فهرست کتاب


عصر زندگی و چگونگی آینده انسان و اسلام

محمد حکیمی‏

بخش 2 : در سایه شمشیر

از کارهای حتمی امام موعود علیه السلام جنگی تمام عیار با تمام انسان نماهای خون آشام است. در آغاز آن انقلاب بزرگ، جنگ در رأس همه کارها قرار دارد. این موضوع در آیات به طور کلی و در احادیث به طور مشروح آمده است.
در مسئله جنگ، ممکن است چنین انگاشته شود که هدایت انسان و ساختن جامعه بشری، با دعوت اخلاقی و تربیت درست امکان پذیر است و نیازی به خونریزی و جنگ نیست؟
در پاسخ می گوییم: مطالعه تاریخ بشری - از روزی که تاریخی بر جای مانده است - و بررسی غمنامه سرگذشت انسان، به خوبی این واقعیت را آشکار می سازد که موانع راه رشد و تکامل انسان جز با قدرت و خونریزی از سر راه برداشته نمی شود، و تعالیم اخلاقی و اصول تربیتی هر چند تأثیرهای ژرف و گسترده داشته است، لیکن این تأثیرها در برخی از افراد نجیب انسانی بوده است، و در طبقه سلطه طلب و دنیادار و استثمارگر که منابع قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه ها را در دست داشته اند و دارند یا هیچ تأثیری نداشته یا تأثیری تحول آفرین و دگرگون ساز نداشته است. برای تربیت و هدایت آنان باید عامل دیگری به کار می رفته است، تا سد راه انسانها نگردند، و راه رشد را بر توده ها نبندند، تا همگان بتواند بی هیچ گونه مانعی به راه رشد خویش ادامه دهند. از این رو، مسئله جنگ و کاربرد نیرو، به عنوان یک ضرورت، برای دستیابی به هدفهای انسانی مطرح می گردد. و بی تردید انسان هر چه آرمانی و اخلاقی فکر کند و به اصلاح معنوی و تربیتی جامعه و انسان بیندیشد، کاربرد نیرو را به عنوان یک راه و ابزار مقدماتی و اجتناب ناپذیر نمی تواند از نظر دور بدارد. در غیر این صورت، از حقیقت حوادث و واقعیتهای زندگی گذشته و اکنون انسانی بی اطلاع است. بنابراین، جنگ و خونریزی و قصاص و قتل، تنها راهی است که به صلح و آسایش و امنیت و حفظ جانها و تربیت نفوس رهنمون می گردد و راه تربیت درست و اصلاح اخلاقی را باز می کند، و موانع راه را بر می دارد. جز از این راه نمی توان امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در جامعه برقرار کرد و زمینه و شرایط محیطی و اجتماعی حیات معقول را فراهم آورد و جامعه را برای تلاش و کوشش آزادانه افراد آماده ساخت.(61)
اسلام با توجه به همین واقعیتها، جنگ را نه به عنوان هدف و آرمان، بلکه به عنوان راه و وسیله برای تحقق هدف پذیرفته است.
در قرآن کریم آمده است:
و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله...(62)
با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین همه دین خدا، دین خدا گردد...
در راه هدف ارزشمند و انسانی نابودی فتنه ها و آشوبها به معنای وسیع آن باید جنگید. فتنه، همه ناآرامیها، و مزاحمتهای اجتماعی را در بر می گیرد که جامعه و مردم را از سیر طبیعی خود باز می دارد، و مشغولیتها و موانعی بر سر راهها می نهد که باز دارنده حرکت اصلی انسانها است. چنین اموری بی تردید مانع تربیت و رشد معنوی و مادی جامعه انسانی است و زدایش آنها، هدف از تجویز کشتار و جنگ است در منطق قرآن کریم.
تاریخ پیامبران نیز سرشار است از این شیوه مبارزه و جهاد صفحات تاریخ از درگیریهای انبیا علیه السلام آکنده است. هر جا جمعه ای بنیاد شد و امتی پدیدار آمد و پیامبری به ادای رسالت برخاست و دعوتی آغاز کرد، درگیری و پیکار نیز به میان آمد و تضادها پدیدار گشت. زیرا که مراکز قدرت مالی و سیاسی و نظامی و به تعبیر قرآن کریم: ملا و مترفان و مستکبران برای حفظ منافع خود تمام توان و قدرت خویش را به کار می گرفتند تا دعوت نو و آیین جدید حاکم نگردد. کمتر دورانی را می یابیم که به گونه ای این درگیریها و کشمکشها میان رهبران حق و عدالت و مدعیان و رهروان راه باطل و ستم رخ نداده باشد. بدینسان می توان گفت که صحنه های زندگی پیامبران، تماشاگهی عظیم از نبردها، مبارزه ها، درگیریها، جهادها، مقاومتها و فداکاریهاست.
از این رو پیامبر اسلام که رحمة للعالمین است و اشاعه مکارم اخلاقی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق شعار اوست، 83 جنگ تدارک دید، حتی با مخالفان داخلی نیرو بکار برد و در این زمینه پیامی والا و الهی به بشریت داد و قانونی جاودانه عرضه کرد، و خط مشی همه مصلحان و عدالتخواهان و انسان دوستان را چنین ترسیم نمود:
الخیر کله فی السیف، و تحت ظل السیف، و لا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار.(63)
تمام نیکی و خیر در شمشیر است و در زیر سایه شمشیر. و مردمان را جز شمشیر راست نکند و شمشیرها کلیدهای بهشت و دوزخ است.
آن انسان شناس بزرگ که انسان را در درون و برون و مجموعه تمایلات و خواسته های فردی و جمعی می شناسد و نیازهای روان و تن او را می داند و راه سعادت و خوشبختی مادی و معنوی انسان برایش آشکار است، درمان کردن دردها، و از میان بردن زیاده رویها، تجاوزکاریها و افزونخواهیها را با نیرو و کاربرد سلاح و در پرتو جنگ و جهاد امکان پذیر می داند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان آموزگار اخلاق و مربی بی همتای بشریت، تمام نیکها را در سایه شمشیر و با کمک جهاد و جنگ و نیروی نظامی تحقق پذیر می شناسد و جنگ را تنها راه در بسیاری از موارد برای پیدایی آرمانهای صلح جویانه و اخلاقی و انسانی می شمارد. پیامبر انسان شناس می داند که انسانهای دژخیم شده که حد و مرزی برای خواسته های خود قائل نیستند جز با شمشیر به حق تن نمی دهند و جز با جنگ و قتل و قصاص از خیانت و جنایت و کشتار مظلومان و غصب حقوق محرومان و استثمار حقوق مردمان و دیگر بیدادگریها دست بر نمی دارند و تنها چاره این همه بیداد و ظلم و زور در سایه شمشیر نهفته است.
