فهرست کتاب


سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (جلد دوم)

آیت الله میرسید محمد یثربی

حقوق برادر مسلمان

پس بناب 0ر آنچه ذکر شد، اولین شرط برادری این است که اهل مواسات باشد و نسبت به برادر مؤمنش، اهل گذشت. در این باره روایت دیگری نیز ذکر شده که قدری طولانی است، اما می تواند مقصود و مراد از نصرت و یاری برادر نسبت به برادر را تبیین کند. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام سوال کرد که:
ما حقُّ المسلم علی المسلم؟ قال: له سبع حقوق واجبات، ما منها حقّ الا هو واجب علیه حقا، ان ضیع منها شیئا خرج من ولاء اللَّه و طاعته و لم یکن لله فیه نصیب، قلت له: جعلت فداک و ما هی؟ قال: یا معلّی! انّی علیک شفیق أخاف أن تضیع و لا تحفظ و تعلم و لا تعمل، قلت له: لا قوّة الا باللَّه(643).
((حقّ برادر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر چیست؟ حضرت فرمودند: هفت حقّ واجب بر عهده او است که هر یک از آنها به تنهایی، واجب است و اگر یکی از این حقوق را تضییع کند و نسبت به ادای آن اقدام نکند، از ولایت و اطاعت خدا خارج می شود و بهره هایی که خداوند برای او ذخیره کرده، از بین می رود. عرض کردم: فدایت بشوم! این حقوقی که می فرمایید، چیست؟ حضرت فرمودند: من به تو علاقه مندم، می ترسم این حقوق را بدانی و در اثر عمل نکردن، آنها را ضایع کنی و بر این حقوق تحفظ نداشته باشی، گفتم: لا قوّةَ الا باللَّه)).
منظور حضرت این بوده است که بهتر آن است که این حقوق را ندانی؛ چون جرم انسان جاهل کمتر است و شاید عقابی نداشته باشد. راوی به اصرار خدمت امام علیه السلام عرض می کند: شما آنها را بفرمایید، توکُّل به خدا، انشاء اللَّه سعی می کنم انجام بدهم؛ بعد امام علیه السلام این حقوق را بیان می فرمایند:
أیسر حقّ منها أن تحبُّ له ما تُحبّ لنفسک و تکره له ما تَکره لنفسک. والحقّ الثَّانی، تَجتِنِب سَخَطه و تتَّبع رِضاه و تُطیع أَمره، و الحقّ الثالث، أن تُعینه بِنَفسک و مَالک و لِسانک و یَدیک و رجلک. والحقّ الرابع، أن تکون عَینه و دَلیله و مِرآته و قَمیصه. و الحقّ الخامس، لا تَشبع و یَجوع، و لا تَروی و یَظمَأُ، و لا تَلبس و یُعری، و الحقّ السَّادس، أَن تکون لک امراة و لیس لأَخیک امرأة، و یکون لک خادم و لیس لأخیک خادم و أن تبعث خادمک فیَغسل ثِیابه و یَصنع طَعامه و یَمهد فِرَاشه. و الحقّ السابع، أن تَبُرَّ قَسَمَهُ و تجیب دعوته، و تعود مریضه و تشهد جنازته، و اذا علمت ان له حاجة فبادره الی قضائها، لا تلجئه الی أن یسأَلَکَها، و لکن بادرهُ مبادرَة، فاذا فَعَلت ذلک وَصلَت وِلایَتِکَ بِوِلایَتِهِ(644).
اولین و کمترین حقی که مؤمن به برادر مؤمنش دارد، این است که آنچه را برای خود دوست دارد، برای او نیز دوست داشته باشد و هر چه را برای خود نمی پسندد، برای برادرش هم نپسندد.
حقّ دوم این است که به هنگام خشم عصبانیت از او پرهیز کند؛ یعنی او را بیشتر عصبانی نکند و خشنودی او را بخواهد و همواره کاری کند که او عصبانی نشود. همیشه سعی کند او را خوشحال کند و خواهش او را اجابت کند.
حقّ سوم این که او را با هر چه که می تواند، با دست و پا، با زبان، با مال و حتی با جان یاری کند.
