فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

فصل چهل و پنجم: خرفه

1903 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد خرفه؛(2335) چرا که زیرکی می دهد و اگر تنها یک چیز باشد که عقل را افزون می کند، همان است.(2336)
1904 - امام صادق (علیه السلام):
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر زمین سوخته ای پا نهاد و آن زمین، پایش را سوزاند، پس، پای خویش را بر خرفه نهاد و در نتیجه، سوزش حاصل از زمین سوخته، فرو نشست. از آن پس، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خرفه را دوست داشت، برای آن دعا می کرد و می گفت: چه گیاه پر برکتی است!(2337).(2338)
1905 - الدعوات:
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حرارتی یافت، بر خرفه ای دندان فشرد و از آن احساس راحتی کرد. سپس گفت:
خداوندا! در آن برکت بنه. در آن، شفای نود و نه درد است. (ای خرفه!) در هر جا می خواهی، بروی.(2339)
1906 - امام صادق (علیه السلام):
در روی زمین، گیاهی والاتر و سودمندتر از خرفه نیست، و آن، سبزی فاطمه (علیها السلام) است.(2340)

فصل چهل و ششم: خیار

46/1 - خواص خیار

1907 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
بر شما باد خیار؛ چرا که خداوند متعال، درمان هر دردی را در آن نهاده است.(2341)