فهرست کتاب


هزار و یک حکایت قرآنی

محمد حسین محمدی

حکایت 114 : راهی دیگر به سوی بهشت

روایت نموده اند که: امام علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا هنگامی که کنار سفره می نشست و می خواست غذا میل نماید دستور می فرمود سینی بزرگی کنار سفره می گذاشتند آنگاه از هر غذایی که در سفره بود از بهترین آنها برمی داشت و در آن سینی می گذاشت. سپس دستور می داد تا آنها را برای نیازمندان ببرند. آنگاه این آیات را تلاوت می فرمود: فلا اقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیماً ذا مقربه او مسکینا ذا متربه**بلد/ 16 11، ترجمه: ولی او از آن گردنه مهم نگذشت و تو چه می دانی آن گردنه چیست؟! آزاد کردن برده ای، در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان، یا مستمندی خاک نیشین را. *** سپس چنین می فرمود: خداوند متعال می داسنت که همگان برآزاد کردن بردگان، قادر نیستند از این رو، راه دیگر (همانند: غذا رساندن به مستمندان) به سوی بهشتش قرار داد**ر.ک: حکایت های شنیدنی 2/ 108 107 به نقل از: تفسیر المیزان 20/ 424. تفسیر نمونه 27/ 31، فروع کافی کتاب الزکاه، باب فضل اطعام الطعام، ح 12. ***.

حکایت 115 : تقدم روز بر شب

مرحوم شیخ بهایی در کتاب کشکول خویش چنین می نویسد: ابو القاسم محمود نیشابوری در تفسیر ایجاز البیان در ذیل تفسیر آیه شریفه و لا اللیل سابق النهار**یس/ 40، ترجمه: و نه شب بر روز پیشی می گیرد. *** می نویسد: آنگاه که حضرت رضا (علیه السلام) در دربار مأمون تشریف داشت از آن حضرت سؤال شد: شب جلوتر از روز بوه یا روز جلوتر از شب؟ امام (علیه السلام) فرمود: روز مقدم بر شب است زیرا قرآن کریم فرمود: و لا اللیل سابق النهار و به قانون حساب نجومی نیز روز مقدم بر شب است برای این که آفرینش دنیا در طالع سرطان بوده یعنی موقعی که برج سرطان طلوع کرده و همزمان با طلوع آن، ستارگان سیار در شرف خود بودند و خورشید در همین درجه طالع و در وسط آسمان بوده بنابراین روز مقدم است**ر.ک: کشکول شیخ بهائی 1/ 520. ***.

حکایت 116 : انتظار فرج

از محمد بن فضیل روایت شده که گفت: فرج را از حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثناسئوال کردم. حضرت فرمود: آیا انتظار فرج از فرج نیست؟ خدای عزوجل فرموده: فانتظروا انی معکم من المنتظرین**اعراف/ 71، یونس/ 20، 102. ترجمه: پس شما منتظر باشید من هم با شما انتظار می کشم. ***یعنی انتظار برید فرج، مرا و من انتظار می برم آن وقتی را که برای این مر مصلحت دانسته ام که آن وقت در رسد و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: چه نیکوست صبر انتظار فرج، آیا نشنیده ای قول خداوند را که فرموده: و ارتقبوا انی معکم رقیب**هود/ 93، ترجمه: شما انتظار بکشید، من هم با شما در انتظارم. *** و: فانتظروا انی معکم من المنتظرین پس بر شما باد به صبر زیرا که فرج می آید بعد از ناامیدی و به تحقیق که بودند پیش از شما که از شما صبر کننده تر بودند**ر.ک: نجم الثاقب/ 751. ***.
تنگ است بسی به سینه ام راه نفس - از بس که به راه حق نمی بینم کس
پرگشته جهان سراسر از ظلم و نفاق - ای پادشه عصر به فریاد برس