حقّ چهارم این که چشم او باشد؛ یعنی اگر از او خطایی سرزد که از آن غافل است، او را متنبه کند. این نکته ای است که در کلام امام سجاد علیه السلام به عنوان حقّ چهارم ذکر فرمودند: و تادیة النّصیحة الیه در نصیحت و ارشاد و هدایت او کوتاهی نکند. دیگر این که راهنما و آینه او باشد؛ یعنی عیوبش را به او بنمایاند؛ نه این که زشتی های وی را به او نشان دهد تا او را آزار دهد؛ بلکه همان طور که آیینه، سیاهی چهره یا خاک و غبار سر و صورت و سایر عیوب را به انسان نشان می دهد، طوری عیوب برادر مؤمن خود را به او بگوید که وی در مقام اصلاح و رفع عیوب خود باشد. دیگر آن که لباس او باشد. لباس، نگهبان و محافظ انسان است و در قرآن که از تقوا تعبیر به لباس شده است(645)، به معنای محافظ و نگهبان است.
حقّ پنجم، این که او سیر نباشد و برادرش گرسنه. او سسیراب نباشد و برادر مؤمنش تشنه کام و او دارای لباس و پوشش مناسب نباشد، در حالی که برادر مؤمنش بدون لباس است. در روایتی آمده است: از ما نیست کسی که خود سیر باشد و برادرش گرسنه. خودش دارای لباس باشد و برادر مؤمنش برهنه.
حقّ ششم که از نکته های ظریف حقوق برادر دینی است این که خود، صاحب عایله و همسر باشد و برادر مؤمنش قادر به تشکیل زندگی نباشد.
همان طور که تلاش کرده برای خود، همسر اختیار کند، برای برادر مؤمنش هم همین تلاش را بنماید.
دیگر این که مبادا مسلمانی خادم داشته باشد، حال آن که برادر دینی اش خدمتکار ندارد. وقتی او خادم ندارد، یا باید برایش خدمت گزاری بیابد یا این که خادم خود را بفرستد برای یاری دادن به او مأمور کند.
حقّ هفتم این است که اگر در امری اجبارا قسم یاد می کند، قسم برادرش را بپذیرد و در مقابل اصرار او، سماجت انکار نداشته باشد. اگر او را دعوت می کند، دعوتش را اجابت کند و درخواست او را بپذیرد. اگر مریض شد، او را عیادت کند و اگر از دنیا رفت، در تشییع جنازه او شرکت و همراهی کند. وقتی می داند که برادرش گرفتاری و احتیاجی دارد، آنقدر صبر نکند که او مجبور شود کمک بخواهد؛ قبل از این که او اظهار نیاز و استمداد کند، به یاری او بشتابد. سپس حضرت فرمودند: اگر چنین کردی، دوستی و ولایتت را به دوستی و ولایت او پیوند داده ای و اگر چنین نکردی، اخوت معنا ندارد.
چنان که ملاحظه می شود این حقوق، تکالیف بسیار سنگین و دشواری است؛ اگرچه انصافا همه این خصایص، صفاتی است که با طبع و عاطفه انسانی مطابق است؛ یعنی هر انسانی که دارای عواطف خالص، پاکیزه و بی شائبه و به دور از مظاهر دنیوی باشد، نسبت به برارد صلبی و نسبی و حتی نسبت به دیگر انسان ها چنین احساسی را خوهد داشت؛ ولی انسان به واسطه این گرفتاری های دنیوی از ادای این حقوق غفلت می کند و گاه گریزان است. حتی افرادی هستند که اگر ببینند برادرشان گرفتار شده، استمداد می کند، دست او را نمی گیرند. به همین دلیل وقتی راوی از امام صادق علیه السلام درباره این حقوق هفتگانه سوال می کند، امام علیه السلام می فرمایند: چون تو را دوست دارم و می ترسم که این مطالب را بدانی و عمل نکنی، به تو نمی گویم، اما چون او اصرار می کند، امام این حقوق را بیان می کند.
