فهرست کتاب


آسانترین راه برای سیر و سلوک و تهذیب نفس (خلاصه ای از کتاب اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی)

خواجه نصیر الدین طوسی‏ باز نویس:سید محمد رضا غیاثی کرمانی

عناصر تشکیل دهنده تقوا

تقوا در حقیقت مرکب از سه چیز است.
1- خوف.
2- پرهیز از معصیت.
3- طلب تقرب الهی.
و شرح هر یک از این سه به طور کامل در این رساله در جای خود بیان خواهد شد و در قرآن و احادیث از تقوا ستایش شده و از متقیان زیاد سخن به میان آمده که نمی توان آنها را در این مجموعه ذکر نمود و هدف نهایی تقوا محبت خداوند تعالی است.
بلی من اوفی بعهده فان الله یحب المتقین(90)

باب سوم: درباره سیر و سلوک و طلب کمال و بیان حالات سالک که در بردارنده شش فصل است.

ف صل اول: خلوت

خداوند تعالی درباره خلوت می فرماید:
وذر الذین اتخذوا دینهم هزوا و لعبا و لهوا و غرتهم الحیوة الدنیا(91)
در علوم حقیقی ثابت شده که هر ذاتی که مستعد قبول فیض الهی باشد با وجود استعداد و فقدان موانع از آن فیض محروم نخواهد بود، و کسی می تواند در طلب فیض الهی باشد که به دو امر آگاه باشد و این آگاهی را در همه حالات مقارن با استعداد قبول آن فیض داشته باشد.
1- بداند که قطعا و بی تردید فیض خداوندی وجود دارد.
2- بداند که وجود آن فیض در هر شخصی که باشد زمینه کمال او خواهد بود.