فهرست کتاب


دانش نامه احادیث پزشکی

محمد محمدی ری شهری دکتر حسین صابری

8/2 - آنچه در آشامیدن نابایسته است

الف - دمیدن

1431 - مکارم الاخلاق:
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به گاه آشامیدن، در ظرف نمی دمید و چون می خواست نفس بکشد، ظرف را از دهان خود دور می کرد تا نفس بکشد.(1760)
1432 - سنن أبی داوود:
- به نقل از ابن عباس -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از این که کسی بازدهم خویش را به ظرف برگرداند یا در آن بدمد، نهی فرمود.(1761)
1433 - سنن الترمذی:
- به نقل از ابو سعید خدری -: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از دمیدن در آشامیدنی، نهی کرد.
مردی گفت: خاشاکی در آب می بینم.
فرمود: آن را بریز.(1762)
1434 - الطبقات الکبری:
- به نقل از قاسم بن مسلم (وابسته علی بن ابی طالب (علیه السلام))، از پدرش -: علی (علیه السلام) آبی خواست. برای وی کاسه آبی آوردم و در آن دمیدم. آب را به من برگرداند و از نوشیدن آن خوداری ورزید و فرمود: تو خود، آن را بنوش.(1763)

ب - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

1435 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر کسی از شما خواست آب بخورد، جرعه جرعه بنوشد و یکسره سر نکشد؛ چرا که درد جگر، از سر کشیدن یکباره بر می خیزد.(1764)
1436 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
آب را بمکید و آن را یکجا سر نکشید؛ چرا که درد جگر، از آن می خیزد.(1765)
1437 - پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):
اگر آب خواستید، آن را جرعه جرعه بنوشید و یکجا سر نکشید.(1766)
1438 - امام صادق (علیه السلام):
- به نقل از پدرانش (علیهم السلام) -: علی (علیه السلام) از این که همه آب، به یک جرعه نوشیده شود، نهی کرد و فرمود: سه یا دو (جرعه باشد).(1767)