توجه به دو نکته ضروری است: اول این که امام علیه السلام این مطالب را به عنوان مثال تشریع بیان نکرده اند، بلکه نکاتی که در فرمایش امام علیه السلام و در روایات اخلاقی ذکر شده، همان اموری است که صرف نظر از دین و شریعت، انسان می تواند با فطرت پاک و غیرآلوده آنها را درک کند. نکته دیگر این که امام صادق علیه السلام در روایتی که ابن ابی عمیر نقل می کند، می فرمایند:
ما أقبح بالرجل أن یَعرفَ أخوه حقَّه و لا یعرف حقّ أَخیه(646).
((چه بد است که برادر مؤمنی همه این موازین را بشناسد و در حقّ فرد دیگری رعایت کند، اما او - آنقدر از اوصاف و عواطف انسانی دور باشد که به هیچ یک از این امور توجه نکند و - در مقام جبران آن برنیاید)).
شاید بتوانیم بگوییم کلام امام سجاد علیه السلام که فرمودند:لا تدع نصرته علی نفسه، و معونته علی عدوه، و... تأدیه النصیحه الیه با ذکر کلمات امام صادق علیه السلام تبیین شد.

آثار رعایت حقوق برادران

اما آثاری که در اثر اهتمام به این وظایف به وجود می آید، بسیار زیادند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم تا موجب سرور و خوشحالی مؤمنینی باشد که به این وظایف عمل می کنند و موجب تشویق کسانی باشد که احیانا در انجام این وظایف مسامحه می کنند. مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام نقل می کند که جدشان رسول اللَّه صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند:
مَن أطعم مؤمنا مِن جوع، أَطعمَهُ اللَّه مِن ثمار الجنَّة، و مَن سقَاهُ مِن ظَمَأ سَقَاهُ اللَّه مِن الرَّحیق المختوم، و مَن کَساهُ ثَوبا لم یَزَل فی ضَمانِ اللَّه ما دام علی ذلک المؤمن من ذلک الثوبِ؛ واللَّه لقضاء حاجةِ المؤمن أفضل من صیام شهر واعتکافه(647).
((کسی که برادر مؤمنش را از گرسنگی نجات دهد و او را اطعام کند، خداوند او را از میوه های بهشتی بهره مند می کند و کسی که برادر مؤمنش را از تشنگی نجات دهد، خداوند از آن شراب بهشتی که دارای مشک است به او می آشاماند و کسی که به برادر مؤمن برهنه اش لباسی بپوشاند، مادامی که این لباس به تن او است، در پناه خدا قرار دارد و خدا ضامن سلامتی اوست. اگر مؤمنی حاجت برادر مؤمنش را برآورده سازد، همان یک عمل برای او از روزه داری و اعتکاف یک ماه ارزشمندتر و مفیدتر خواهد بود)).
مطلب دیگر این که انتخاب برادر، به ویژه کسانی که برادر صلبی و پدر و مادری ندارند و یا در عین داشتن برادران تنی، به آن مبادرت می ورزند امری بسیار نیکو و قابل تحسین است؛ به صورتی که از امام هشتم حضرت ابالحسن الرضا علیه السلام روایت شده است که فرمودند:
مَنَ استَفادَ أخا فی اللَّه فَقَد استفاد بیتا فی الجنَّة(648).
((هر برادر دینی که انسان انتخاب می کند، خانه ای در بهشت برای خود فراهم کرده است)).
در سخن دیگری از امام صادق علیه السلام که شاید توضیح بهتری برای این مطلب باشد روایت شده است که فرمودند:
استکثروا مِنَ الاخوان فان لکُلّ مؤمن دعوة مستجابة(649).
((برادران خود را زیاد کنید و برادران فراوان انتخاب کنید؛ چرا که هر مؤمنی، نزد خداوند متعال یک دعای مستجابی دارد)).
و یا در نسخه دیگری در همین روایت وارد شده است که:
استکثروا من الاخوان فان لکُلّ مؤمن شفاعة؛ و قال: أکثروا من مؤاخاة المؤممین فان لهم عند اللَّه یدا یکافیهم بها یوم القیامة(650).
