فهرست کتاب


آنچه در آمریکا نیافتم

سید ابوالحسن ندوی زاهد ویسی

بنده ماشین آلات

بر این اساس آمریکا به پرستش ماشین و فروتنی در برابر ابزارآلات پرداخته است و نفوذ و سیطره خود را بر شرق و غرب بسط داده است.
چنان که در این اواخر کار به جایی کشیده است که خواست و اراده خود را به دیگر کشورها دیکته می کند و در امور سیاسی دیگر کشورها دخالت می کند و آنها را آنچنان که خودش می خواهد، اداره می نماید.
سروران من! اکنون که در قلب آمریکا هستم با صراحت تمام به شما می گویم: تمام کشورهای جهان بدون استثناء اعم از اسلامی و غیراسلامی تسلیم اوامر آمریکا(67) هستند و بنده وار با ارباب خود در ارتباط هستند و به طریق خاصی، مستقیم یا غیرمستقیم، تسلیم دستورات او هستند و از اوامر او تبعیت می نمایند. در اینجا نقشه ها و طرح هایی که در کشورها و سرزمین های ما و به دست رهبران و پیشوایان ما اجرا می شود، طراحی و تنظیم می شوند.(68)
حال اگر آمریکا همه جهان را به بندگی گرفته است خود او بنده دستگاهها و ماشین آلات شده و به پرستش این محیط و این سطح زندگی(69)، ماشینها و ابزارهایی که بدون آنها زندگی را از دست می دهد، می پردازد.

مزایای جمادات و طبیعت آنها

تنها چیز نادر، کمیاب و گمشده ای که آن را در اینجا نمی یابم انسان است: انسان حقیقی ای که به جای ماشین متحرک در سینه خود قلب زنده، تپنده و پر جنب و جوشی داشته باشد. انسان در اینجا در برابر زندگی ماشینی به زانو در آمده و چنان بلایی به سرش آمده است که نمی تواند به چیزی غیر از ماشین بیندیشد و تمام فکر و ذکر حتی خاطرات و احساساتش هم ماشین شده است و خصلت و خصوصیت جمادات و آهن آلات را به خود گرفته است. بطوری که هیچ گونه رقت، لطافت، نرمی و صفایی در او پیدا نمی شود. چشمها دیگر اشک را از یاد برده و قلبها خشوع را فراموش کرده اند. این حقیقتی است که من آن را در آمریکا با تمام وجود حس کردم.

خود را نبازید

پیش از آنکه آمریکا را ترک کنم به شما سفارش می کنم که برق درخشش این تمدن چشم شما را خیره نکند از این سرزمین و زندگی بهره بگیرید، ولی بنده این تمدن و مظاهر پوشالی آن نشوید.
من فتوا نمی دهم که مصنوعات و اقامت شما در این سرزمین حرام است. من می گویم این ما دیگری شما را به وحشت نیندازد، بلکه همچنان پاسدار رسالت خود باشید و به شخصیت خود افتخار نمایید و آن را ذوب شدن و انحلال دور نگه دارید و سعی کنید این درخشش وزرق و برق مکار و مدنیت قلابی، شما را نفریبد و دین، عقیده، آرمان، ارزشها، تمدن و جامعه یی شما را تحقیر نکند.
شما فکر نکنید که حیوان و چهارپا هستید و اینها انسانند. همواره فرمایش دکتر محمد اقبال را به یاد داشته باشید که می گفت: هوای پایتخت کشورهای اروپایی در اثر دودهای متراکم و انبوه کارخانه ها تاریک و ظلمانی شد و محیط آن با وجود نورهای فراوانی که دارد، برای فتح نوینی در اندیشه و اشراق جدیدی از عالم غیب غیر مهیاست.