فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 679: آن است جوابش که جوابش ندهی

شیخ اجل سعدی - علیه الرحمه - در گلستان چنین حکایت همی کند: عالِمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده** ملاحده جمع ملحد: از دین برگشته.*** - لَعنهُم الله عَلی حِدَه - و به حجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسی گفتش تو را - با چندین فضل و ادب که داری - با بی دینی، حجت نماند؟ گفت: علم من قرآن است و حدیث و گفتار مشایخ و او بدین ها معتقد نیست و نمی شنود. مرا شنیدن کفر او به چه کار آید؟
آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی - آن است جوابش که جوابش ندهی** ر. ک: گلستان سعدی، باب چهارم، حکایت چهارم.***
و اذا بلیت بجاهل متحکم - یجد المحال من الامور صواباً
اَوْلَیته منّی السکوت و ربَّما - کان السکوت عن الجواب جواباً
امام رضا علیه السلام))

حکایت 680: شکوفه های شیطانی

یاقوت درباره اولین تالیف در زمینه بررسی سبک های قرآن - یا آن چه که دانشمندان، علوم بلاغت))، معانی، بیان و بدیع می نامند - مینویسد: ابوعبیده معمر بن مثنی - گفت: فضل بن ربیع در سال 188 ه - از من خواست تا از بصره به نزد او روم. من هم اجابت کرده در هیئت و لباس کاتبان داخل شد. فضل بن ربیع او را در کنار من ( ابوعبیده) نشاند. سپس به او گفت: آیا این شخص را می شناسی؟ آن مرد پاسخ داد: خیر. فضل گفت: این، ابوعبیده از دانشمندان بصره است. او را به این جا دعوت کرده ام تا از دانشش بهره گیریم. آن مرد، برای فضل دعا کرد و به خاطر این کارش، او را ستود. آن گاه به من گفت: ای ابوعبیده! اشتیاق دیدن تو را داشتم، اکنون سؤالی دارم آیا اجازه می دهی آن را بپرسم؟ گفتم: آری، بپرس. گفت: خداوند می فرماید: طَلعُها کاَنَّهُ رُؤوس الشَّیاطین** صافات / 65، ترجمه: شکوفه آن ( درخت ((زقوم) که از قعر جهنم می روید) مانند سرهای شیاطین است.*** می دانیم که بیم و امید دادن باید نسبت به چیزی باشد که مردم آن را می شناسند اما در این آیه به چیزی نا آشنا با اذهان مردم ( مراد سرهای شیاطین است) بیم داده شده است حال چه پاسخی داری؟ به او گفتم: خداوند با عرب ها در حد کلام آنان سخن گفته است آیا شعر امری ء القیس را نشنیده ای که:
ایقتلنی و المشرفیّ مُضاجعی - و مسنونة زُرقٌ کانیاب اغوال
یعنی: آیا او می خواهد مرا بکشد حال آن که شمشیر مشرفی))** مشرفی منسوب به مجموعه روستاهای سرسبزی به نام مشارف الشام است شمشیرهای مشرفی منسوب به همین منطقه می باشد. ر. ک: المنجد ماده شرف)).*** و نیزه ایتیز و کینه جوی چون نیشهای غول همراه من است)). حال آن که عرب ها هرگز غول را ندیده بودند، اما چون برای آنان وحشت آور بود یکدیگر را به آن بیم می دادند، ابوعبیده می گوید: هم فضل و هم آن مرد پاسخم را پسندیدند و من از همان روز تصمیم گرفتم که پیرامون مواردی از قبیل - که در قرآن آمده و دانستنش لازم است - کتابی تالیف کنم، چون به بصره برگشتم به این تصمیم جامه عمل پوشاندم و کتابی به نام المجاز نوشتم.** ر. ک: مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی / 131 - 130 به نقل از: معجم الادباء، 19 / 158، نور القبس / 115، ربیع الابرار 1 / 387.***

حکایت 681 : نه چندان بخور کز دهانت بر آید

شیخ اجل سعدی شیرین سخن چنین حکایت کند: یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان ( شوخ طبعان) گفته اند به سیری مردن بِه که گرسنگی بردن.
پدر گفت اندازه نگهدار. کُلوا وَ اشرَبوا وَ لا تُسْرِفوا.** اعراف / 31، ترجمه: بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.***
نه چندان بخور کز دهانت بر آید - نه چندان که از ضعف جانت بر آید** ر. ک: گلستان سعدی، باب سوم، حکایت هفتم.***