فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 700: می نگویم که طاعتم بپذیر

شیخ اجل سعدی در گلستان چنین حکایت کند:
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور** غفور: آمرزنده، این لفظ در قرآن کریم 91 بار تکرار شده است.*** یا رحیم** رحیم: مهربان، این لفظ در قرآن کریم 115 بار تکرار شده که یک مورد آن (توبه/ 128) از صفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.*** تو دانی که از ظلوم و جهول** برگرفته از آیه وَ حَملَها الانسانُ انَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً احزاب / 73، ترجمه: (ما امانت را بر اسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم آنهااز حمل آن سر بر تافتند و از آن هراسیدند) اما انسان آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود.*** چه آید.
عذر تقصیر خدمت آوردم - که ندارم به طاعت استظهار
عاصیان از گناه توبه کنند - عارفان از عبادت استغفار
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت ( کالا) من بنده، امید آورده ام، نه طاعت و به دریوزه ( گدایی) آمده ام نه به تجارت.
اِصْنَعْ بی ما اَنتَ اهْلُه.** با من، آنگونه که شایسته توست رفتار کن. و لا تصنع بی ما انا اهله: و آن گونه که شایسته من است با من رفتار کن.***
بر در کعبه سائلی دیدم - که همی گفت و می گرستی خوش
می نگویم که طاعتم بپذیر - قلم عفو بر گناهم کش** ر. ک: گلستان سعدی، باب دوم، حکایت دوم.***

حکایت 701: دو ایمان متفاوت

نقل است که: یحیی بن معاد رازی - یکی از عرفا - یک روز بدین آیت برسید که: آمَنّا برَبِّ العالَمینَ** اعراف / 121، شعراء/ 47، ترجمه: (ساحران فرعون گفتند:) ما به پروردگار جهانیان ایمان آورده ایم.***
گفت: ایمان یک ساعته** نکته: شاید مراد از ساعت در این جا، لحظه باشد همانند این حدیث تفکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة یعنی: یک لحظه اندیشیدن، بهتر از عبادت هفتاد ساله است.*** از محو کردن کفر دویست ساله عاجز نیامد، ایمان هفتاد ساله از محو کردن گناه هفتاد ساله کی عاجز آید؟** ر. ک: تذکرة الاولیاء/ 398.***

حکایت 702: یکی از دو نیکی

شیخ اجل سعدی چنین گوید: سر مار بدست دشمن بکوب که: از احدی الحسنیین** توبه / 52، ترجمه: یکی از دو نیکی (یا پیروزی یا شهادت).*** خالی نباشد، اگر این غالب آمد مار کشتی و گر آن، از دشمنی رستی.
بروز معرکه ایمن مشو زخصم ضعیف - که مغز شیر بر آرد چون دل زجان برداشت** ر. ک: گلستان سعدی، باب هشتم.***