فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

2 - مسئولیت در مقابل پروردگار

مسئولیت انسان در مقابل پروردگارش، التزام قلبی به دستورات خدا و عمل به شریعت و قوانین او است؛ از قبیل عبادات و مسائل اخلاقی و اقتصادی و معاملات که بجا آوردن حق خدا نسبت به ما، همان اعتراف و اقرار به فضل خالق و شکر و سپاسگزاری به نعمتهای بیکران او است.

3 - مسئولیت در مقابل وجدان

مسئولیت انسان در مقابل وجدان، مراقبت بر حسن سلوک و رفتار و پاکسازی نهان خود از صفات رذیله مانند تکبر و خود بزرگ بینی و نیت بد و مسخره کردن دیگران است.

4 - مسئولیت در مقابل جامعه

مسئولیت انسان در قبال جامعه این است که به جامعه خود خیر برساند و شرها و بدیها را از کشور و اجتماع خود دفع نماید.