((برادران مؤمن خود را زیاد کنید؛ چون هر یک از آنها در پیشگاه خدا حقی دارند که برابر آن روز قیامت از خدا پاداش می گیرند و هنگامی که کسی از خدا پاداشی و اجری بگیرد، میان سایر برادرانش تقسیم می کند)).
هر مؤمنی نزد خداوند یک شفاعت مقبولی دارد و هر که دامنه اخوت و برادری را با مؤمنان توسعه دهد، در تامین نیازهای خود موفق تر است؛ برای این که در روایات وارد شده است که اگر مؤمن در حقّ مؤمن دیگر دعا کند، دعای او مستجاب است؛ و یا در قیامت که خداوند این توفیق را به مومنان می دهد که از یکدیگر شفاعت کنند، هر کس برادران دینی بیشتری داشته باشد، شفیع او هم در قیامت بیشتر خواهد بود.
بنابراین، اصل معنی اخوت و برادری که این مقدار مورد اهتمام و توصیه است، مشارکت، همراهی و همکاری با دیگران است. در روایتی از امام صادق علیه السلام این معنا خوب تبیین شده است؛ حضرت فرمایند:
المؤمن أخو المؤمن کالجسد الواحد ان اشتکی شیئا منه وجد ألم ذلک فی سایر جسده، و أرواحهما من روح واحدة و أن روح المؤمن لأشدُّ اتِّصالا بروح اللَّه من اتّصال شعاع الشّمس بها، و دلیلُه لا یُحزنُه و لا یظلِمُه و لا یغتابُه و لا یعدُه عِدَّة فیُخلِفُه(651).
اخوت به این معنا است که انسان ها خود را اعضای یک پیکر واحد بدانند. ثمره این نگرش آن است که اگر عضوی از اعضای جسم او آزرده شود، سایر اعضا نیز آن درد را احساس می کنند. این همان چیزی است که بعد از اسلام در ادبیات ما هم راه پیدا کرده و در اشعار سعدی، چنین آمده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند - که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار - دگر عضوها را نماند قرار
اگر واقعا همه انسان های مؤمنی که در یک جامعه زندگی می کنند، چنین احساسی عاطفی به یکدیگر داشته باشند، هیچ انسانی دچار مشکل نمی شود و هیچ انسانی برای دیگری مزاحمت فراهم نمی کند. در ادامه روایت آمده است که دو مؤمن که پیوند اخوت با هم دارند و احساس برادری در آنها به وجود می آید، ارتباطشان باید مثل اتصال نور خورشید به خورشید، محسوس باشد؛ به صورتی که کسی این دو را جدای از هم نبیند. وقتی یکی را می بیند، دیگری به ذهن تداعی کند.
در ادامه مطلب، حضرت می فرمایند: انسان مؤمن باید راهنمای برادرش باشد. حال وقتی چنین ارتباطی برقرار شد، چونن مؤمن برادرش را از خود می داند، هیچ وقت برای او حزن و اندوه فراهم نمی کند؛ چرا که هیچ انسانی خود را آزار نمی دهد و اگر دست به چنین حرکتی بزند، دیگران او را مجنون و دیوانه می خوانند.
دیگر این که به او ظلم نمی کند؛ همان طور که حاضر نیست به خودش ظلم کند، پشت سر او بدگویی و غیبت نمی کند و اگر با او وعده ای کرد و قولی داد، تخلف نمی کند؛ همان طور که اگر انسان به خود وعده ای بدهد، از آن تخلف نمی کند؛ همان طور که انسان برای خود آرزو و آمالی دارد و همه همّ و غمش برآورده کردن آن است، سعی می کند درباره برادر مؤمن خود همچنین کند. در سخن دیگری از امام صادق علیه السلام به همین معنا اشاره شده است:
المسلم لا یظلمه و لا یخذله(652).
((انسان مسلمان نه به برادرش ستم می کند و نه او را از یاد می برد)).