امام باقر علیه السلام نیز در تبیین این ضرورت در جامع بشری چنین فرموده است:
الخیر کله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف... ان الخیر کل الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامة.(64)
تمامی نیکها در شمشیر و زیر شمشیر و در سایه شمشیر نهفته است...
نیکی، همه نیکی، به پیشانی اسبهای پیشتاز (میدانهای جنگ) گره خورده است تا روز قیامت.
کلیت تعبیر خیر، تکامل معنوی رشد اخلاقی و تربیت انسانی را شامل می گردد، یعنی مربیان و جامعه و انسان و آموزگاران اخلاق نیز باید برای رفع موانع تربیت انسان و اصلاح اخلاق و رفتار او، در موارد لازم از شیوه قهرآمیز (جنگ) استفاده کنند وگرنه حاصل کوششهایشان به دست سلطه طلبان اجتماعی و زر بدستان زورمدار از میان می رود، و هر چه تلاش کنند که جامعه را و نسل را از تجمل گرایی، مصرف زدگی و شهوتبارگی برهاند سرمایه داران و حکومتهای حامی ایشان، با تبلیغات گسترده و از راه تعلیم و تربیت و دیگر منابع تأثیر گذار توده های مردم را منحرف می کنند و به مصرف کالاهای تجملی و تولیدات کارخانه داران تشویق می نمایند، و به دنبال خود به گرایشهای فاسد و لذت پرستیهای تباهگر و ضد اخلاق می کشانند، و جامعه و مردم را بدانسان می سازند که خود هستند این موضوع امروز در سطح جهان خوب نمایان است و راه و روش توده های ناآگاه و اسیر بمب بارانهای تبلیغی مشخص است که به کدام سوی است و دارای چه معیارهایی است. اکنون در برابر این سیلهای بنیان کن، مربیان و مصلحان اخلاقی چگونه به کاری کارستان می توانند دست یازید. این است که حاصل کوششهای ایشان به بی حاصلی می انجامد. پس به عنوان یک ضرورت برای اصلاح اخلاقی و گسترش معیارهای تربیتی درست، نخست باید به پیراستن محیط بپردازند و این کار جز در پرتو نیرو و کاربرد سلاح امکان پذیر نیست.
بنابراین با گذشت دورانهای طولانی فساد و بیداد در تاریخ انسان و پس از آن جنایتها و خیانتها که در راه نفی سامانیابی زندگی انسان به دست گروهی اندک انجام گرفت، و پس از انبوه ستمها که به اکثریت جامعه انسانی روا داشته شد، و فجایع و تبهکاریهای اقلیتهای خون آشام همواره بدون پاسخ و قصاص ماند، و مانع عملی شدن هر برنامه و تحولی در راه تربیت فردی و تصحیح روابط انسانی گردید، و پس از اینها همه، اکنون یک مصلح انسان دوست و انسان شناس و واقع نگر اگر پایان فاجعه اسفناک ستمبارگی و فساد و استثمار و دیو سیرتی را در نظر دارد، و به اجرای دقیق و کامل عدالت اخلاقی و اجتماعی می اندیشد، چاره ای جز این ندارد که موانع را از سر راه بردارد، و هیچگونه مجال و فرصتی ندهد تا خون آشامان تاریخ دیگر بار تجدید قوا کنند و در برابر این آخرین قیام عرض اندام نمایند یا با تغییر چهره در صفوف اصلی آن نفوذ کنند و مسیر آن را منحرف سازند و آرمانهای آن را نخست کم رنگ کنند و سپس به فراموشی سپارند. مصلح نهایی در این دوره همه موانع راه را با قدرت نابود می کند، و متناسب با عظمت و بزرگی کار و هدفی را که در نظر دارد مبارزه و جهادی عظیم و گسترده تدارک می بیند. و چون اجرای عدالت اجتماعی دقیق و واقعی که از عالم حرف و وعده بگذرد و به عینیت خارجی برسد و برقراری حاکمیت مستضعفان و قطع دست مستکبران مالی و سیاسی و نظامی و کار زدن آنان از کلیه مراکز قدرت اجتماعی، کاری بس عظیم و بزرگ است و نابودی تمام منابع قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی را در گامهای نخست لازم دارد، و این چنین انقلابی، بسادگی و بدون کارشکنیهای بزرگ و مخاطره آمیز و ویرانگر انجام نخواهد یافت بنابراین تنها با حرکت نظامی و نبردهای بزرگ می توان به مقصد اصلی دست یافت و چون هدف هر چه والاتر و بزرگتر و جهانی تر باشد مبارزه و جهادی بزرگتر و خستگی ناپذیرتر لازم دارد و هدف از قیام و انقلاب امام قائم علیه السلام عظیم ترین آرمان و هدفی است که همه پیامبران و مصلحان دلسوز در سر داشتند از این رو این قیام همراه مبارزه جهادی عظیم تر و خروشان از همه درگیریها و جهادهای حق طلبانه تاریخ خواهد بود.
تعبیرهای کوبنده احادیث در ترسیم این حرکت امام منجی چنین است:
امام علی علیه السلام:
... بابی ابن خیرة الاماء یعنی القائم علیه السلام من ولده یسومهم خسفاً و یسقیهم بکاس مصبرة و لایعطیهم الا السیف هرجاً...(65)
پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان (مقصود امام قائم علیه السلام است)
(ظالمانه و بدکاران را) خوار و ذلیل خواهد کرد، و جام زهرآگین به کامشان خواهد ریخت و با شمشیر و کشتاری فراگیر با آنان برخورد خواهد نمود.
امام باقر علیه السلام:
... ان فی القائم من آل محمد علیه السلام شبها من خمسة من الرسل... و اما شبهه من جده المصطفی صلی الله علیه و آله فخر وجه بالسیف و قتله اعداء الله و أعداء رسوله صلی الله علیه و آله و الجبارین و الطواغیت، و انه ینصر بالسیف و الرعب...(66)
-... قائم آل محمد علیه السلام شباهتهایی با پنج تن از پیامبران دارد... اما شباهت او به جد خود (پیامبر اکرم) قیام با شمشیر است و کشتن دشمنان خدا و پیامبر و جباران و سرکشان، او با (نیروی) شمشیر و (نیروی) ترس، (که در دل جباران افکنده می شود) مدد می گردد.
امام صادق علیه السلام:
مفضل بن عمر قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله - عزوجل - و لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر.(67)
قال: الادنی غلاء السعر و الاکبر المهدی بالسیف.(68)
مفضل می گوید:
از امام صادق علیه السلام معنای این آیه را پرسیدم: و عذاب نزدیک را پیش از عذاب بزرگتر به ایشان بچشانیم ، فرمود: عذاب نزدیک، گرانی نرخهاست و عذاب بزرگتر قیام (حضرت) مهدی با شمشیر است.
