فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

46/2 - آداب خوردن خیار

1908 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
به گاه خوردن خیار، آن را از ته بخورید.(2342)
1909 - امام صادق (علیه السلام):
چون خیار می خورید، آن را از ته بخورید؛ چرا که برکتش افزون تر است.(2343)
1910 - امام صادق (علیه السلام):
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، خیار را با نمک می خورد.(2344)
1911 - صحیح البخاری:
به نقل از عبدالله بن جعفر -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که خرما را با خیار می خورد.(2345)

فصل چهل و هفتم: کدو

1912 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که مغز را افزون می سازد.(2346)
1913 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که عقل را افزون می سازد و مغز را بزرگ می کند.(2347)
1914 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد کدو؛ چرا که عقل را می پالاید و مغز را می افزاید.(2348)
1915 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
خطاب به امام علی (علیه السلام): -: کدو بخور؛ زیرا هر کس آن را بخورد، خویش نیکو و رویش شاداب می شود. آن، خوراک من و پیامبران پیش از من است.(2349)
1916 - امام کاظم (علیه السلام):
از جلمه سفارش هایی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به امام علی (علیه السلام) کرد، این بود که به وی فرمود: ای علی! بر تو باد کدو. آن را بخور؛ چرا که مغز و عقل را افزون می سازد.(2350)
1917 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
کدو بخورید، که اگر خداوند می دانست درختی سبک تر از این وجود دارد، آن را برای برادرم یونس می رویاند.
هر گاه کسی از شما خورشی می سازد، در آن کدوی بسیار بریزد؛ چرا که آن مغز و عقل را می افزاید.(2351)
1918 - کنز العمال:
به نقل از انس -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، فراوان کدو می خورد. گفتم: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! گویا خیلی کدو دوست داری؟!
فرمود: کدو، مغز را زیاد می کند و بر عقل می افزاید.(2352)
1919 - الکافی:
به نقل از سیاری، در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کدو علاقه داشت و به زنان خود می فرمود: اگر در دیگ، چیزی طبخ می کنید، در آن، کدو بسیار بریزید.(2353)
1920 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر خواستید چیزی بپزید، از کدو زیاد بهره بجویید؛ چرا که دل اندوهگین را شاد می کند.(2354)
1921 - امام علی (علیه السلام):
کدو بخورید؛ چرا که مغز را افزون می کند، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به کدو علاقه داشت.(2355)
1922 - طب الائمة (علیهم السلام):
به نقل از ذریح -: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: از امیرمومنان (علیه السلام) حدیثی درباره کدو روایت شده که فرموده است: کدو بخورید؛ چرا که مغز را افزون می سازد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آری. من نیز می گویم که برای درد قولنج، خوب است.(2356)

فصل چهل و هشتم: کباب

1923 - الکافی:
به نقل از موسی بن بکر -: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود(2357): چرا تو را زردروی می بینم؟.
گفتم: تب، رنجورم کرده است.
به من فرمود: گوشت بخور.
گوشت خوردم. پس از جمعه ای، امام (علیه السلام) دیگر بار مرا دید، در حالی که همچنان بر همان وضع پیشین (زرد چهره) بودم. به من فرمود: مگر تو را به خوردن گوشت، فرمان نداده اند بودم؟.
گفتم: از همان روز که فرموده ای، جز آن نخورده ام.
پرسید: آن را چگونه می خوری؟.
گفتم: پخته (با آب).
فرمود: نه؛ آن را کباب شده بخور.
پس از جمعه ای، دیگر بار در پی من فرستاد. این بار دید که خون، دوباره به چهره ام باز گشته است. به من فرمود: اکنون، خوب است.(2358)
1924 - الکافی:
به نقل از موسی بن بکر -: در مدینه به عارضه ای گرفتار آمدم و در نتیجه آن، ضعیف شدم: نزد امام کاظم (علیه السلام) رفتم.
به من فرمود: تو را ضعیف می بینم!.
گفتم: آری.
فرمود: کباب بخور.
من هم کباب خوردم و بهبود یافتم.(2359)
1925 - امام باقر (علیه السلام) یا امام صادق (علیه السلام):
خوردن(2360) کباب، تب را می برد.(2361)