فهرست کتاب


عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام

محمد حکیمی‏

2- گسیختن روابط انسانی

گسیختن پیوندهای انسانی، از پدیده های ویرانگر پیش از ظهور است، در این روزگاران پیوندهای اجتماعی استواری وجود ندارد، و زندگی بر محور حق و عدل و ارزشهای انسانی دور می زند. ضابطه در روابط اجتماعی، ارزش انسان و احترام به حقوق او نیست. به ظاهر انسانها در کنار یکدیگر و در یک آبادی یا اجتماع زندگی می کنند، لیکن دلها و فکرها با هم و در کنار هم نیست، و ناسازگاریها و تضادهای مادی مانع نزدیکی و همدلی مردمان است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
...و ذلک عند ما تصیر الدنیا هرجاً و مرجاً، و یغار بعضهم علی بعض، فلا الکبیر یرحم الصغیر، ولا القوی یرحم الضعیف، فحینئذ یأذن الله له بالخروج.(297)
-...(غیبت) در هنگامی است که دنیا دچار آشفتگی می گردد، و مردمان به یکدیگر می تازند، نه بزرگسالان به خردسالان رحم می کنند، و نه قدرتمندان بر ناتوانان؛ در این هنگامه ها خداوند امام (غائب) را اجازه خروج می دهد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
...فعندها تلیهم أقوام... ولیطاؤن حرمتهم...(298)
در آن روزگاران (روزگار غیبت موعود علیه السلام) مردمانی بیایند...که حرمت و ارزش (افراد) را زیر پا نهند...
امام علی علیه السلام:
... فتاهم عارم، و شائبهم آثم، و عالمهم منافق،...لایعظم صغیرهم کبیرهم، و لایعول غنیهم فقیرهم...(299)
-...جوانشان بدخو، پیرشان گناهکار، عالمشان منافق....کوچکشان به سالخوردگان احترام نمی گذارد و توانگرشان از بینوایان دستگیری نمی کند...
امام صادق علیه السلام:
... و رأیت الصغیر یستحقر بالکبیر....و رأیت الجار یوذی جاره و لیس له مانع...(300)
-...جوانان و نوجوانان کهنسالان را تحقیر می کنند... و همسایه، همسایه را می آزارد، و چیزی مانع او (در این آزار رسانی) نیست....

3- گسستن روابط خانوادگی

خانواده - به عنوان هسته اصلی اجتماعات - دچار بی ثباتی و تزلزل می گردد، و پیوندهای خانوادگی گسیخته و سست می شود، مرد حقوق زن و زن حقوق مرد را رعایت نمی کند، فرزندان حرمت پدران و مادران را ندارند، و مادران و پدران مسئولیتهای تربیت فرزندان را از یاد برده اند. و کسان از افراد خانواده و فامیل بریده اند.
امام صادق علیه السلام:
....و رأیت العقول قد ظهر، و استخف بالوالدین.... و رأیت الارحام قد تقطعت....(301)
-....نافرمانی و گستاخی (در برابر پدران و مادران) آشکارا است، و بی حرمتی نسبت به والدین رایج است.... پیوندهای خانوادگی از هم گسسته است....

4- انگیزه های غیر انسانی در روابط اجتماعی

انگیزه های روابط اجتماعی، انگیزه هایی الهی و انسانی نیست، و کمک رسانی، مادی و معنوی به انسانها هدف نمی باشد. محبتها و دوستیها واقعی نیست. عشق و علاقه وارسته از مسائل مادی در میان نیست. دوستیها صوری و بر اساس مسائل پوچ و زودگذر است. پیوندها برای دستیابی به عیش و عشرت و فساد و آلودگی است.
یگانگیها زبانی و ظاهر است، و بیگانگیها ریشه ای و عمیق.
امام علی علیه السلام:
....و تواخی الناس علی الفجور و تهاجروا علی الدین، و تحابوا علی الکذب....و استعملت المودة باللسان و تشاجر الناس بالقلوب.(302)
-.... مردمان با انگیزه گناهکاری برادر می شوند، و در راه دین از یکدیگر جدا می گردند، دوستیها دروغین است....و محبتها زبانی (و صوری) و اختلافها و ناسازگاریها باطنی و درونی است.