فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 496: جایزه به معلم قرآن

نقل شده که: عبدالرحمن سُلَّمی، سوره مبارکه حمد را به فرزند امام حسین علیه السلام آموخت وقتی که آن فرزند** ظاهرا این فرزند، حضرت علی اکبر علیه السلام بوده است.*** سوره حمد را نزد امام حسین علیه السلام به خوبی خواند امام علیه السلام هزار دینار و هزار حله به معلم او جایزه و انعام داد و دهان او را پُر از دُرّ کرد.
بعضی از این موضوع تعجب کرده و زبان به اعتراض گشودند. امام علیه السلام فرمود: وَ اَینَ یَقَعُ هذا مِن عَطآئِهِ؟!** تعلیم او کجا و عطایای من کجا؟! ***آنگاه دو بیت زیر را خواندند:
اذا جآءت الدنیا علیک فجُدیها علی الناس طُرّاً قبل أن تتقلّب
فلا الجود یفنیها اذا هی اقبلت و لا البخل یبقیها اذا ما تولیت
یعنی: وقتی که دنیا به تو نیکی و سخاوت کرد تو نیز به وسیله آن به همه مردم نیکی و سخاوت کن قبل از آن که این موفقیت از دستت برود. و بدان که جود و بخشش موجب تهیدستی نمی شود اگر دنیا به انسان روی آورد و همچنین بخل موجب بقای ثروت دنیا نمی شود اگر دنیا از انسان روی گرداند.** ر. ک: داستان های صاحبدلان 1 / 67 66، به نقل از: مناقب ابن شهر آشوب 4 / 66، مستدرک الوسائل 1 / 290. قرآن در احادیث اسلامی / 35 حدیث 97.***

حکایت 497 : قاریی شجاع از جنیان

از حمزة بن حبیب کوفی یکی از قرّاء سبعه روایت شده که گفت: من در خانه ام بودم و چراغ نیز روشن بود و درب ها را بسته بودم در حالتی بین خواب و بیداری وقتی چشم خود را گشودم ناگهان دیدم دو نفر روبروی من ایستاده اند. به من گفتند: نترس ما برادران تو هستیم و جزو جنیان. یکی از آن دو ادامه داد: من و این دوستم درباره این که کدام یک از ما دو نفر قرائتمان بهتر است با هم اختلاف پیدا کردیم دوستم پیشنهاد کرد که به نزد تو بیاییم با توجه به این که تو عالمی از علمای قرائت هستی از گروه آدمیان حال به نزد تو آمده ایم تا در این باره بین ما قضاوت نمایی. حمزه گوید: من نشستم و به قرائت آنان گوش فرادادم یکی از آن دو سوره الرحمن را قرائت نمود و دیگر سوره جن را. آن گاه گفتند: کدام یک از ما دو نفر قرائتش بهتر است؟ گفتم: فردی که سوره الرحمن را خواند دلیرترین و شجاع ترین شما در قرائت است** شاید بدین دلیل که خداوند متعال در سوره الرحمن اولاً سی و یک بار جن و انس را مخاطب قرار داده و می فرماید: پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب و انکار می کنید و ثانیاً: در آیه 31 این سوره خطاب به جن و انس فرموده: به زودی به حساب شما می پردازیم ای گروه جن و انس)). و ثالثا: در آیه 35 سوره خطاب به جن و انس می فرماید: شعله هایی از آتش بی دود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می شود و نمی توانید از کسی یاری بطلبید)). و... ***ولی آن کس که سوره جن را خواند از لحاظ مد و قصر و وقف و وصل بهتر بود. **ر. ک: روضات الجنات 6 / 34.***

حکایت 498 : سوء استفاده از تلاوت قرآن

روایت نموده اند که: بشر حافی پیش از آن که توبه کرده و از زهاد گردد، راهزنی می نمود و هر گاه کسی را نمی یافت که اموالش را غارت نماید و به قول معروف بازارش کساد می شد از یک سو به داخل شهر می آمد و با صدایی بسیار زیبا مقداری قرآن تلاوت می نمود؛ سپس از نقطه ای دیگر شهر خارج می شد و به دنبال او عده بسیاری روان می شدند تا از صوت خوش او بهره مند شوند. هنگامی که مردم، پشت سر او از شهر خارج میشدند بشر حافی نیز به شهر برگشته و مال و اموال آنان را غارت می نمود.** ر. ک: زهر الربیع / 11.***