امام صادق علیه السلام:
فی قوله تعالی: یعرف المجرمون بسیماهم(69) قال: الله یعرفهم ولکن نزلت فی القائم، یعرفهم بسیماهم، فیخبطهم بالسیف هو و أصحابه خبطا.(70)
در تفسیر این آیه قرآن:
بدکاران از سیما شناخته می شوند گفت:
خدا آنان را می شناسد، ولیکن این آیه درباره قائم نازل شده است که مجرمان را از سیما می شناسد و او و یارانش آنان را با شمشیر می کوبند.
شمشیر امام مهدی علیه السلام بر سر مجرمان فرود می آید، و در آن دوران ایشان راه فراری ندارد و با نفوذ در مراکز قدرت و قضاوت جامعه نمی توانند خود را بیگناه و بیگناهان را مجرم نشان دهند، آن روز چونان روز رستاخیز است که رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر، بویژه شیوه عمل امام مهدی علیه السلام و یاران طراز اول آن امام بزرگ که مأمورند به علم باطن عمل کنند تا راه گریزی برای تبهکاران خونریز و خون آشام نماند.
بنابراین:
او می کشد، خونخواران را، که تا پیش از ظهور او خود مشغول آدمکشی و خونخواری بودند، و سر سوزنی به کشته شدگان خود نمی اندیشیدند، و لحظه ای به آنهمه خون ناحق که ریخته بودند فکر نمی کردند. او این جانیان را می کشد.
از شمشیر مهدی، برای خون آشامان پست، و درندگان متمدن، و ابرقدرتان نا انسان، خون و مرگ می بارد، و برای انسانیت درد کشیده خرد شده رحمت و حیات.
شمشیر مهدی، سیف الله است، سیف الله المنتقم.
شمشیر مهدی شمشیر انتقام از همه جانیان است، در طول تاریخ(71)

بخش 3 : تدارک جنگ و تربیت جنگاوران

بی تردید، جنگی با این گستردگی و توفندگی و درگیری با همه پایگاههای سلطه و قدرت در جهان، بویژه با توجه به عمق و گستردگی روز افزون قدرت اقتصادی و نظامی سلطه گران، مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت؛ زیرا که امام برنامه های خود را - بطور کلی - از راه عادی و در چهار چوب مهیارها و سنتهای طبیعی (نه ماورای طبیعی و غیبی مگر در مواردی خاص) اجرا می کند، پس باید دستیارانی ویژه داشته باشد، دستیارانی نستوه و خستگی ناشناس که در بعد بدنی و روحی، شایستگی لازم برای تحمل چنین مبارزات را در جریان بحرانی جهانی و دگرگونساز داشته باشند.
بنابراین، پیش از دست زدن به چنین اقدام بزرگ، تدارک نیروهای لازم و کار آمد و متناسب با عظمت حرکت و اقدام ضرورتی است اجتناب ناپذیر. برای همین است که دستیاران اصلی قیام و انقلاب، در دوران پیش از ظهور، به هدایت عام و خاص حضرت مهدی علیه السلام تربیت می شوند، و در ابعاد وجود انسانی، رشد لازم را می یابند تا توان شرکت در انقلاب سترگ و قیام عظیم و بیمانند را داشته باشند. کار گزاران اصلی آن انقلاب بخوبی باور دارند که مشکلات عظیم جهان بشری بسادگی حل نمی گردد و ظلمها و بیداد گریهایی که در طول تاریخ در پهنه زمین ریشه دوانده است، به آسانی از میان برداشته نمی شود، بلکه رنجها و فداکاریهای فراوان لازم دارد تا نظام نو بر کل جهان حاکم گردد و همه نظامهای ستم پیشه پیشین زوال پذیرد.
آموزشهایی در دوران طولانی پیش از ظهور به همه منتظران بویژه هسته های اصلی انقلاب امام مهدی علیه السلام داده شده است، تا آمادگی برای تحمل دشواریهای بسیار سنگین را در خود بوجود آورند، و این موضوع را از ذهنها بیرون کنند که انقلاب امام منجی بسادگی پدید می آید، و با راحتی و بدون درگیری و خونریزی، همگان به نعمت و آسایش و رفاه می رسند. آری دوران فراوانی نعمتها و رفاه و آسایش و دستیابی به همه حقها و حقوقها و تصحیح روابط انسانی و هزاران آرمان انسانی دیگر در پیش است، لیکن نه در آغاز کار و روزهای نخستین انقلاب و قیام. درس آموزان راستین این تعالیم، مؤمنانی هستند که در دوران ظلمت پیش از ظهور، در خود چنین رسالتی را احساس کرده اند، و خویشتن را برای انجام آن رسالت عظیم آماده ساخته اند.
امام باقر علیه السلام:
بشیر النبال: قلت لابی جعفر علیه السلام: انهم یقولون أن المهدی لو قام لا ستقامت له الامور عفرا، و لایهریق محجمة دم، فقال: کلا والذی نفسی بیده لو استقامت لا حد عفواً لا ستقامت لرسول الله صلی الله علیه و آله حین ادمیت رباعیته، و شج فی وجهه، کلا، و الذی نفسی بیده، حتی نمسح نحن و أنتم العرق و العلق. ثم مسح جبهته.(72)
بشیر نبال می گوید:
به خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم مردم می گویند: مهدی که قیام کند، کارها خود بخود درست می شود، و به اندازه یک حجامت، خون نمی ریزد. فرمود: هرگز چنین نیست، به خدای جان آفرین سوگند اگر قرار بود کار، برای کسی، خود بخود درست شود، برای پیامبر صلی الله علیه و آله درست می شد، با اینکه دندانش شکست، و صورتش شکافت. هرگز چنین نیست که کار خود بخود درست شود. به خدای جان آفرین سوگند کار درست نخواهد شد تا اینکه ما و شما در عرق و خون غرق شویم.
امام صادق علیه السلام:
مفضل بن عمر قال: سمعت ابا عبدالله علیه السلام و قد ذکر القائم علیه السلام فقلت: انی لارجو ان یکون امره فی سهوله فقال: لایکون ذلک حتی تمسحوا العلق و العرق.(73)
- مفصل بن عمر می گوید: نام قائم علیه السلام در نزد امام صادق علیه السلام برده شد، من گفتم: امیدوارم که کار آن امام به آسانی انجام پذیرد. حضرت فرمود: چنین نخواهد شد مگر اینکه شما در عرق و خون غرق شوید (یعنی در آغاز رنج و زحمت و درگیری خواهد بود).
یاران امام در این پیکار بزرگ، در درجه نخست 313 تنند، که در روایات فراوانی از آنان سخن رفته است. ایشان انسانهایی خود ساخته و دریادلانی مجهز به سلاح معنوی و مادی هستند، که در بعد جسمانی نیرومند و پر توانند، و در بعد معنوی دارای قدرت اراده ای نافذ که بر انبوه مشکلات فایق می آیند، و خواسته های پیشوای خویش را بی کم و کاست تحقق می بخشند، و بدون مجامله و سازش و نرمش و ضعف و ترس، حق دقیق و عدل صریح را در عینیت جامعه شکل می دهند.
