فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

55/3 - خواص گوشت همراه با شیر

1989 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
نوح (علیه السلام) از ضعف بدن، به درگاه پروردگار خویش (عزوجل) شکایت برد. خداوند به او وحی فرستاد که: گوشت را همراه با شیر، طبخ کن و بخور؛ چرا که من، قدرت و برکت را در آنها نهاده ام.(2442)
1990 - الدعوات:
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، مردی چاق دید. پرسید: چه می خوری؟.
گفت: در سرزمین من، غله نیست. من تنها گوشت و شیر می خورم.
فرمود: دو گوشت را یک جا جمع کرده ای.(2443)
1991 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت و شیر، گوشت می رویانند و استخوان ها را استحکام می بخشند.(2444)
1992 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
یکی از پیامبران پیش از من، از ضعف بدن، به درگاه خداوند، شکایت برد. خداوند (عزوجل) به او وحی کرد که: گوشت و شیر را بپز؛ چرا که من، برکت و قدرت را در آنها نهاده ام.(2445)
1993 - امام علی (علیه السلام):
مسلمان، اگر ضعیف شد، گوشت با شیر بخورد.(2446)
1994 - الکافی:
به نقل از عبدالله بن سنان -: امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبری از پیامبران، از ضعف، به درگاه خداوند (عزوجل) شکایت برد. پس به او گفته شد: گوشت را در شیر بپز؛ چرا که این دو، جسم را استحکام می دهند.
گفتم: این، همان غذایی است که مضیرة(2447) نام دارد؟
فرمود: نه؛ بله گوشت همراه با شیر تازه است.(2448)
1995 - امام صادق (علیه السلام):
گوشت با شیر، خورش پیامبران است.(2449)
1996 - الکافی:
به نقل از زیاد بن ابی حلال -: همراه با امام صادق (علیه السلام)، شام، گوشت و شیر خوردم. پس فرمود: این، خورش پیامبران است.(2450)
1997 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد خوردن گوشت شتر؛ زیرا این گوشت را تنها مومنان مخالف یهود (که دشمنان خدایند) می خورند.(2451)
1998 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
شتر را جز مومن نمی خورد.(2452)
1999 - المحاسن:
به نقل از سیاری، در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است -: خوردن گوشت شتر، دلدادگی به گوشت را فرو می نشاند.(2453)

55/5 - گوشت گاو

2000 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد شیر و روغن گاو؛ اما از گوشت آن، حذر کنید؛ چرا که شیر و روغنش دارو و درمان، و گوشتش بیماری است.(2454)
2001 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
گوشت گاو، درد است و شیرش، درمان؛ اما گوشت گوسفند، درمان است و شیرش، درد.(2455)
2002 - امام علی (علیه السلام):
گوشت گاو، بیماری است.(2456)
2003 - امام علی (علیه السلام):
گوشت گاو، درد و بیماری، شیرش دارو، و روغنش درمان است.(2457)
ر. ک: ص 270 (آنچه برای درمان پیسی سودمند است / خوردن گوشت گاو همراه با چغندر).
ر. ک: ص 270 (آنچه برای درمان پیسی سودمند است / آب گوشت گاو).
ر. ک: ص 551 (خواص روغن گاو).

55/6 - گوشت میش

2004 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خداوند (عزوجل) از هر چیز، چیزی را برگزید... و از (میان انواع) گوسفند، میش(2458) را.(2459)
2005 - امام صادق (علیه السلام):
هر کس در قلب یا بدن خود به ضعفی گرفتار آمد، گوشت میش با شیر بخورد؛ چرا که در این صورت، هر بیماری و عارضه ای، از بند بند تن او برون می رود، بدنش نیرو می گیرد و لثه اش استحکام می یابد(2460).(2461)
2006 - الکافی:
به نقل از سعد بن سعد -: به امام کاظم (علیه السلام) گفتم: خانواده من، گوشت میش نمی خورند.
پرسید: چرا؟.
گفتم: آنان می گویند این گوشت، تلخه سیاه و سردرد و دیگر دردها را در آنان تحریک می کند.
به من فرمود: ای سعد!.
گفتم: لبیک!
فرمود: اگر خداوند (عزوجل) چیزی را ارزشمندتر از میش می دانست، آن را فدیه اسماعیل (علیه السلام) می ساخت.(2462)
2007 - الکافی:
به نقل از سهل بن زیاد، از یکی از هم مسلکانش (به گمان، محمد بن اسماعیل) -: یکی از ما نزد امام رضا (علیه السلام)، از گوشت، یاد کرد و گفت: هیچ گوشتی خوش تر از گوشت بز نیست.
پس، امام رضا (علیه السلام) به او نگریست و فرمود: اگر خداوند، گوشتی خوش تر از گوشت میش آفریده بود، همان را فدیه اسماعیل (علیه السلام) می ساخت.(2463)