فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 210 : شرب الهیم

مرحوم علامه محمد باقر مجلسی صاحب بحار الأنوار در کتاب خویش حلفه المتقین چنین می نویسد: در حدیثی منقول است که شخصی به خدمت حضرت صادق علیه صلوات الله الصادق عرض کرد که اگر کسی دم از آب برندارد (و آن را به یک نفس بیاشامد) تا سیراب شود، چون است**این سؤال مبتنی بر روایتی منقول از امام صادق (علیه السلام) است که فرموده اند: آب را به سه نفس خورد بهتر است از خوردن به یک نفس ر.ک: حلیه المتقین/ 99. ***؟
حضرت فرمود که مگر لذت هست در غیر این؟ (آن شخص) گفت: مردم می گویند که این (گونه آشامیدن) شرب هیم است**اشاره به این آیه، فشاربون شرب الهیم واقعه/ 55، ترجمه: (آنگاه همه از آب گرم جهنم می آشامید) بدانسان از عطش آن آب را می نوشید که شتران تشنه آب می آشامند. *** یعنی شتر تشنه. حضرت فرمود که شرب هیم آن است که در وقت آشامیدن نام خدا نبرد**ر.ک: حلیه المتقین/ 99. ***.

حکایت 211 : مشرق ها و مغرب ها

از حضرت امام امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المصلین پرسیدند؟ خداوند متعال در سوره معارج می فرماید: رب المشارق و المغارب**معارج/ 40، ترجمه: (سوگند به) پروردگار مشرقها و مغرب ها. *** مگر مشرق و مغرب هر کدام یکی نیست؟ حضرت فرمود: سیصد و شصت مشرق و سیصد و شصت مغرب وجود دارد، روزی که از مشرق طلوع می کند دیگر از آن مکان طلوع نمی کند تا سال دیگر، و در مکانی که غروب می کند دیگر در آن مکان غروب نمی کند تا سال دیگر**ر.ک: قضاوت های حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام)/ 408 به نقل از: معانی الاخبار/ 221. ***.
ای مصحف آیات الهی رویت - وای سلسله اهل ولایت مویت
سرچشمه زندگی لب دلجویت - محراب نماز عارفان ابرویت
حسین بن معین الدین میبدی

حکایت 212 : شتر را با بارش می برند

مجاهد نستوه و مفسر گرانقدر مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن در ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین چنین می نویسد: کار اندک کم گذاردن در کیل و ترازو به آنجا می رسد که مردمی در زیر سایه دین و قانون اموال عمومی را بدون کیل و وزن می برند. عربی بیابانی، بی پروا به عبد ملک گفت: آنچه خداوند درباره مطففین ( کم فروشان) گفته است شنیده ای**خداوند فرموده: ویل للمطففین مطففین/ 1، ترجمه: وای بر کم فروشان، آیه مذکور از لحاظ محتوا و مفهوم نظیر این آیه است: ولا تبخسوا الناس اشیائهم اعراف/ 85، هود/ 85، شعرآء/ 183. ***؟ خداوند سخت ترین عذاب را به کسی وعده داده است که اندکی از مال (مردم را) برگیرد پس تو درباره خود چگونه می اندیشی که اموال مردم را بدون کیل و وزن می بری**ر.ک: پرتوی از قرآن، قسمت اول از جزء سی ام/ 235 234 ذیل تفسیر سوره مبارکه مطففین. ***؟!)).