رهبران بزرگ، هر چند نیرومند و برتر و متعالی باشند، دستیارانی نیز لازم دارند. و این یاران و دستیاران در پیشبرد اهداف پیشوا نقشهای موثری خواهند داشت و دستیاران امام مهدی علیه السلام، ذخیره ای الهیند برای آن انقلاب بزرگ، و - مستقیم یا غیر مستقیم تربیت یافته خود امام مهدی علیه السلام هستند. از اینرو، در اندیشه و عمل و امور باطنی و روحی، در چار چوب معیارهای مهدوی علیه السلام و همسوی پیشوای خویش حرکت می کنند، و چون معیارها و اصول کار امام مهدی علیه السلام را نیک می شناسند و در آن تردید و ابهامی ندارند، در اجرا نیز استوار و کوبنده و دور از هر گونه سستی و سازشکاری عمل می کنند (و چون خود زاهدند و اهل دنیا یا علاقه به تعلقات دنیا نیستند می توانند کار اهل دنیا را درست کنند).
وجود این عده از برگزیدگان و نخبگان در آغاز کار برای یاری رسانی به آن امام بزرگ، از موفقیتهای نخستین است. اینها به تعبیر روز تئوریسین های انقلابند در بعد اندیشه، و در بعد عمل رزمندگان و مجاهدانی هستند که ایمان قلبی و قدرت بدنی کافی برای میدانهای نبرد را دارند. این یاران از برنامه های انقلاب کاملا آگاهند و اسلام را چنانکه باید - و بد انسان که مفسر واقعی آن حضرت مهدی علیه السلام تفسیر می کند - می شناسند، و در همه زمینه های تبیین خطوط ایدئولوژی اسلامی تنها از امام و پیشوای خود الهام می گیرند، و هر رأی و نظری را که با نظر و رأی امام خود سازگار نباشد بی بیم زیر پا می گذراند.(74)
استواری و پایمردی و نستوهی امام و یارانش در آن نبردهای رهایی بخش چنین توصیف شده است:
امام باقر علیه السلام:
کان یقرأ: بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید(75) ثم قال: و هو القائم و أصحابه اولی بأس شدید.(76)
- امام این آیه را می خواند: گروهی از بندگان خویش را که جنگاورانی زورمند (و پر صلابت) بودند بر سر شما فرستادیم سپس گفت: این کسان (بندگان جنگاور و پر صلابت) امام قائم و یاران اویند که جنگاور و پر صلابتند.
یاران امام موعود علیه السلام نستوهانی استوارند که هیچ نیرویی در برابر اراده های آنان تاب مقاومت ندارد. و برای همین سرشت والا، سپاه خشم نامیده شده اند.(77)
امام صادق علیه السلام:
ماکان قول لوط علیه السلام لقومه لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید(78) الا تمنیا لقوة القائم المهدی و شدة اصحابه و هم الرکن الشدید، فان الرجل منهم یعطی قوة اربعین رجلاً و ان قلب رجل منهم اشد من زبر الحدید، لومروا بالجبال الحدید لتد کد کت، لایکفون سیوفهم حتی یرضی الله - عزوجل.(79)
- سخن لوط علیه السلام (پیامبر) به قومش: ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا به تکیه گاهی استوار پناه می بردم، نبود جز آرزوی قدرت امام قائم و سر سختی یاران او که آنان رکن شدید: پایه استوارند، زیرا که به یک تن از آنان نیروی چهل تن داده می شود، و قلب هر یک از آنان سخت تر از پاره آهن است. اگر بر کوههای آهن بگذرند متلاشی گردد. آنان شمشیرها را در نیام نمی برند تا (بااجرای احکام خدا)، خدای بزرگ خشنود گردد.
امام سجاد علیه السلام:
اذا قام قائمنا علیه السلام اذهب الله - عزوجل - عن شیعتنا العاهة، و جعل قلوبهم کزبر الحدید، و جعل قوه الرجل منهم قوة اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض و سنامها.(80)
- هنگامی که قائم قیام کند، خداوند هر عیب و نقصی را از شیعیان بر طرف می کند، و دلهای آنان را چنان پاره های پولاد می گرداند. قدرت هر مرد از آنان را، به اندازه قدرت چهل مرد قرار می دهد. و آنگاه آنان حاکمان و فرمانروایان زمین خواهند بود، و سران بزرگوار جهان.
پس از این گروه گزیدگان و نخبگان که کار گزاران اصلی آن حرکت عظیم هستند، نوبت به یاران درجه بعد می رسد که اینان نیز انسانهایی بیم نشناخته و نستوهانی استوارند، که فرمانبری از فرماندهان خویش را بر همه چیز مقدم می دارند - ایشان خود را چنان ساخته اند که رنج خستگی و سختی نمی شناسند و استواری و تاب و توان لازم برای اجرای برنامه ها و روشهای امام را دارند. از این گروهها که در شمار بسیارند نیز در احادیث سخن رفته است:
امام باقر علیه السلام:
... فاذا اجتمع الیه العقد و هو عشرة الاف رجل خرج...(81)
-... آنگاه که ده هزار نفر نزد او گرد آیند (از محل اولیه قیام، به سوی دیگر سرزمینها) حرکت خواهد کرد.
امام صادق علیه السلام:
سأل رجل من اهل الکوفة ابا عبدالله علیه السلام: کم یخرج مع القائم فانهم یقولون انه یخرج معه مثل عده اهل بدر ثلاثمأة و ثلاثة عشر رجلاً. قال: ما یخرج الا فی اولی قوة، و ما یکون اولو القوه اقل من عشرة آلاف.(82)
مردی از کوفیان، از امام صادق سؤال کرد: چند نفر با (امام) قائم قیام می کنند، چونکه می گویند: با او به تعداد (اصحاب پیامبر اکرم در) جنگ بدر قیام می کنند، یعنی 313 تن. امام فرمود: قیام نمی کند مگر با گروهی نیرومند، و گروه نیرومند کمتر از ده هزار نفر نیستند.
امام جواد علیه السلام:
... فاذا کمل له العقد و هو عشرة آلاف رجل خرج باذن الله - عزوجل - فلا یزال یقتل أعداد الله حتی یرضی الله - عزوجل -(83)
- آنگاه که عدد (منظور) کامل شد یعنی ده هزار نفر، باذن خدای بزرگ قیام می کند، و بی درنگ به کشتار دشمنان خدا (و دین خدا) دست می یازد، تا خدای بزرگ خشنود گردد.
