فهرست کتاب


عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام

محمد حکیمی‏

1- انحراف در معیارها برای شناخت حق

در دوران پیش از ظهور، شناخت حق از باطل و درست از نادرست دشوار می گردد، و حد و مرز درست و نادرست خط مشیها و ایدئولوژیها مشخص نمی شود. معیارهای اصلی و درست سعادت و تکامل یا فراموش می گردد یا طبق سلیقه ها و آراء اشخاص تأویل و تفسیر می شود و افکار و اندیشه های واهی و بشری به نام دین و راه خوشبختی خودنمایی می کند.
امام صادق علیه السلام:
...و رأیت القرآن قد خلق، و احدث فیه ما لیس فیه... و رأیت الدین بالرأی و عطل الکتاب و احکامه...(296)
- (در دوران پیش از ظهور) قرآن را می بینی که متروک و کهنه شده است، و چیزهایی را به آن بستند که از قرآن نیست.... و دین را می نگری که با آراء شخصی تفسیر شده است، و کتاب خدا و قوانین آن تعطیل گردیده است....
وضعیت کلی اجتماعات بشری، پشت کردن به دین حق و کتاب خدا است و فروگذاری برنامه های آن، یا توجیه و تفسیر غلط و نادرست احکام و قوانین آن. احکام دین به سود طبقات مرفه و زیان محرومان و فرو دستان تفسیر و توجیه می شود.

2- گسیختن روابط انسانی

گسیختن پیوندهای انسانی، از پدیده های ویرانگر پیش از ظهور است، در این روزگاران پیوندهای اجتماعی استواری وجود ندارد، و زندگی بر محور حق و عدل و ارزشهای انسانی دور می زند. ضابطه در روابط اجتماعی، ارزش انسان و احترام به حقوق او نیست. به ظاهر انسانها در کنار یکدیگر و در یک آبادی یا اجتماع زندگی می کنند، لیکن دلها و فکرها با هم و در کنار هم نیست، و ناسازگاریها و تضادهای مادی مانع نزدیکی و همدلی مردمان است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
...و ذلک عند ما تصیر الدنیا هرجاً و مرجاً، و یغار بعضهم علی بعض، فلا الکبیر یرحم الصغیر، ولا القوی یرحم الضعیف، فحینئذ یأذن الله له بالخروج.(297)
-...(غیبت) در هنگامی است که دنیا دچار آشفتگی می گردد، و مردمان به یکدیگر می تازند، نه بزرگسالان به خردسالان رحم می کنند، و نه قدرتمندان بر ناتوانان؛ در این هنگامه ها خداوند امام (غائب) را اجازه خروج می دهد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:
...فعندها تلیهم أقوام... ولیطاؤن حرمتهم...(298)
در آن روزگاران (روزگار غیبت موعود علیه السلام) مردمانی بیایند...که حرمت و ارزش (افراد) را زیر پا نهند...
امام علی علیه السلام:
... فتاهم عارم، و شائبهم آثم، و عالمهم منافق،...لایعظم صغیرهم کبیرهم، و لایعول غنیهم فقیرهم...(299)
-...جوانشان بدخو، پیرشان گناهکار، عالمشان منافق....کوچکشان به سالخوردگان احترام نمی گذارد و توانگرشان از بینوایان دستگیری نمی کند...
امام صادق علیه السلام:
... و رأیت الصغیر یستحقر بالکبیر....و رأیت الجار یوذی جاره و لیس له مانع...(300)
-...جوانان و نوجوانان کهنسالان را تحقیر می کنند... و همسایه، همسایه را می آزارد، و چیزی مانع او (در این آزار رسانی) نیست....

3- گسستن روابط خانوادگی

خانواده - به عنوان هسته اصلی اجتماعات - دچار بی ثباتی و تزلزل می گردد، و پیوندهای خانوادگی گسیخته و سست می شود، مرد حقوق زن و زن حقوق مرد را رعایت نمی کند، فرزندان حرمت پدران و مادران را ندارند، و مادران و پدران مسئولیتهای تربیت فرزندان را از یاد برده اند. و کسان از افراد خانواده و فامیل بریده اند.
امام صادق علیه السلام:
....و رأیت العقول قد ظهر، و استخف بالوالدین.... و رأیت الارحام قد تقطعت....(301)
-....نافرمانی و گستاخی (در برابر پدران و مادران) آشکارا است، و بی حرمتی نسبت به والدین رایج است.... پیوندهای خانوادگی از هم گسسته است....