در شرع مقدس اسلام و در سخنان اهل بیت علیهم السلام به راههایی که موجب تشویق و ترغیب مؤمنان به پیوند استوار برادری و اخوت می گردد، سفارش و توصیه اکید شده است؛ مثلا در روایات مختلفی وارد شده است که دوستی ها و برادری ها، باید بر اساس معنویت باشد. بنابراین امام سجاد علیه السلام در مساله حقوق برادر فرمودند که یکی از حقوق برادر این است که به خاطر خدا، پیوند اخوت و برادری ایجاد کند؛ چرا که اگر چیزی در عالم، رنگ خدایی گرفت و به قصد تقرب به خدا صورت گرفت، هیچ چیز نمی تواند آن را نابود سازد.
اگر ارتباط انسان ها بر اساس مطامع دنیوی باشد و به خاطر مال با دیگران اظهار مودت، دوستی و برادری کند، وقتی مال رفت، برادری هم می رود. اگر به خاطر مقام و موقعیت باشد، مادامی که آن مقام و موقعیت هست، آن ارتباط محفوظ است؛ وقتی از بین رفت، آن ارتباط هم از بین می رود. خلاصه اگر انگیزه مؤمنان در ارتباطات، برادری، رفاقت و دوستی، امور دنیوی باشد دوام نخواهد داشت؛ چون امور دنیوی دوام و بقا ندارد و چیزی هم که مبتنی بر امور بی دوام باشد، سست و موهون خواهد بود. امام باقر علیه السلام می فرمایند:
لو أن رجلا أحبّ رجلا فی اللَّه لأثابه اللَّه علی حبه... و لو أن رجلا أبغض اللَّه رجلا لله لأثابه علی بغضه(653).
((اگر انسانی، به خاطر خدا، انسان دیگر را دوست داشته باشد، خدا او را بر این دوستی اجر و پاداش می دهد و اگر به خاطر خدا کسی را دشمن بدارد، باز به همان دلیل، خدا به دشمنی و بغض او اجر و پاداش می دهد)).
نکته مهم این است که در مهرورزی و اظهار علاقه و ایجاد صمیمیت و برادری با دیگران، فقط قصد و نیت خود را برای خدا خالص کند؛ که اگر چنین کرد، نتیجه آن دوستی جاویدان و همیشگی خواهد بود و یقینا علاوه بر این که در دنیا منفعتش نصیب او می شود، در آخرت هم از آثار آن بهره مند خواهد شد. امام صادق علیه السلام فرمودند:
قد یکون حبّ فی اللَّه و رسوله، و حب فی الدُّنیا، فما کان فی اللَّه و رسوله فثوابه علی اللَّه و ما کان فی الدُّنیا فلیس بشی ء(654).
((گاهی دوستی ها برای خدا و به خاطر حرمت رسول اللَّه صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم است و گاه به خاطر امور دنیوی. دوستی ها، پیوندها و روابطی که به خاطر خدا میان مؤمنان استوار می شود، اجر و پاداشش با خداست؛ و آنچه برای امور دنیوی است، ارزش و دوام و قراری نخواهد داشت)).

عوامل پایداری دوستی و برادری

در معارف ما برای استوواری این دوستی ها، به نکات ظریفی اشاره شده است که در ابتدای امر و به ظاهر، امور ساده ای هستند، اما وقتی به مجموعه آنها می نگریم، درمی یابیم که معارف دینی برای استواری روابط عاطفی انسان ها به چه امور جزئی و در عین حال بسیار مهم توجه کرده است، که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
یکی این که انسان های مؤمن به دیدار یکدیگر بروند؛ این طور نباشد که دو مؤمن به هم اظهار علاقه و محبت کنند، اما هرگز به دیدار یکدیگر نروند؛ چرا که وقتی فاصله ملاقات ها، طولانی شد، طبیعتا علاقه ها تضعیف می شود.
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
ما زار مسلم أخاه فی اللَّه عز و جل الا ناداه اللَّه عزَّ و جَلَّ: أیّها الزّائر طبت، و طابت لک الجنّةُ(655).
((هر مسلمانی که به دیدار برادر ایمانی خود بشتابد، خدا او را مخاطب قرار می دهد که: ای زائر مؤمن، عمل نیکی انجام دادی، بهشت بر تو گوارا باد)).