قیام امام مهدی علیه السلام، با 313 تن افراد مخصوص و مشخص آغاز می گردد، لیکن تهاجم برای گسترش قیام و انقلاب به دیگر نواحی جهان و آزادی ملتهای دربند، پس از گرد آمدن ده هزار نفر آغاز خواهد شد و تردید نیست که بتدریج بر این گروه نیز افزوده خواهد گشت، و آزادگان وارسته دیگری صحنه به صحنه به این ارتش خدایی خواهند پیوست. و به گفته علامه مجلسی: یاران آن امام محدود در 313 تن نیستند، بلکه این گروه در آغاز قیام نزد او حضور می یابند .(84)
امام صادق علیه السلام:
... و یقیم بمکة حتی یتم أصحابه عشرة الاف انفس ثم یسیر منها الی المدینه...(85)
... در مکه (پس از ظهور) اقامت می گزیند تا یارانش به ده هزار نفر برسند، آنگاه از مکه به سوی مدینه حرکت می کنند...
بنابراین، راه و روش امام در تدارک این سپاه الهی از نظر کمی و کیفی بدینسان است که جنگاوران و پیکارگران در آن جهاد بزرگ انسانهای تربیت شده و تکامل یافته ای هستند که در عدد و شماره نیز اندک نیستند و هر چه دامنه جهاد و درگیر گسترده تر شود.، گروهای دیگری به این جریان می پیوندند و چنانکه یاد کردیم تکلیف بر دوش گروهی محدود نیست، بلکه این رقمها برای پیکارهای نخستین است و پس از آن چون مبارزه و جهاد گسترش می یابد دامنه جنگ و شمار جنگاوران نیز افزایش می یابد، زیرا که از نظر نیروهای انسانی و ابزار جنگ باید در سطحی باشند که در برابر تکنیکهای پیشرفته جنگی و مبارزه گسترده و عمیق دشمنان پیروزمند بیرون آیند. از این رو در احادیث دستور آمادگی نظامی داده اند، برای شرکت در آن دوره و نبردهای سنگین آن. افزون بر اینکه در تکلیف انتظار کاملاً این معنا نهفته است که منتظران باید برای مبارزه و شرکت در آن جهاد بزرگ الهی آمادگی داشته باشند.
امام صادق علیه السلام:
لیعدن احد کم لخروج القائم علیه السلام و لو سهماً فان الله تعالی اذا علم ذلک من نیته رجوت لان ینسی فی عمره حتی یدر که (فیکون من أعوانه و انصاره)(86)
- باید هر یک از شما برای خروج قائم اسلحه تهیه کند اگر چه یک نیزه چون وقتی خداوند ببیند کسی به نیت یاری مهدی اسلحه تهیه کرده است، امید است عمر او را دراز کند تا ظهور را درک نماید و از یاوران مهدی باشد (یا برای این آمادگی به ثواب درک ظهور برسد).
در تشکیل هسته اصلی آن پیکار بزرگ و جهاد مقدس، زنان نیز نقش دارند و طبق تعبیر برخی از احادیث حدود پنجاه زن از یاران اصلی امام و همراه هسته مرکزی آن قیام و همراه 313 تن می باشند. این موضوع دو نکته را روشن می سازد:
1- زنان که در طول تاریخ از حقوق خویش محروم بودند و شخصیت آنان تحقیر گشته بود، در دوران آن انقلاب بزرگ شخصیت واقعی خویش را باز خواهند یافت، و به عنوان کارگزاران اصلی تحول عظیم در جامعه جهانی شرکت خواهند داشت. این موضوع اهمیتی ویژه دارد که ارزش واقعی و پایه قدرت و توانمندی نوع زن و ارزشیابی استعدادهای او را در صورتی که خود را ساخته باشد مشخص می سازد.
2- زنان اگر در جهاد و رویارویی مستقیم شرکت نکنند در دیگر پستها و مسؤولیتها و سازندگیها می توانند مشارکت داشته باشند همچنین در گسترش فرهنگ اسلامی و تبیین خطوط اصلی دین و آموزش معارف الهی و جایگزین ساختن معیارها و اصول انقلاب مهدی علیه السلام می توانند کار آمد باشند و نقشهای اصلی و اصولی را بر عهده گیرند و از اصل جهاد و جنگ که گذشت در مسائل پشت جبهه و دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی و تربیتی می توانند نقشی سازنده داشته باشند.
امام باقر علیه السلام:
و یجبی و الله ثلاثماة و بضعة عشر رجلاً فیهم خمسون امراة...(87)
این موضوع والایی مقام زن و حد بالای رشد و تکامل زنان را روشن می سازد. اثر تربیتی این موضوع مهم در جامعه کنونی که جامعه منتظر است می توانند به خود آیی زنان و بازشناسی توان رشد و بازیابی شخصیت آنان باشد برای شرکت در آن دگرگونی و انقلاب بزرگ و جهانی. زنان از هم اکنون باید با معیارهای دقیق اسلامی و اخلاقی شخصیت خود را بسازند و در بعد علم و عمل تکامل یابند و بدانند که هم تاکنون و در آینده مسئولیتهای بزرگی بر عهده دارند و در آینده نقشهای اصولی تری را به انجام خواهند رسانید پس ناگزیر از هم اکنون به شناخت دقیق و درست اسلام بپردازند و در تربیت خویش بکوشند تا پیش از ظهور در جامعه زنان منتظر قرار گیرند و در دوران ظهور شایستگی شرکت در آن حرکت بزرگ و کمک رساندن به داعی حق را داشته باشند.

بخش 4 : قاطعیت ( سازش ناپذیری)

امام مهدی علیه السلام در راه و کار خود سازش ناپذیر است و در اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد، چشم پوشی و مسامحه ای در راه و روش او نیست از ملامت ملامتگران نمی هراسد، از هیچ مقام و قدرتی نمی ترسد و بدون هیچگونه ملاحظه ای تبهکاران را کیفر می کند و صالحان زاهد و ساده زیست و بی آلایش را در مصادر امور می گمارد.
قاطعیت خصلت همه رهبران راستین الهی است و در امام مهدی علیه السلام این خصلت در حد اوج و کمال است. و معیار پاکسازی اجتماعات بشری همین است عینیت یافتن عدالتی فراگیر و ریشه سوزی هر ظلم و ستم باید بدون کمترین ترحم و ارفاق استثنایی صورت گیرد بطوری که در هیچ جای جهان علت فساد و عامل بیدادی بر جای نماند تا بتواند بتدریج به مناطق دیگر نفوذ کند و به توطئه و کار شکنی در کار سامان بخشیدن به جامعه بشری بپردازد.
