فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 493 : سخن آتش با سه طایفه

امام صادق علیه السلام به نقل از اجداد طاهرینش صلوات الله علیهم اجمعین چنین می فرماید: آتش در روز قیامت با سه گروه سخن می گوید:
الف: پادشاهان ب: قاریان قرآن ج: ثروتمندان. به پادشاهان می گوید: ای کسانی که خدای تعالی به شما سلطنت عطا فرمود ولی شما ستمگری نموده و به عدالت رفتار ننمودید. سپس آتش آنان را در خود فرو می برد و می بلعد همچون پرنده ای که دانه های کنجد را می بلعد. آن گاه آتش به قاریان قرآن می گوید: ای کسانی که خویش را برای مردمان زینت دادید (و برای خودنمایی قرآن تلاوت نمودید) و با گناهان خویش به مبارزه با خداوند برخاستید. سپس آتش آنان را در خود فرو می برد و می بلعد. همچنین آتش ثروتمندان را مخاطب ساخته و به آن ها می گوید: ای کسانی که خدای تعالی مال و ثروت فراوانی به شما بخشیده و کرامت فرمود، ولی شما از اندکی قرض دادن به فقیر نیازمند به خاطر بخل امتناع ورزیدید. آن گاه آتش اینان را نیز در خود فرو برده و می بلعد.** ر. ک: خصال صدوق 1/ 111.***

حکایت 494 : از اشهد فصیح به است اسهد بلال

وقتی نماز شام ( نماز مغرب) حسن بصری به در صومعه حبیب عجمی** عجمی: ( در این جا) آن که نمی تواند قرآن بخواند گویند. حبیب همه شب و روز از حسن بصری علم می آموخت و قرآن نمی توانست آموخت، بدین جهت او را عجمی می گفتند.*** از زاهدان قرون اول و دوم قمری بگذشت و قامت نماز شام گفته بود و در نماز ایستاده. حسن در آمد. حبیب اَلحَمد** حمد / 2، ترجمه: ستایش (مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است).*** را اَلهَمد** الهمد: پوسیده شدن، مردن.*** می خواند. (حسن) گفت: نماز در پی او درست نیست. بدو اقتدا نکرد و خود بانگ نماز بگذارد. چون شب در آمد، بخفت. آواز هاتفی را به خواب شنید. گفت: ای هاتف! رضای خدای در چه چیز است؟ گفت: یا حسن! رضای خدای دریافته بودی، قدرش ندانستی. گفت: ای هاتف! آن چه بود؟ گفت: اگر تو نماز کردتی ( می خواندی) از پس حبیب، رضای خدای دریافته بودی و این نماز، بهتر از جمله نماز عمر تو خواست بود. اما تو را سُقمِ عبارت ( نادرستی لفظ) از صحت نیت باز داشت. بسی تفاوت است از زبان، راست کردن تا دل.** ر. ک: تذکرة الاولیاء / 120 (با اندکی تصرف).***
کِی خسان، نزد خدا هیّ بلال - بهتر از حی و حی و قیل و قال
مولوی))

حکایت 495 : اسقف مسیحیان و قرائت قرآن

اسقف آلن سمت سون ناظر کلیسای جارو قدیمی ترین کلیسای بریتانیا در نیوکاستل، اعلام داشت که: در طول مدت روزه مسیحی که در سال های پیش از این، به قرائت انجیل می گذراند به قرائت قرآن کریم خواهد پرداخت و در اختیار قرآن خواهد بود.
سمت سون بیان داشته: جا دارد که پاکی و تعهد را از اسلام بیاموزیم، و به نفع مسیحیت است اگر ادیان دیگر را جدی بگیرد. غرب، نیازمند آموختن از اسلام است.
سخنان اسقف در میان مسیحیان کلیسا بلوایی به پا کرده است حتی برخی از رجال کلیسا شخص وی را هدف اتهامات خود قرار داده اند ایشان اسباب تصمیم خود را در قرائت قرآن چنین شرح کرده:
قرائت قرآن انسان را خوش فهم تر، مهربان تر و از جهات انسانی کامل تر می کند)).** ر. ک: کلید قرآن / 16 15، به نقل از: کیهان اندیشه شماره 72 / 155.***
و مناقب شهد العدو بفضلها - و الفضل ما شهدت به الاعداء
خوش تر آن باشد که سر دلبران - گفته آید درحدیث دیگران