فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

و - آشامیدن آب بر روی چربی

1442 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
آشامیدن در پی چربی، بیماری ای در شکم است.(1771)
1443 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
آشامیدن آب در پی چربی، بیماری را برمی انگیزاند.(1772)
1444 - المحاسن:
- به نقل از نوفلی -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چون چربی می خورد، از نوشیدن آب می کاست.
گفتند: ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)! کمتر آب می نوشی؟!
فرمود: این کار، غذایم را گواراتر می سازد.(1773)

ز - آشامیدن آب از مجاور دسته ظرف یا لبه شکسته آن

1445 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
مباد کسی از شما از کنار دسته ظرف، آب بخورد؛ چرا که آن جا جای گرد آمدن آلودگی است.(1774)
1446 - سنن أبی داوود:
- به نقل از ابو سعید خدری -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از این که از لبه شکسته کاسه آب، آشامیده و یا در نوشیدنی، دمیده شود، نهی فرمود.(1775)
1447 - امام علی (علیه السلام):
از لبه شکسته ظروف و از کنار دسته آن، آب نخورید؛ چرا که شیطان بر دسته و لبه شکسته می نشیند.(1776)
1448 - امام باقر (علیه السلام):
از دسته کوزه و از شکستگی آن - اگر در آن، شکستگی ای باشد - نباید آب آشامیدن؛ چرا که آشامیدنگاه شیطان هاست.(1777)

ح - آشامیدن در ظرف های مسی

1449 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
در ظرف مسین منوش؛ چرا که سهل (یعنی وسواس و پریشان علقی) بر جای می نهد.(1778)