این تجربه همه دوران تاریخ است که سازش و ارفاق و ملایمت در پاکسازی جامعه و زدودن علل و عوامل ناراستی و تجاوز طلبی همواره موجب گردیده است تا پس از گذشت اندک زمانی نیروهای ضد حق و ضد عدل در سازماندهی مجددی تشکلی یابند و از پشت به نیروهای مردمی و انقلابی یورش آورند، و ضربه های کاری وارد سازند و آنان را بکلی از پای در آورند یا دست کم تضعیف کنند و در راه و کارشان ناموفق سازند این موضوع تجربه همیشگی تاریخ است و دیگر بار در دوران ظهور بزرگ این واقعیت نادیده گرفته نمی شود تا پاکسازی بزرگ و ریشه ای جامعه بشری تحقق خارجی یابد و از هر شکست و ناتوانی و سستی در امان ماند از این رو امام منجی در سراسر اندام جامعه بشری سلولی فاسد بر جای نمی گذارد و هر خس و خاشاکی را از مسیر انسان بر می دارد و هر فسادی را در نطفه خفه می کند و هر ستمی را از ریشه می خشکاند در همه جریانهای فاسد و ضد انسانی همه عاملان زمینه سازان و دستیاران آن جریانها را از دم تیغ می گذراند.
امام باقر علیه السلام:
یقوم القائم... علی العرب شدید، لیس شانه الا السیف... و لا یأخذه فی الله لومة لائم.(88)
امام قائم قیام می کند... بر اعراب سختگیر است و راه و روش او شمشیر و به کارگیری سلاح است. و در راه اجرای برنامه های الهی از ملامت ملامتگری بیم نمی کند.
تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی و بوق کرناها و تکفیرهای داخلی و ارتجاعی در او هیچ اثری نمی گذارد و او را به مصلحت سنجی مجبور نمی سازد این روش ارزشمند در عین دشواریهای فراوانی که همراه دارد از جهتی کارها را آسان نیز می کند چون آنان که اندیشه رخنه کردن در صفوف نهضت و انقلاب جدید را در سر می پرورانند و شیوه فتنه گری را در پیش می گیرند هنگامی که با قاطعیتی خلل ناپذیر روبرو گشتند و راهی برای نیرنگ بازی و نفوذی گری در پیش خود ندیدند دست از هر خطا و انحراف بر می دارند و از هر گونه حرکتهای مخفیانه و کارشکنیهای پنهانی و سرمایه گذاریهای مرموز دست می شویند.
امام مهدی علیه السلام با ایجاد بیم و دلهره و ترسهای عمیق و راستین بسیاری از گروههای مخالف و ستم پیشه را مجبور به ترک راه و روش خود می کند و به تسلی وا می دارد. از اینرو در احادیث آمده است که از شمشیر برنده و اراده قاطع امام و یارانش همه اهریمنان می هراسند و ترسی گران بر روان دژخیمان خون آشام سایه می افکند و لرزه بر اندام خودکامگان و طاغوتان می اندازد و این خود عامل بزرگی در پیروزی کامل آن امام منجی است. با این رعب و ترس بسیاری از مقاومتها در هم می شکند و بسیاری از مردمان به راه باز می گردند و از تجاوز به حقوق دیگران و زیر پا نهادن مسؤولیت و تکلیف و حرمت انسانها دست بر می دارند
امام صادق علیه السلام:
بینا الرجل علی رأس القائم یأمر و ینهی اذ امر بضرب عنقه فلا یبقی بین الخافقین (شی ء) الا خافه.(89)
در همان هنگامی که شخص نزد قائم ایستاده و به امر و نهی مشغول است(90) ناگاه امام امر می کند که او را بکشند این است که در خاور و باختر زمین چیزی نمی ماند مگر اینکه از (قاطعیت و اجرای عدالت) او می هراسد.
انسانهای استثمار گر، ستم پیشه خون آشام و بد اندیشان دیو سیرت، در برابر خود قدرت و نظامی را می بینند که ذره ای از حق و حقوق مردمان را نادیده نمی گیرد و کاهی را از کوهی جدا می سازد و زشت کرداران و گناهکاران را بدون ذره ای چشم پوشی کیفر می دهد و حد و حدود الهی را بدون کمترین ارفاق به اجرا در می آورد و قانون عدل و حق را درباره بزرگ و کوچک و فقیر و غنی و عالم و جاهل و خویش و بیگانه عملی می سازد و اینچنین شیوه و روشی نرمش ناپذیر و استوار اطاعت و فرمانبری همگان را موجب می گردد.
امام باقر علیه السلام:
کانی بأصحاب القائم و قد احاطوا بما بین الخافقین لیس من شی ء الا هو مطیع لهم.(91)
گوئیا یاران قائم را می بینیم که بر خاور و باختر گیتی مسلط شده اند و هیچ چیز نیست مگر آنکه از آنان فرمان می برد.
و این چنین شیوه و روشی می تواند نجات بخش بشریت باشد و شبکه های پیچیده بیدادگران و دنیاداران را از دست و پای بشریت مظلوم بر دارد و راحت و آسایش واقعی همگان را فراهم سازد در جبهه خارجی موفق می شود حرکتهای ضد مردمی را در هم بشکند و یک تن از ضد مردمان را باقی نگذارد و در جبهه داخلی توفیق می یابد تا به پاکسازی بزرگ دست یابد و همه منافقان نامرئی و نفوذیان و ریاکاران و تزویر گران ظاهر الصلاح را ریشه کن کند و توده های نجیب انسانی را از شر هر نیرنگ و مکر و ترفند و فریبی آسوده سازد و امنیت واقعی را بر سراسر اجتماعات انسانی حاکم گرداند.
بنابراین روش امام در برخورد با تبهکاران داخلی و انحرافها و فسادهای اجتماعی دست کمی از درگیری با جبهه خارجی و دشمنان سلاح به دست و آشکار جهانی ندارد.
کشتار و جنگ در راه و روش امام موعود علیه السلام تنها برای از میان برداشتن حاکمان و زمامداران مسلط بر کشورهای جهان نیست بلکه قاطعیت در برابر حکومتهای خودکامه مقدمه ای است برای اصلاح جامعه ها و ایجاد دگرگونی اساسی در ماهیت روابط اجتماعی و سرانجام اجرای دقیق عدالت اجتماعی در همه شئون زندگی به این جهت امام نه تنها در جنگها و لشکرکشیها با دشمنان خارجی دست به کشتار می زند و موانع راه را با قاطعیت از سر راه برمی دارد، بلکه در برابر هر گونه فساد و انحراف در داخل جامعه اسلامی نیز قاطع می ایستد و علل و عوامل آن را نابود می کند.
در این تردیدی نیست که روشهای سازشکارانه و مصلحت اندیشانه در برابر فساد داخلی جامعه، بتدریج جامعه را تباه می سازد، یعنی از درون دچار مشکل می کند. که از هر گونه سامانیابی مانع می گردد، و کم کم مفاسد داخلی نظام را از اعتبار می اندازد، و جامعه را به سقوط می کشاند، و اجرای حق و عدل را ناممکن می کند. از اینرو، ساختن جامعه های بشری قاطعیتی نرمش ناپذیر می خواهد و دوری دقیق از هر گونه ملاحظه گرایی و سازشکاری.
