فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 447 : تأثیر آوای قرآن بر کاهش درد بیماران

belly***impression of quran reciting on sicks after qrter ** operation
نیکبخت نصرآبادی، علیرضا. کارشناسی ارشد آموزش پرستاری. دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما: عشایری، حسن. 1373.
این پایان نامه، پژوهشی است نیمه تجربی که هدف آن تعیین میزان تأثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بعد از اعمال جراحی شکم است. در این پژوهش، 39 بیمار که در بخشهای جراحی 1، 2، 3، 4 و 5 بیمارستان سینا (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران) تحت عمل جراحی شکم قرار گرفته بودند و شرایطی منطبق با ویژگی های مورد نظر جهت انتخاب داشتند برگزیده شدند و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در یک گروه 6 ساعت اول بعد از عمل (پس از هوشیاری کامل) و در دو گروه دیگر در 6 ساعت دوم بعد از عمل هر دو ساعت یکبار دردشان با مقیاس خطی درد (1) به همراه بررسی علایم فیزیولوژیک و علایم رفتاری آن اندازه گیری و برای هر کدام 20 دقیقه آوای قرآن کریم (سوره یوسف آیات 7 تا 23) با صدای استاد شحات محمد انور پخش شد و بعد از انجام مداخله مجدداً درد بیماری اندازه گیری و ثبت شد. از طرف دیگر، گروه شاهد هم در 6 ساعت اول و یا دوم بعد از عمل هر 2 ساعت یک بار و به فاصله 30 دقیقه دردشان اندازه گیری و ثبت شد.هر دو گروه مجاز بودند که از خدمات تسکینی معمول بخش و یا داروهای مسکن تجویز شده استفاده نمایند، ولی تمام این موارد جهت مقایسه دقیقا ثبت شد. گروهی که به آوای قرآن کریم گوش فرا داده بودند از نظر کاهش درد در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند (05/0 p») و به علاوه در گروه های آزمون شدت علایم حرکتی و صوتی (رفتاری) ناشی از درد به طور قابل ملاحظه ای خود را کمتر نشان داده بود (05/0 p»)، علایم فیزیولوژیک در گروه آزمون تعدیل یافته و میزان کاهش شدت درد در 6 ساعت اول و دوم گروه آزمون تفاوت معنی داری نداشتند. به عبارت دیگر، میزان تأثیر قرآن ارتباطی با زمان اجرای مداخله نداشته است (05/0 p»). کلیه متغیرهای تأثیرگذار شامل سن، جنس، سابقه بستری، سابقه جراحی، سابقه مصرف مسکن، سابقه گوش دادن به آیات قرآنی، نوع عمل، طول برش جراحی و جز این ها بررسی گردید که هیچکدام ارتباط معنی داری با میزان کاهش شدت درد در دو گروه نداشتند. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که آوای قرآن کریم باعث کاهش درد در بیماران بعد از اعمال جراحی شکم می شود.** ر. ک: چکیده پایان نامه های علوم قرآنی/ 31 30. برای استفاده بیشتر ر. ک: استعانت از قرآن کریم در شفای جسمانی تالیف علیرضا نیکبخت نصرآبادی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران).***

حکایت 448 : شهید مدرس و آیه نور

روزی در نجف اشرف، طلبه ای به اتاق آیة الله شهید سید حسن مدرس (1249 1316 ش) آمد و از سردرد شکایت نمود. مدت یک هفته بود که تبش قطع نمی شد. خیلی ناله می کرد و از شدت درد و ناراحتی به خود می پیچید. شهید مدرس دست خود را بر پیشانی آن طلبه نهاد و آیه شریفه نور** آیه 35 سوره مبارکه نور: الله نور السماوات و الارض... و الله بکل شی ء عَلیم.*** را قرائت کرد، پس از پایان یافتن آیه، سردرد آن طلبه برطرف و تبش کاملا قطع شد.** ر. ک: داستان های مدرس / 84.***
عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند - مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست

حکایت 449 : قلب زیبای قرآن

** عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: اءنّ لکل شی ء قلباً و قلبُ القرآنِ یس)). ترجمه: انس بن مالک گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا هر چیزی دارای قلبی است و قلب قرآن سوره مبارکه یس است)). ر. ک: تفسیر مجمع البیان مبحث فضیلت سوره یس.***
محی الدین ابن عربی،** ابوبکر محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدالله بن حاتم طایی.*** (560 638 ق) چهره برجسته عرفان اسلامی چنین نقل نموده است:
من بیمار شدم، پس به حالت اغماء ( بیهوشی) افتادم، چنان که در شمار مردگان شمرده شدم و در آن حال، قومی زشت سیما می دیدم که قصد آزار مرا داشتند و همچنین شخص زیبا و بسیار خوشبویی مشاهده می کردم که او آن ها را از من دور می ساخت، تا بر آنان چیره و پیروز شد. پس من از آن حالت بیهوشی به هوش آمدم و در آن هنگام پدرم را در کنار سرم دیدم که اشک می ریزد و سوره (مبارکه) یس می خواند، البته سوره را تمام کرده بود و من آن چه را که دیدم بودم به او خبر دادم.** ر. ک: محی الدین عربی چهره برجسته عرفان اسلامی / 7، به نقل از: فتوحات مکیة (ابن عربی) 4 / 468 (طبع بولاق). آقای هانری کربن در کتاب imagination p.93creativeپس از نقل واقعه مذکور، اظهار می کند که این حالت، نخستین حالت ورود او ( ابن عربی) به عالم مثال بوده است. ر. ک: همان.***