فهرست کتاب


مکافات عمل

سید محمد رضی رضوی

سرآغاز

پس هر که به سنگینی یک ذره کار نیک انجام دهد (پاداش) آن را (خیر) بیند و هر کس اندکی بدی کند (کیفر) آن را (بدی) بیند.
قرآن کریم
آنچنان گرم است بازار مکافات عمل - گر حقیقت بنگری هر روز روز محشراست
مرحوم حجةالاسلام حاج سید حسین فاطمی قمی می فرماید:
این حقیر در سن خود که متجاوز از هشتاد سال است تجربه نموده است که هر کس اندیشه بد نسبت به کسی نمود باید بداند که مثل آن بر خودش وارد آید؛ ولو نسبت به حیوانات. و حکایات در این باب بسیار است
قسمتی از این گونه حکایت را-که ثابت کننده این حقیقت است -در این کتاب می خوانید.
این کتاب را به انسانهایی اهدا می کنم که خواستار خوشبختی در زندگی و ایمنی از ناپسندیها و گزندهای هستند. و در آن پندی است آن را که دلی(پندپذیر) یا گوشی (نیوشنده) داشته و خود گواه باشد ق - 50:38
چو دشنام گویی، دعا نشنوی - بجز کشته خویشتن ندروی

پاداش و کیفر در قرآن مجید

اگر نیکی کنید به سود خود، و اگر بدی کنید به خود زیان کرده اید.
آنچه خواهید دید کیفر کارهایی است که می کردید.
تا کسی که کار بد انجام داده اند به کیفر عمل خود برسند. و آنانکه عمل نیک کرده اند به نیکی پاداش شوند.
کسی که کار نیکویی انجام دهد، پس برای خود انجام داده؛ و کسی که بدی کند، هم بدو برگشت خواهد شد.
اگر چاهی کنی -ای چاه کن -بر - کسی، خود می فتی در چاه آخر
منه هرگز به راه دیگران دام - که خود بر دام خود افتی سرانجام

پاداش و کیفر در احادیث

در باره بازماندگان دیگران نیکی کنید تا بازماندگانتان نیکی بینند.
به پدران خود نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند، و درباره بازماندگان دیگران نیکی کنید تا بازماندگانتان نیکی بینند.
کسی که شمشیر کین بر کسی برافراشت به همان شمشیر کشته خواهد شد.
اگر کسی (یا کسی که) فتنه برانگیزد خود هیزم آن خواهد بود.
هرکس با حق درافتد به خاک افتد.
هر که راز مردم فاش کند، پرده رازش دریده شود.
کسی که به حریم دیگری پا گذارد به حریمش پا گذارند.
آنکه تخم نیکی بکارد محصول آن را نیکی برداشت خواهد کرد و کسی که بدی بکارد پشیمانی بر چیند؛ هر کس آن بر چیند که بکارد.