امام علی علیه السلام:
لایقیم امرالله - سبحانه - الا من لایصانع و لایضارع، و لاتتبع المطامع. (92)
دین خدا را نمی توانند ترویج کنند مگر کسانی که سازشکار نباشند، (و با دنیا و دوستان و رفاه طلبان) همسو نشوند، و دل در گرو طمعها و خواهانیها نداشته باشند.
راه و روش امام مهدی علیه السلام، شکوفایی راستین این اصول و معیارها است، نه سازشی در آن راه دارد و نه طمعی به مال دنیا داری، هیچ انگیزه ای در کار نیست جز رضای خدا و اجرای عدالت مطلق.
امام علی علیه السلام:
...و لیطهرن الارض من کل غاش....(93)
- ... زمین را از هر انسان نیرنگ باز (و فریبکار) پاک می سازد....
کسانی که در مبانی عقیدتی و ایمانی چون دیگرانند و به ظاهر معتقد و مسلمان حساب می شوند، لیکن در عمل و در روابط اجتماعی دچار انحرافند و در مسائل مالی و اقتصادی فریبکارند و غش به کار می برند، مورد تصفیه و پاکسازی قاطع و انعطاف ناپذیر امام قرار می گیرند، و با نابودی این طبقه زالو صفت که در شمار اندک نیستند، مردمان به امنیت اقتصادی خواهند رسید در کنار دیگر امنیتهای اجتماعی.
امام کاظم علیه السلام:
...الثانی عشر منا سهل الله له کل عسیر ...و پیر به کل جبار عنید، و یهلک علی یده کل شیطان مرید....(94)
- ... خداوند برای دوازدهمین (امام) از خاندان ما هر دشواری را که آسان می گرداند، و به دست او هر جبار سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی هلاک می گردد.
از شیوه های امام موعود علیه السلام، برای محو طاغوتان و جباران، عدم پذیرش توبه است. و این، موضوعی است بسیار مهم، که از نفوذ عناصر ناباب و نالایق و دوگانه و ناخالص یا متظاهر، در صفوف انقلابیون جلوگیری می کند.
روشن است که با پیدایش تحول و انقلاب در جامعه، مردم به دو گروه تقسیم می شوند:
1- گروهی که پیش از انقلاب و نظام جدید خود را برای تحول و دگرگونی آماده کرده بودند و اندیشه و افکار خویش را از پیرایه ها و معیارهای نادرست پیشین رها ساخته بودند. این دسته با پدید آمدن انقلاب و تحول در نظام اجتماعی، بدون دشواری، معیارهای جدید را می پذیرند و با جامعه نوبنیاد و ضوابط آن تطبیق می دهند و با تفکر و حرکت نوین همآوا و هماهنگ می گردند.
2- کسانی که روشها و معیارهای واپس گرای جامعه پیشین در تار و پود وجودشان نفوذ کرده و به اندیشه و عمل آنان فرم و شکل بخشیده است و منافعشان نیز در همان است. این گروه با همان اندیشه ها خو گرفته اند و آن اندیشه ها و معیارها جزء شخصیتشان شده است. اینان در هر جامعه و محیطی قرار گیرند جز به همان اصول پیش ساخته خویش به چیزی نمی اندیشند، و منافع خود را نیز در سایه همان روشها و اندیشه ها تأمین شده می یابند. این گروه با پدید آمدن تحول و انقلاب و واژگونی نظامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ارزشی پیشین، دچار مشکل اساسی می گردند؛ زیرا از یک سو با حرکت انقلابی و دگرگون ساز جدید روبرو هستند که اصول و معیارهای تازه ای عرضه می کند، که در بسیاری از موارد کاملاً با اصول پیشین متضاد و ناسازگار است. از سوی دیگر گرفتار افکار و اندیشه های پیشین و خصلتهای منافع طلبانه خود هستند، که در ژرفای روح آنان رسوخ کرده است، بویژه که منافع خود را نیز در سایه آن معیارها پایدار می دانند.
گروه دوم در رویارویی با انقلاب دو دسته می شوند: دسته ای کوتاه فکر و سطحی نگر، که در برابر اندیشه های نوین مقاومت می کنند. این دسته زود از میان می روند، و برای نیروهای انقلابی رویارویی با این گروه چندان دشوار نیست.
دسته دوم کسانیند که اصولی و بنیادی فکر می کنند و پویایی و بالندگی حرکت جدید و انقلابی را درک می کنند و ستیز با آن را ناممکن می شناسند. اینان به ظاهر به حرکت نوین تن می دهند و آن را می پذیرند، لیکن در درون و باطن به هر گونه کارشکنی دست می یازند. این دسته در ظاهر انقلابی و طرفدار مبانی جدیدند و در باطن ضد انقلاب و معتقد به اصول گذشته اند. گرایش این نوع از مردم و گروهها به انقلاب، و ناشناخته ماندن آنان یا طرد نشدن آنان، همواره، مشکل اصلی هر انقلاب است و عامل اصلی انحراف در مبانی انقلابها. این طبقه با نفوذ در صفوف انقلابیون، حرکت نو را دچار انحراف و چرخش به عقب و واپس گرایی می سازند، و اندک اندک افکار و اندیشه های واپس گرای خود را در قالب تعبیرها و واژه های نو در جامعه جا می زنند، و مبانی انقلاب را بتدریج از محتوای اصلی تهی می سازند، و کم کم انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل می کنند. و این امری است که همواره تجربه شده است، لیکن مایه عبرت نگشته است.
یکی از راههای اصلی نفوذ این خائنان خادم نما و ضد انقلابیون انقلابی نما و سرمایه داران و طاغوتان بظاهر مردمی شده، توبه است. البته توبه می تواند راست و درست باشد و شخص تائب براستی گذشته ها را پس پشت افکنده و به راه باز گشته باشد، و هم می تواند ظاهری و فریبکارانه صورت گیرد. تشخیص درست حقیقت توبه کاری دشوار است و اگر این دشوار حل نگردد و حل مشکل نفوذ عناصر ناباب و ضد عدل و ضد ارزش در صفوف انقلاب دشوار است.(95)
این مشکل درباره داوری و قضاوت نیز هست که افراد مجرم - بویژه متمکنان و طاغوتان مالی و سیاسی و نظامی - با زیرکی و هوشیاری و با استفاده از افراد متخصص که از راههای فرار قانونی اطلاع دارند، می توانند بی گناه را مجرم و مجرمان را بی گناه جلوه دهند و حق را ناحق کنند.(96)
در جامعه مهدوی علیه السلام که سره از ناسره و منافق از مؤمن و طاغوت و طاغوتچه از دیگران جدا می شوند و همه مجرمان کیفر می یابند، و همه حق ها به حقداران می رسد، این دو مشکل چگونه حل می شود که راه فراری باقی نماند؟
در احادیث که در آنها اندکی از راهها و روشهای امام مهدی علیه السلام قضاوت می کنند، یعنی با علم باطن بینی و احاطه به منویات و اندیشه های باطنی اشخاص و افراد، مجرمان را مجرم اعلام می کنند و بیگناهان را بی گناه، و در آن دوران دیگر نیازی به شاهد و بینه و ارائه مدارک و دلائل نیست. با استفاده از این شیوه الهی است که کار قضاوت به سرعت انجام می گیرد، و هر مجرم و تبهکار در دم به کیفر می رسد، و حقی از مظلومی ضایع نمی گردد.
