فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 533: قاریان و مستمعان

شمس الدین احمد افلاکی صاحب مناقب العارفین می گوید: حضرت (سلطان بهاء الدین ولد) فرمود که: روزی در تربه مقدس، یوسف حافظ قونوی قرآن خواند، یاران نعره ها می زدند و از آواز او خوش می شدند پدرم فرمود که شیخی وعظ می گفت، مردمان در راه از مریدان او، یکی را دیدند، گفتند: آخر شیخ تو در مسجد وعظ می گوید، تو چرا آن جا نبودی؟ چون مرید این سخن بشنید، فریاد کرد و نعره ها زد؛ گفتند: وعظ را ناشنیده چه نعره ها می زنی و فریاد می کنی؟ مرید گفت: من دانم که هر چه شیخ من بگوید، همه خوب باشد و صواب ( درست) باشد)). اکنون اگر چه مرمان معنی قرآن را نمی دانند، اما این قدر می دانند که قرآن از حق آمده است همه نیکوست، بر آن عشق نعره ها می زنند و غرق ثواب بی حساب می شوند که: القارِی ءُ و المُستَمِعُ فی الأَجرِ سَوآء.** ر. ک: مناقب العارفین 1 / 310 309، در کتاب قرآن در احادیث اسلامی صفحه 41 به نقل از: مستدرک الوسائل 1 / 293 چنین آمده است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: قاری القرآن و المستمع فی الاجر سوآء. ترجمه: تلاوت کننده قرآن و گوش فرادهنده به آن در اجر و پاداش با هم مساوی هستند. همچنین ر. ک: مستدرک الوسایل 4 / 261ح 11.***

حکایت 534: معیار زیباترین صوت در تلاوت

روایت نموده اند که: شخصی می خواست بداند که چه صوتی بهترین صوت قرآنی است. با این هدف به محضر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شده و پرسید: یا رسول الله! چه کسی از بهترین صوت قرآنی برخوردار است؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمود: کسی که چون به قرائتش گوش فرا دهی، بنگری که از خدا می ترسد.** ر. ک: قصه های قرآن / 52 51 بهنقل از: بحار الانوار 92 / 195،ح 10. حضرت امام خمینی قدس سره می فرماید: از خواب گران بر آی و به قلب خود برسان آیات شریفه کتاب الهی و صحیفه نورانی ربوبی را. این آیات با عظمت برای بیدار کردن من و تو فرو فرستاده شده و ما جمیع حظوظ ( بهره های) خود را منحصر به تجوید و صوت آن کردیم و از معارف آن غفلت ورزیدیم تا شیطان بر ما حکومت کرد و حکمفرما شد و در تحت سلطه شیطان واقع شدیم. ر. ک: کلید قرآن / 29 به نقل از: آداب الصلاة / 172.***

بخش دوازدهم: استخاره ها و تفألهای قرآنی

وَ عندَهُ مَفاتِحُ الغَیبِ لا یَعلَمُها الّا هُوَ.
انعام / 59.