فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 793: آیه ای مناسب بر سنگ گور

آورده اند که: سلطان محمود غزنوی گوری برای خود ساخت و به یکی از چاکران گفت: آیه ای مناسب از قرآن پیدا کن تا بر روی سنگ گور حک کنیم. چاکر گفت: قربان! بنویسید: هذِه جهَنَّم الَّتی کُنتُم تُوعَدونَ.** یس / 63.*** یعنی: این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد)).** ر. ک: خنده های بلند/ 36.***
این گور تو چنان که رسول خدای گفت - یا روضه بهشت است یا کنده سعیر
ناصر خسرو))

حکایت 794: میراث فقیر

آورده اند که: مرد فقیری از دنیا رفت. به همسرش گفتند: شوهر تو چه ارثی از خود باقی گذاشت؟ زن گفت: عدَّة اَربَعَة اَشهُر وَ عَشَراً))** وَالَّذِینَ یُتَوفَّونَ مِنکُم وَ یَذَرونَ اَواجاً یَتَربَّصنَ بانفُسهِنَّ اربَعَةَ اَشهُر و عَشراً بقره / 224، ترجمه: و کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید چهارماه و ده روز انتظار بکشند (و عده نگه دارند).*** یعنی: عده چهار ماه و ده روز))! **ر. ک: زهر الربیع / 277.***
اءنْ ظرط المُوسر فی مجلس - قالوا لَه یرحمُکَ اللهُ
او عَطَسَ المُفلسُ فی مَجلس - سُبَّ و قالوا فیه ما ساهُ
فَمَظرَطُ المُوسرِ عِرنینُهُ - وَ مَعطَسُ المُعسِرِ مفساهُ

حکایت 795: آیه منسوخ

هارون الرشید کنیز حبشی زیبایی داشت که قرآن را نیک می دانست. روزی هارون تصمیم گرفت که با او از پشت آمیزش نماید. کنیز چون چنین دید، گفت: خدایت تعالی می فرماید: فأتُوهُنَّ مِن حیثُ اَمَرَکُم اللهُ.** بقره / 222، ترجمه: از طریقی که خدا به شما فرمان داده با همسرانتان آمیزش کنید)). ***هارون در جواب وی گفت: خدای تعالی این را نیز فرموده که: نسآؤُکُم حَرث لَکُم فَأتُوا حَرثَکُم اَنّی شِئتُم** بقره/ 223، ترجمه: زنان شما محل بذرافشانی شما هستند پس هر زمان که بخواهید می توانید با آن هاآمیزش کنید)). لازم به ذکر است که انّی ظرف مشترک بین زمان و مکان است که در این ترجمه به معنی ظرف زمان آمده ولی هارون الرشید از آن، ظرف مکان را قصد نموده است).*** کنیز گفت: آیه ای که خواندی به وسیله قول خدای تعالی که می فرماید: وَأتوُا البُیُوتَ مِن ابوابِها **بقره/ 189، ترجمه: و از در خانه ها وارد شوید.*** نسخ شده است! هارون از فصاحت کنیز تعجب نمود.** ر. ک: زهر الربیع / 270، لطیفه های شیرین با آیات قرآنی / 77 - 76.***