فهرست کتاب


آداب معاشرت در اسلام (ترجمه شرح الاربعین النبویة)

محمد حسین الجلالی‏ جواد بیات و محمد آذربایجانی‏

اول - طلاق رجعی:

در طلاق رجعی نفقه و مسکن به عهده مرد واجب است، تا عده زن تمام شود و حرام است که زن بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود چنانکه بر مرد نیز حرام است او را از خانه اش بیرون نماید و جایز است که مرد بدون عقد جدید رجوع نماید زیرا که زن مادامی که در عده است، زن اوست.

دوم - طلاق خلع:

آن طلاقی است که زن از مرد بدش بیاید و با دادن فدیه (پول یا هر چیزی که با دست خود می دهد) به شوهر، از وی طلاق بگیرد.
چه فدیه به مقدار مهریه باشد یا بیشتر و هنگامی که زن رجوع نموده و فدیه را بازپس گرفت، برای مرد نیز رجوع جایز است، که در این صورت بدون عقد جدید، زن مجددا عیال وی می شود.

سوم - طلاق مبارات:

آن طلاقی است که زن و مرد هر دو از یکدیگر ناراضی باشند، و زن به مرد فدیه بدهد و مقدار فدیه همان مهریه اوست نه بیشتر از آن. و هرگاه زن به فدیه مراجعه نماید، برای مرد نیز جایز است که بدون عقد جدید رجوع نماید.