در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند:
ثالثة من خالصه اللَّه عزَّ و جَلَّ یوم القیامه رجل زار أخاه فی اللَّه عزَّ و جَلَّ فهو زوّار اللَّه عزَّ و جَلَّ علی اللَّه أن یکرم زواره و یعطیه ما سأل(656).
((سه کار است که در قیامت ویژه خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی فقط خدا، اجر آن را می دهد: یکی این که مؤمنی به زیارت برادر مؤمنش برود. زیارت برادر مؤمن، زیارت خدا و زائر او، زائر خدا و کسی که زائر خدا شد بر خدا فرض است که او را اکرام کند و آنچه او می خواهد به وی اعطا کند)).
روایت عجیبی است که می شود از آن دریافت که می توان به سهولت در امور دنیوی اجر و ثواب زیادی تحصیل کرد؛ به شرط آن که بتوان از این اجر و پاداش خوب محافظت کرد؛ وقتی که انسان به خانه انسان کریم و بخشنده ای می رود و میهمان او می شود، او سعی می کند که مهمانش را تکریم کند. کسی کریم تر از ذات ذوالجلال الهی که منشا همه خیرها و خوبی ها است، نیست.
نکته ای که این روابط را عمیق و پایدار می کند، این است که انسان های مؤمن وقتی با یکدیگر ملاقات می کنند، با هم مصافحه کنند؛ یعنی دست به یکدیگر بدهند. در روایت آمده است که امام باقر علیه السلام فرمودند:
انّ المؤمن لیلقی أخاه فیصافحه فلینظر اللَّه عزَّ و جَلَّ الیهما و الذنوب تحاطّ عن وجوههما حتی یفتَرِقَاکُما تَحُطُّ الریح الشدیدة الورق عن الشجر(657).
((وقتی دو مؤمن یکدیگر را ملاقات کرده و با هم مصافحه می نمایند، خدا با نظر رحمت به آنها نگاه می کند و همان طور که باد شدید برگ درختان را می ریزد گناه را از چهره آنها می زداید)).
در روایت دیگری، رسول اکرم صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم فرمایند:
اذا لقی أحدکم أخاه فلیصافحه ولیسلم علیه، فان اللَّه أکرم بذلک الملائکة فاصنعوا بصنع الملائکة(658).
((وقتی یکی از شما، برادر مؤمنش را ملاقات می کند، با او مصافحه کرده به او سلام کند؛ چون این خصلت فرشتگان است و خدا فرشتگان را به خاطر این خصلت گرامی داشته است)).
مطلب دیگری که در تعمیق روابط اخوت تاثیر دارد، این است که اگر مؤمنی برادر مؤمنش را از صمیم قلب دوست دارد، باید او را از آن دوستی، مطلع کند؛ چون در فرمایش امام علیه السلام وارد شده است که فرمودند:
اذا أحببت رجلا فأخبره بذلک فانّه أثبت للمودة بینکما(659).
((وقتی برادر مؤمنت را دوست داری به او اطلاع بده که این کار مودت و صمیمیت شما را استوارتر می کند)).
در مطلب چهارم که در بعضی از روایات نیز آمده است، این است که وقتی دو برادر مؤمن به یکدیگر می رسند، علاوه بر مصافحه پیشانی یکدیگر را ببوسند.
اذا لقی أحدکم أخاه فلیتقبّل موضع النور من جبهته(660).
((وقتی یکی از برادران مؤمن خود را ملاقات کردی، سجده گاه برادر مؤمن خود را ببوس)).
در میان مسلمان های عرب زبان، تقریبا این سنت انجام می گیرد و متعارف است که منشأ روایی دارد و سنتی است که از زمان معصومین علیهم السلام مرسوم شده است.
توصیه پنجم این که وقتی انسان برادر مؤمنش را می بیند، به او لبخند بزند.
در روایتی از امام هشتم علیه السلام آمده است که فرمودند:
و مَن تَبسَّمَ فی وجه أَخیه المؤمن کتب اللَّه له حسنه، و من کتب اللَّه له حسنه لم یعذّبه(661).
