فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 697 : عزت و شرف آیات مجید

سعدی علیه الرحمه در گلستان چنین حکایت کند:
یکی را از بزرگان ائمه، پسری وفات یافت.
پرسیدند که: بر صندوق گورش چه نویسیم؟
گفت: آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آن است که روا باشد بر چنین جای ها نوشتن که به روزگار سوده ( سائیده) گردد و خلایق بر او گذرند و سگان بر او شاشند. اگر به ضرورت چیزی همی نویسند این بیت کفایتست:
وه که هرگه که سبزه در بستان - بدمیدی، چه خوش شدی دل من
بگذر ای دوست تا به وقت بهار - سبزه بینی دمیده بر گل من** ر. ک: گلستان سعدی، باب هفتم، حکایت پانزدهم.***
نکته مهم: اهمیت دادن به رعایت احترام آیات مجید، امری لازم و در خور توجه است. بارها دیده ایم که به آیات الهی ناخواسته وبدون عمد بی حرمی می شود** بسیاری از امور را به صرف این که غیرعمدی و ناخواسته است نباید انجام داد زیرا اثر وضعی خود را می گذارد مثلا اگر کسی ناخواسته و غیر عمد هم شراب بنوشد یا سم بخورد مست یا مسموم خواهد شد.*** همانند: آیات به کار رفته در مجله ها و روزنامه ها و نشانه ها ( آرمها) و... باید برای این مسأله چاره ای اندیشید.

حکایت 698: حداد

محمد عوفی** نور الدین محمد بن محمد بن یحیی بن طاهر بن عثمان العوفی البخاری الحنفی از فضلاء اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات و همچنین لباب الالباب از اوست.*** در کتاب خویش لباب الالباب چنین می نویسد: روزی در حضرت ( حضور) شاهزاده از استاد خود بهاء الدین امیر عمید پرسید که: کدام بزرگ تر است از این دو؟ گفت: فلان را با فلان چه نسبت لا یُقاسُ الملائکَةُ بالحدَّادِینَ شاهزاده پرسید که: این سخن چه بود؟ گفت: ملائکه را به آهنگران چه نسبت. گفت: این چه سخن باشد که با حداد ( آهنگر) نسبت ندارد، با فَهّاد ( صاحب یوزپلنگها) و قرّاد ( صاحب میمون ها) هم نسبت ندارند. همانا میر عمید را این معنی معلوم نبود و سبب این مثل به سمع او نرسیده، در آن اندیشه بماند و در آن مجلس از هر کس پرسید. بنده ( محمد عوفی) آن جا حاضر بود، خدمت کرد و اجازت خواست که اگر فرمان بود تقریر کرده آید که پیش از آن که بگویی اختلاف میان این جماعت در آن است که مراد از این حدادین آهنگران است یا معنی دیگر باری به همه حال آهنگران نیست پس بنده ( محمد عوفی) گفت: قول ابوبکر است رضی الله عنه چون این آیت نازل شد لَوّاحة للبَشَرِ عَلَیها تِسعةَ عَشَرَ** مدثر / 30 - 29، ترجمه: (آتشی است که) پوست تن را به کلی دگرگون می کند. نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده اند.*** ابوالاشد که از منکران عرب و متکبران بی ادب بود گفت: انا کفی ثمانیة عشر فاکفونی کلکم واحداً گفت: از آن نوزده زبانیه ( مأموران دوزخ) که بر در دوزخ باشند، من هژده ( هجده) را کفایت کنم شما به جمله (به تمامی) عرب یکی را کفایت کنید. چون امیرالمؤمنین و خلیفه رسول رب العالمین ابوبکر رضی الله عنه، این سخن بشنید بر زبان راند لا یقاس الملائکة بالحدادینَ یعنی ملائکه معصوم را با دربانان عهد ( زمانه، دنیا) قیاس نتوان کرد و حداد))، بواب ( دربان) را خوانند از بهر ( به دلیل) آن که معنی حد))، منع است و بواب مانع است مر مردمان را از در آمدن سرای و چون این فصل تقریر افتاد، بر آن احماد ارزانی داشت ( آن را ستود) و الطاف پادشاهانه فرمود.** ر. ک: تذکرة لباب الالباب محمد عوفی 1 / 94.***

حکایت 699: آیتی از قرآن و رحمتی از سلطان!

سعدی علیه الرحمه در گلستان چنین حکایت کند:
پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی، ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفته اند: هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.
وقت ضرورت چو نماند گریز - دست بگیرد سر شمشیر تیز
اذا یئسَ الانسانُ طالَ لِسانُهُ - کَسنّورِ مغلوب یَصولُ عَلی الکلبِ
ملک پرسید: چه می گوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت: ای خداوند! همی گوید: وَ الْکاظِمینَ الغَیْظَ وَ الْعافِینَ عَنِ النّاسِ** آل عمران / 134.*** یعنی: (پرهیزگاران آنانند که)... و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند. ملک را رحمت آمد و از سر خون او در گذشت.
وزیر دیگر که ضدّ او [وزیر نیک محضر] بود، گفت: ابنای جنس ما را نشاید در حضرت [محضر ]پادشاهان، جز به راستی سخن گفتن، این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت!
ملک، روی ازین سخن در هم آمد و گفت: آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا، زین راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی [خباثت ] و خردمندان گفته اند: دروغی مصلحت آمیز به [بهتر است ] که راستی فتنه انگیز.
هر که شاه آن کند که او گوید - حیف باشد که جز نکو گوید** ر. ک: گلستان سعدی، باب اول، حکایت اول.***