آیه اول و دوم سوره شوری وجود دارد.*** مرا نجات بده. شاه چون این جمله را از وی شنید. از او معذرت خواهی کرده و مورد تفقد و دلجویی خویش قرار داد.** ر. ک: بازار دانش / 157.***

حکایت 966: اجتهاد در مقابل نص!

ابوسلمة بن عبدالرحمن گوید: مردم نماز مغرب را به امامت عمر بن الخطاب اقامه نمودند. عمر در نماز حمد و سوره نخواند پس از پایان نماز به او گفتند: حمد و سوره نخواندی! گفت: حق با شماست ولی نظرتان درباره رکوع و سجود نمازی که خواندیم، چیست؟ گفتند: رکوع و سجودش خوب و درست بود. عمر گفت: بنابراین، نمازی بی اشکال بوده و صحیح است.** ر. ک: الغدیر 6 / 108، به نقل از: سنن بیهقی 2 / 347، 381، جمع الجوامع (سیوطی) 4 / 213.***

حکایت 967: این قرآن است نه دیوان!

روزی که محمد علی شاه برای گشایش مجلس به بهارستان رفت پیش از آن که به سخن گفتن آغازد، احتشام السلطنه، به میز خطابه ( تریبون) نزدیک شد. قرآنی به دست محمد علی شاه داد و گفت: با شما سخنی کوتاه و جدی دارم، اجازه دهید بگویم.
شاه پذیرفت. احتشام السلطنه گفت: شهریار آگاه شد و باور کند کتابی که در دست دارید قرآن مجید است نه دیوان حافظ. من و شاه از یک دودمانیم و هر دو از خاندان قاجار؛ بنابراین شک نیست که جویا و خواهان خیر شهریارم. تو را به این کتاب مقدس که کلام خداست سوگند می دهم که نگهبان اساس مشروطیت باشی.
شاه قسم یاد کرد، اما هرگز بدان عمل نکرد.** ر. ک: هزار و یک حکایت تاریخی 3 / 231 - 230، به نقل از: ماهنامه آموزش و پرورش، اسفند ماه 1354.***