امام صادق علیه السلام:
لن تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منا اهل البیت یحکم بحکم داود و آل داود لایسأل الناس بینه.(97)
- دنیا پایان نمی پذیرد تا مردی از خاندان ما قیام کنند، مانند حضرت داود علیه السلام و آل داود قضاوت کند، و از کسی (برای داوری) دلیلی نخواهد.
شیخ مفید می گوید: چون قائم آل محمد صلی الله علیه و آله قیام کند، مانند حضرت داود علیه السلام یعنی بر حسب باطن، قضاوت کند، و بی هیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام کند. و او بر طبق الهام الهی حکم کند، مهدی، نقشه های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. مهدی، دوست و دشمن خود را با نگاه بشناسد.(98)
مشکل نفوذ عناصر نفوذی نیز در پرتو همین اصل حل می شود، زیرا که افکار و اندیشه های افراد بر امام و یاران او(99) آشکار است، و ظاهرسازیها و نیرنگهای آنان تأثیری ندارد. باین جهت است که توبه اشخاص پذیرفته نمی شود.(100)
امام باقر علیه السلام:
یقوم القائم بأمر جدید ...و قضاء جدید، علی العرب شدید، لیس شأنه الا بالسیف، لایستتیب احداً، و لایأخذه فی الله لومة لائم.(101)
قائم علیه السلام قیام می کند با شیوه ای نو ...و روشی تازه در قضاوت. بر عربها سختگیر است، شیوه او تنها شمشیر است و توبه کسی را نمی پذیرد و در (راه) اجرای احکام الهی از ملامت ملامتگری نمی هراسد.
امام باقر علیه السلام:
زرارة ...قلت ایسیر، بسیرة محمد صلی الله علیه و آله؟ هیهات یا زراره ما یسیر بسیرته. قلت: جعلت فداک لم؟ قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله سارفی امته باللین کان یتألف الناس، و القائم بالقتل ...و لایستتیب احداً....(102)
زراره گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: آیا قائم، با مردمان، مانند پیامبر صلی الله علیه و آله رفتار می کند؟ فرمود: هیهات، هیهات! مانند پیامبر صلی الله علیه و آله رفتار نمی کند.
گفت: فدایت گردم چرا؟ گفت: پیامبر با ملایمت با مردم رفتار می کرد، و می کوشید تا محبت مردم را، در راه دین، جلب کند و تألیف قلوب نماید. امام قائم با شمشیر با مردم روبرو شود ...و توبه ای از کسی نپذیرد... .
قاطعیت الهی امام مهدی علیه السلام، در برابر همه عناصر فتنه انگیز و تجاوزطلبی است که به حق و عدل پشت کرده اند و از تجاوز به حقوق و سلطه طلبی دست بردار نیستند. این عناصر - داخل باشند یا خارج، به ظاهر مسلمان باشند یا کافر - کافر بدون استثنا با شمشیر فراگیر امام روبرو خواهند شد، و جامعه از وجود این ضد انسانها پاکسازی خواهد گردید.
امام باقر علیه السلام:
اذا قام القائم سار الی الکوفة، فیخرج منها بضعة عشر اللآف انفس ...علیهم السلاح فیقولون له: ارجع من حیث جئتفلا حاجة لنا فی بنی فاطمة فیضع فیهم السیف حتی یأتی علی آخرهم، ثم یدخل الکوفه فیقتل بها کل منافق مرتاب، ویهدم قصورها، و یقتل مقاتلیها حتی یرضی الله - عزوجل.(103)
آنگاه که قائم قیام کند به کوفه درآید، پس چندین هزار (جنگجوی) سلاح به دست سر برآورند و به امام مهدی گویند: بدانجا که آمدی بازگرد که ما را نیازی به فرزندان فاطمه نیست. امام آنها را تا آخرین نفرشان می کشد، سپس به کوفه داخل می شود و (در داخل شهر) هر منافق شک گرایی را می کشد، و کاخهای شهر را ویران می کند، و سلاح به دستان را از دم تیغ می گذراند، تا خدای بزرگ (از کشتن این دشمنان دین و عدل) خشنود گردد.
چنانکه از این حدیث آشکار می شود جامعه از همه عناصر ناباب و ریاکار پاک می گردد، و مظاهر زیست اشرافیگری ویژه نظامهای طبقاتی و سرمایه داری چون قصرها و کاخها که مسکن طبقات بالای جامعه است، به دست با کفایت امام مهدی علیه السلام ویران می گردد.
از جمله اموری که امام مهدی علیه السلام را در اجرای دقیق قانون حق و عدل و عملی شن ریز و درشت قوانین حدود و قصاص، یاری می رساند یاران با صلابت و استوار و آشتی ناپذیر امام اند. یاران امام - افزون بر کمالات معنوی و جهات باطنی که دارا هستند - چون طبق تعبیر احادیث اکثر جوان هستند،(104) قاطع و خشن و دور از هر گونه ملاحظه کاری و مصلحت سنجی برنامه ها را عملی می سازند، و حق را به حقداران باز می گردانند، و تبهکاران را بی رحم کیفر می دهند. دیگر اینکه ذهن ایشان از مفاهیمی عوضی به نام اسلام و دین خدا انباشته نشده است که در هر راه و کار دچار تردید شوند و نتوانند قاطع و سریع به پاکسازی و اجرای احکام خدا دست یازند. آنان تنها از امام مهدی احکام خدا و آیین اسلام را می آموزند و ذهنیت پیش ساخته ای ندارند. همچنین آنان از امام خویش بی چون و چرا و به طور کامل پیروی می کنند. و این نیز موجب اجرای بی درنگ و سازش ناپذیر مقررات و احکام است. این اطلاعات کامل، برخاسته از امام شناسی آنان است و اینها همه موجب می گردد تا در اجرای احکام اسلام ناب و خالص از هیچ چیز بیم نداشته باشند، و هیچ عاملی هر چند بزرگ و سرسخت مانع کار آنان نگردد، و احکام مو به مو اجرا شود، گرچه دشواری های فراوان و تصفیه های بزرگ و خونریزیهای سیل آسایی را به همراه داشته باشد.