((کسی که به چهره برادر مؤمنش لبخند بزند و تبسم کند، خداوند برای او پاداش می نویسد و کسی که خدا برای او حسنه بنویسد، عذاب نمی شود)).
در روایت مشابه از امام باقر وَ امام صادق علیهماالسلام به همین مضامین اشاره شده است؛ مثلا امام باقر علیه السلام می فرمایند:
تبسُّمُ رجل فی وجه أَخیه حسنه(662).
((لبخند مؤمن به چهره برادر مؤمنش، حسنه است)).
و یا امام صادق علیه السلام می فرمایند:
مَن تبسَّمَ فی وجه أَخیه کانت له حسنه(663).
((کسی که به چهره برادرش لبخند بزند، دارای پاداش می شود)).
قبل از این که نکات دیگری را که وجب تقویت پیوند برادری می شود ذکر کنیم، خوب است به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره کنیم که می فرمایند:
أکثروا مِنَ الاصدقاء فی الدُّنیا، فانَّهم ینفعون فی الدُّنیا و الآخرة؛ أمّا الدُّنیا فحوائج یقومون بها، وَ اَمَّا الاخرة فانَّ اهل جهنم قالوا: فما لنا من شافعین و لا صدیق حمیم(664)(665).
((در دنیا دوستانتان را زیاد کنید که ایشان در دنیا و آخرت به شما نفع می رسانند: اما در دنیا انسان نیازهایی دارد ک اگر روابطش وسیع باشد، تامین آنها آسان تر می شود؛ و در آخرت اهل جهنم می گویند: ما یاور و شفیع نداریم؛ ما دوست صمیمی نداریم)).
اهل بهشت کسانی اند که اگر خودشان هم شایستگی ورود به بهشت و سرای رحمت الهی را نداشته باشند، دیگرانی هستند که به خاطر روابط عاطفی که بین آنها وجود دارد، شفیع ایشان شده و وساطت آنها را می کنند. البته مساله شفاعت، بحثی است که نیاز به توضیح و تفسیر شایسته ای دارد و در این مختصر نمی گنجد.
از امور لازم در آغاز اخوت و دوستی، این است که ابتدا نام یکدیگر را بپرسند. در این باره امام باقر علیه السلام از جدشان رسول اکرم صلَّی اللَّه علیه و آله و سلم نقل می کنند که:
اذا أحب أحدکم أخاه المسلم، فلیسأله عن اسمه و اسم أبیه و قبیلته و عشیرته؛ فانه من حقّ الواجب و صِدقِ الاءخاءِ أن یسأله عن ذلک، و الا فهی معرفةُ حمقاء(666).
((اگر شما برادر مسلمانی را دوست دارید، هنگام ملاقات، نام او، پدر، قبیله و عشیره اش را سوال کنید، که این یک حقّ واجب و لازمه صداقت و استواری پیوند اخوت است؛ وگرنه این آشنایی و ارتباط احمقانه است که دو نفر به یکدیگر اظهار علاقه کنند، اما هیچ نام و نشانی از هم نپرسند و از این امور بدیهی مطلع نباشند)).
در دنیای امروز، مرسوم است وقتی به هم می رسند و با هم دست می دهند، در اولین قدم، همدیگر را معرفی می کنند. این حرکت در معارف ما سنت ریشه داری است که در این روایت هم به آن توصیه شده است. علاوه بر این که باید اسم او و پدرش را بپرسد، نام قبیله و عشیره اش را نیز باید سوال کند. اگرچه امروزه، قبیله و عشیره خیلی مطرح نیست، اما می تواند اسم شهر یا دیارش را بپرسد.
روایتی را قبلا از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که خطاب به معلی بن خنیس فرموده بودند که در برآورده کردند حوایج مؤمنان اهتمام داشته باشد. برآوردن حوایج، امری است که به اجر و منزلت آن نزد خدا و آثار دنیوی و اخروی آن باید توجه داشته باشیم. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمودند:
مَن ذهب مع أَخیه فی حاجة قضاها أو لم یقضها، کان کمن عبد اللَّه(667).
((کسی که برای برآوردن حاجت برادر مؤمن گرفتارش قدم بردارد، چه موفق بشود کاری برای او انجام بدهد و چه موفق نشود، مانند آن است که خدا را پرستیده است)).
باید دقت کرد که در شرع مقدس و بین همه معیارهای ارزشی، چیزی بالاتر از پرستش ذات ذوالجلال الهی نداریم. اجر قدم برداشتن در برآوردن نیاز برادر مؤمن، مانند پاداش کسی است که به توحید واقعی رسیده است.
در روایتی شنیدنی مفضل بن عمر گفته است که: امام صادق علیه السلام به من فرمودند:
اسمع ما أقول لک، واعلم أنه الحقّ واتبعه وأخبر به علیّة اخوانک، قلت: و ما علیّةُ اخوانی؟ قال: الراغبون فی قضاء حوائج اخوانهم، ثم قال: و من قضی لأَخیه المؤمن حاجة، قضی اللَّه له یوم القیامة مِاءَة ألف حاجة، من ذلک أوّله الجَنَّة له، و مِن ذلک أن یدخل له قرابته و معارفه و اخوانه الجنَّة بعد أن لا یکونوا نصابا، فکان مفضل اذا سأل الحاجة أخا من اخوانه، فقال له: أما تشتهی أن تکون مِن علیّةِ الاخوان(668).
((آنچه را که می گویم گوش بده و بدان که مطالب حقی است و به آن عمل کن و آن را به برادران ارجمند و بزرگوارت هم بگو! پرسیدم: اخوان علیّه یعنی چه؟ حضرت فرمودند: - این وصف علیّ به معنی علو، بزرگواری و عظمت است - برادران بزرگوار، برادرانی هستند که به برآوردن حوایج برادران خود راغبند. بعد فرمودند: هر کسی که حاجتی از برادر مؤمنش را برآورده کند، خداوند متعال، در روز قیامت صدهزار حاجت او را برآورده می کند که اولین آنها، بهشت است. یکی دیگر از آن حوایج، شفاعت است تا بستگانش و هر کسی را که می شناسد، شفاعت کند و خدا به وسیله شفاعت او، آنها را وارد بهشت می کند. البته یک شرط دارد و آن این که ناصبی نباشند؛ یعنی دشمن اهل بیت علیهم السلام نباشند که شفاعت در مورد آنها مقبول نخواهد شد. در ادامه روایت این مطلب آمده است که وقتی مفضل با یکی از برادران مؤمنش کاری داشت و می خواست از آنها خواهشی کند، به او می گفت: آیا دوست داری که از برادران ارجمند به حساب بیایی؟!)).
بنابراین، یکی از مهم ترین حقوق برادری که روابط را محکم می کن و استواری می بخشد و آثار دنیوی و اخروی بر آن مترتب است قضای حوایج یکدیگر است. غیر از روایاتی که نقل کردیم، روایات عجیب دیگری نیز وارد شده است که در حوصله این مختصر نیست. فقط به یکی از آنها اشاره می کنیم: ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند:
مَن قَضی لمسلم حاجة کتب اللَّه له عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات و أظله اللَّه فی ظلّ یوم لا ظلّ الا ظلّه(669).
((اگر انسان یک حاجت از حوایج برادر مؤمنش را برآورده کند، خدا ده حسنه برای او می نویسد و ده گناه و سیئه از پرونده اعمال او پاک می کند و مقام او را ده درجه بالا می برد و مهمتر این که روز قیامت که هیچ سایه ای در صحنه قیامت افکنده نیست، خداوند او را زیر سایه لطف خود قرار میدهد)).
همان طور که در باب دوستی و برادری، توصیه هایی شده است که به برخی از آنها اشاره کردیم، از برخی امور که به دوستی ها و برادری ها لطمه وارد می کند، نهی شده است. در ابتدا باید به این مساله اشاره کنیم، چنان که ایجاد رابطه اخوت، توصیه شده، عدم ارتباط و یا قطع ارتباطات موجود نیز اگر از روی عمد باشد، مورد منع و نهی واقع شده است.